Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyPríslušenstvo
Pokročilé automatické párovanie
Pokročilé automatické párovanie

Pokročilé automatické párovanie - kompletné pokyny na nastavenie

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pokročilé automatické párovanie prichádzajúcich platieb

Párovanie nedokáže spárovať iné platby ako prichádzajúce platby, t. j. dokáže spárovať platby s typom pohybu "Prijať".

Pre koho je vhodný?

Automatické párovanie je vhodné pre všetkých, ktorí používajú bežnú fakturáciu a môžu zistiť, že zákazníci platia iné sumy, ako sú fakturované, alebo pod iným variabilným symbolom.

Príkladom sú poskytovatelia telekomunikačných alebo internetových služieb.

Automatické párovanie funguje len pre faktúry a platby v domácej mene.

V ktorých moduloch sa môžu platby automaticky párovať?

Párovanie možno použiť v moduloch Banka a Pokladňa.

Čo sa stane, keď sa v programe vykoná automatické porovnávanie?

Po spustení automatického párovania systém vyhľadá všetky nespárované, neprioritné, nenulové účtenky. Ak niekto zadá do programu výdaj so zápornou hodnotou, program túto účtenku automaticky nespáruje. Doklady, ktoré sa majú párovať, nesmú byť uzamknuté, alebo ak sa páruje s rolou používateľa Accountant, doklady môžu byť uzamknuté v určitom stave: Zablokovaný účtovník.

A na základe príjmových dokladov z pokladne alebo banky systém vyhľadá zodpovedajúce doklady vo vystavených faktúrach a iných pohľadávkach.

5 krokov, ktoré program vykonáva počas procesu párovania:

 1. Začne párovať variabilné symboly platby s kódmi EAN (číslami zákazníkov) v adresári. Ak nájde zhodný kód, vždy spáruje neuhradené faktúry vystavené počnúc najstaršou.

 2. Porovnáva variabilný symbol platby s internými číslami faktúr a ak sa nájde, spáruje sa s najstaršou z nich

 3. porovná variabilný symbol platby s variabilnými symbolmi faktúr, ak sa nájdu dvojice

 4. porovnanie čísla účtu odosielateľa prijatej platby s číslami účtov v adresári

 5. ak sa nezistí žiadne z uvedených kritérií, vytvorte preplatok podľa nastavení preplatku za bagrovanie alebo vystavte DDD

Po spárovaní dokladov sa platba v banke (resp. v pokladni) rozdelí na toľko riadkov, koľko faktúr bolo ňou uhradených (takže nie je problém v bilancii, že spárovanými faktúrami boli napr. jedna faktúra vydaná a jedna zálohová).

Po spárovaní sa pre každý spárovaný bankový (pokladničný) doklad zobrazí pole "Ako zaplatené" podľa toho, podľa akého kritéria bol doklad spárovaný - či podľa VS, čísla zákazníka alebo čísla účtu. V poli "Poznámka" sa zobrazí správa, že ide o rozdelenú platbu (s jej pôvodnou sumou) a v poli "Popis" sa zobrazí interné číslo plateného dokladu. V odkazoch môžeme nájsť aj všetky dokumenty, ktoré boli zaplatené platbou.

V nastaveniach firmy je potrebné(Moduly -> Predaj -> Typy dokladov pre automatické generovanie) nastaviť typ dokladu pre automatické generovanie vydaných záloh (BACKUP).

Aby sa zabezpečila jedinečnosť, je potrebné pred začatím používania automatického párovania nastaviť čísla zákazníkov (EAN) tak, aby boli napr. kratšie alebo dlhšie ako variabilné symboly, a nastaviť rady dokladov faktúr a bankových (pokladničných) dokladov tak, aby obsahovali napr. písmeno alebo pomlčku.

Ako získať automatickú zhodu?

Ide o dodatočnú službu, ktorú je potrebné objednať na obchodnom oddelení, ktoré ju pridá k vašej licencii.

6 parametrov na nastavenie automatického párovania:

 1. Prvým parametrom, ktorý je potrebné nastaviť, je suma preplatkov, ktorú je možné zmazať, t. j. suma, do ktorej nebudete preplatky vracať alebo používať na ďalšie platby.

 2. Druhý parameter určuje výšku nedoplatkov za batožinu, ktoré nebudete od zákazníkov vymáhať.

 3. tretí parameter nastavuje typ dokladu, ktorý bude účtovať preplatky. Parameter vždy obsahuje skratku typu ostatných záväzkov.

