Čerpanie ZDD - REST API

Ako zistím, aká časť sumy ZDD bola použitá pomocou API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Did this answer your question?