Skip to main content
Import faktúry končí chybou pri výpočte súčtu

Zadaná hodnota [300.0] vlastnosti [sumTotal] sa líši od vypočítanej hodnoty [0.0] [00000001/15]: sumTotal - 300.0

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Chybička:
*Zadaná hodnota [300.0] vlastnosti [sumTotal] sa líši od vypočítanej hodnoty
[0.0] [00000001/15]: sumTotal - 300.0*

Potrebujete rozpočítať DPH, ak zadáte len súčetSúčet, Flexi sa pokúsi vypočítať zvyšok bez informácie o dani, takže výsledok je nulový.
Pri základnej sadzbe DPH sú napríklad stĺpce Základ DPH spolu [CZK], Základ DPH základ [EUR], Základ DPH základ [EUR] a Základ DPH základ [EUR] nulové. [CZK], základná DPH [CZK].
Viac o stĺpcoch tu https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties

Ak je faktúra bez položiek, musíte v súbore XML/JSON uviesť, že ide o doklad bez položiek.

Did this answer your question?