 4. štvrtý parameter nastavuje typ dokladu na zaúčtovanie bagateľných nedoplatkov. Vždy sa zadáva skratka interného dokladu.

 5. piaty parameter určuje oddeľovač pre rozpis platby, napr. #, po spárovaní dokladov a rozpise platby v banke sa zmení interné číslo napr. z pôvodného B+0001/2017 na B+0001/2017 pre prvú uhradenú faktúru a B+0001/2017#02.

 6. Šiesty parameter určuje počet pozícií za oddeľovačom z piateho parametra. Pri nastavovaní tohto parametra majte na pamäti, že interné číslo môže mať maximálne 20 znakov aj s oddeľovačom a počtom pozícií za ním. Séria dokumentov by preto nemala byť nastavená príliš dlho.

Prvé dva parametre nie sú povinné, ostatné štyri však áno! Aj keď nechcete nastavovať triviálne preplatky a nedoplatky, musíte pre ne nastaviť typy dokladov.

Ak teda máme jasno v tom, aké hodnoty chceme vložiť do parametrov, vytvoríme súbor xml, napr. takto:

<winstrom version="1.0"> <parameter> <paramK>paramCastkaOverpaymentDrgn</paramK><value>25.0</value> </parameter><paramK>paramCastkaUnderpaymentDrgn</paramK><value>15.0</value></parameter> <parameter><paramK>paramParameterProvidedDamageTypeDocumentFeeDrgn</paramK><value>NEKONTROLOVANÉ-Prijaté</parameter/value> </parameter> <parameter><paramK>paramParovaniUhradTypDoklNon-feeDrgn</paramK><value>COST OUTPUT</paramK/value> </parameter> <parameter><paramK>paramParameterParovaniUhradReducingPrefixDrgn</paramK><value>#</value> </parameter>	<parameter> <paramK>parameterParovaniUhradPocetCislicDeleniDrgn</paramK> <value>2</value></parameter> </winstrom>

Takto vytvorené xml importujeme do systému Flexi (Nástroje -> Import -> Import z XML), ktorý potom vypneme a zapneme. Súbor XML musí mať kódovanie UTF-8.

Čo sa stane s preplatkami, ktoré sú vyššie ako zanedbateľné?

Ak je preplatok vyšší ako vratka, program automaticky vytvorí zálohovú faktúru a zálohový daňový doklad na prijatú platbu.

Pri ďalšom vystavení faktúry zákazníkovi ju budete musieť zadať do sekcie odpočítateľných položiek TDS. Ak sa faktúry vystavujú pomocou rozhrania API, je potrebné povoliť odpočet GST, pozri pokyny.

Odpočet DPH je možné automatizovať aj prostredníctvom API, viď odkaz vyššie - na to je potrebné zaškrtnúť voľbu "Povoliť automatický odpočet dokladov tohto typu" v module Predaj - Typy dokladov - Typy vydaných faktúr, po kliknutí na typ dokladu pre DPH, na záložke "Správa".

Typy dokladov pre zálohové faktúry a ZDD je potrebné nastaviť v module Firma - Nastavenie - Moduly - Predaj - Typy dokladov pre automatickú prevádzku.

Je možné časť platby spárovať napr. ručne a potom spustiť špeciálne párovanie na vytvorenie ZDD pre zvyšok platby?

Nemôže. Pri špeciálnom párovaní sa používa iný mechanizmus párovania ako pri ostatných typoch párovania v systéme Flexi, a preto nie je možné použiť dva mechanizmy pre tú istú platbu. Jediný spôsob, ako v tomto prípade postupovať, by bolo rozdeliť platbu na viac riadkov a potom by bolo možné časť z nej zaplatiť napríklad ručne a nad zvyšnou sumou (samostatný riadok v banke) spustiť špeciálne párovanie, kde by sa už automaticky vystavil ZDD.

Príkaz volania API:

v banke: POST/PUT c/company/bank/automatic-parovani-pokrocile.xmv
pokladni: POST/PUT c/company/cashier-movement/automatic-parovani-pokrocile.xml

Cena tohto modulu je 9 950 Kč bez DPH (v prípade nákupu) alebo 595,-/mesiac. Bez DPH (v prípade prenájmu). Okrem toho je potrebná úvodná konzultácia a nastavenie v hodnote 1 500 Kč (bez DPH) (v prípade jednej alebo dvoch spoločností približne 1 - 2 hodiny).

Ak máte záujem o tento modul, kontaktujte naše obchodné oddelenie
:371 124 340 (8:00 - 17:00
)obchodflexi@abra.eu

Did this answer your question?