Režim tvorby dokladov z objednávok na strane vystavených faktúr - dátum zdaniteľného plnenia podľa zákona o DPH je dátum dodania alebo dátum úhrady a rozhodujúca je tá skutočnosť, ktorá nastane skôr.

Na stránke vydaných faktúr sa preto do DUZP automaticky načíta dátum vystavenia zo skladu. V spojení so skladovými záznamami sa do faktúry pretiahne TDS, množstvo a predajná cena (nie skladová cena, ktorá podlieha automatickému výpočtu).


Situácia je odlišná v prípade prijatých faktúr - tu je potrebné pri zaúčtovaní faktúry použiť dátumy, ktoré sú uvedené na faktúre. V zákone sa nikde neuvádza, že musíte vytvoriť skladovú príjemku s dátumom zdaniteľného plnenia - v skutočnosti nemôžete vopred vedieť, aký DST bude na budúcej faktúre.


Zvyčajne sa vyskytujú prípady, keď sa napríklad tovar nakupuje opakovane v rôznych dňoch - vzniká tak viacero skladových dokladov a zároveň zákazník dostáva len jednu faktúru so súhrnom fakturovaných dodávok a, samozrejme, len jednu faktúru s DPH. Veľmi často sa stáva, že napríklad ceny nie sú uvedené na dodacom liste alebo je cena na faktúre znížená o zľavu.


Tieto skutočnosti softvér nedokáže vopred predvídať, rovnako ako nedokáže predvídať, aká bude dobierka na prijatej faktúre, a preto sa pri naťahovaní príjemiek volí spôsob prenosu dátumu z príjemky do dobierky prijatej faktúry. Najmä z týchto dôvodov režim nefunguje rovnako na strane nákupu ako na strane predaja.

Did this answer your question?