Ak zadáte faktúru s kódom účtovania "Dodanie tovaru" a zákazník je z EÚ a je platcom DPH, riadok 20 sa vyplní automaticky.

Did this answer your question?