Vytvorenie dokumentu s vyňatou sumou
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ak nemá žiadne položky, je potrebné zadať prvok <noPolozek>true<noPolozek>.
Ak sa to neurobí, Flexi vráti chybu:
Zadaná hodnota [10.0] vlastnosti [sumOsv] sa líši od vypočítanej hodnoty [0.0]

Did this answer your question?