Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Importy v programe Excel (3/18) - položky vydania faktúry
Importy v programe Excel (3/18) - položky vydania faktúry

Druhá časť návodu na import do programu Excel - Položky vydanej faktúry

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu položiek vydaných faktúr a tržieb z programu Excel. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Import do aplikácie Excel je k dispozícii od verzie Business.

Za predpokladu, že vaša licencia obsahuje import vydaných faktúr, v ktorom je zahrnutý aj import ich položiek, bude import k dispozícii v časti Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Vydané faktúry a predajné položky.

Odporúčanie: Ak ste už vytvorili položky faktúry v programe Flexi, môžete ich exportovať (Predaj -> Položky dokladu -> Položky faktúry a predaja) a použiť ich ako šablónu na import nasledujúcich položiek.

Teraz môžeme prejsť k importu konkrétnych položiek faktúry alebo predaja z programu Excel. Importujeme nasledujúci súbor: fakVydPolozky_pattern.xlsx

Poznámka 1: Položky dokumentu možno importovať len vtedy, ak dokument, do ktorého sa majú importovať, existuje.

Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, pri výbere stĺpcov začiarknite možnosť"Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".

Poznámka 2: Poradie stĺpcov vybraných na import musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v programe Excel.

Doklad - Interné číslo vystavenej faktúry, do ktorej chcete importovať položky. Požadované.

Poradie - poradie položky vo faktúre, nie je potrebné uvádzať. Zadajte čísla.

Cenníkový kód - Ak je položka faktúry cenníkovou položkou, zadajte sem jej cenníkový kód.

Štítok - Štítok položky, textový riadok.

Názov - názov položky, textový riadok.

Množstvo - Množstvo položky.

Cena za MJ - Cena za MJ položky, ktorá sa uvedie.

Základ [CZK] - Základ v CZK položky (Cena za MJ * Množstvo). Nie je potrebné ju zadávať, vypočíta sa automaticky na základe polí Cena za MJ, Množstvo a DPH [%].

DPH [%] - Sadzba DPH v percentách. Uveďte číslo (napr. 21).

DPH [CZK] - DPH v CZK danej položky. Nie je potrebné ju zadávať, vypočíta sa automaticky na základe polí Cena za MJ, Množstvo a DPH [%].

Typ ceny - Typ ceny položky. Vyžaduje sa špeciálna hodnota.
Možné hodnoty sú:

 • typePrices.withoutDVH

 • typePrices.withDph

 • typePrices.sDphKoef

Typ položky - Typ položky. Vyžaduje sa špeciálna hodnota.
Možné hodnoty sú:

 • typePosts.general

 • typePositions.catalog

 • typePositions.accounting

 • typePoses.text

Typ sadzby DPH - Typ sadzby. Vyžaduje sa špeciálna hodnota.
Možné hodnoty sú:

 • typSzbDph.dphOsv

 • typSzbDph.dphSniz

 • typSzbDph.dphSniz2

 • typSzbDph.dphZakl

Kopírovať základný účet MD - Má sa základný účet MD kopírovať z hlavičky dokladu? Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať základný účet D - Má sa základný účet D kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať MD účet DPH - Má sa MD účet DPH kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať účet DPH D - Má sa účet DPH kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať predpis - Má sa predpis zaúčtovania kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať objednávku - Má sa objednávka skopírovať z hlavičky dokumentu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať stredisko - Má sa stredisko kopírovať z hlavičky dokumentu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať riadok DPH - Má sa riadok DPH kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Dátum zaúčtovania - Dátum zaúčtovania položky(DD - MM - RRRR) . Nie je potrebné vyplňovať (vyplní sa automaticky na základe vyslania).

Základný účet DAL - základný účet DAL, vyplní sa len vtedy, ak je kopírovanie z hlavičky dokladu = false. Vzťahuje sa na účtovú osnovu (pozri kód účtu).

Kopírovanie riadku záhlavia DPH - Má sa riadok kontrolného výkazu kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Všetky vlastnosti záznamov položiek vydanej faktúry nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana-polozka/properties
Po stlačení tlačidla "Ok" vedľa výberu stĺpca sa zobrazí okno s typom údajov a vlastnosťami stĺpca. Okrem iného tu nájdete požadované špeciálne hodnoty stĺpcov.

Po potvrdení vlastností importovaných stĺpcov sa zobrazí okno s výpočtom, koľko novovytvorených alebo aktualizovaných záznamov sa pridá k daným záznamom.

Ak import neprebehol správne a je potrebné upraviť program Excel, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami alebo možnosť odoslať chybovú správu na podporu Flexi.

Ak import prebehne v poriadku, pre vydanú faktúru sa zobrazia nové alebo aktualizované položky (nájdete ich aj v časti Predaj -> Položky dokladu -> Vydaná faktúra a položky predaja).

Did this answer your question?