Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (10/18) - výrobné čísla
Import z programu Excel (10/18) - výrobné čísla

Desiata časť návodu na import programu Excel - Výrobné čísla

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto časti si ukážeme, ako importovať výrobné čísla do ABRA Flexi v oboch variantoch - výrobné čísla prijaté; výrobné čísla vydané.

Hneď na začiatku je potrebné uviesť, že výrobné čísla je možné importovať len prostredníctvom položiek dokladov - položiek skladových dokladov; položiek faktúr.

Všeobecné zásady importu do položiek dokladov (resp. faktúr) nájdete na odkazoch tu - položky faktúr vydaných; položky faktúr prijatých. Najdôležitejším bodom je však informácia, že na import položky dokumentu musí existovať hlavička dokumentu (alebo dokument). Odkazujete naň pomocou stĺpca Dokument.

Prijaté výrobné počty

Prijaté výrobné čísla možno importovať pomocou položky faktúry alebo položky príjemky. Princípy sú v oboch prípadoch rovnaké, záleží skôr na vašom postupe - či máte v prvom kroku príjemku (dodací list) alebo rovno faktúru, ktorá generuje príjemku.

Kód prijatých výrobných čísel môžete ľubovoľne špecifikovať alebo je to úplne na vás.

V oboch prípadoch nájdete možnosť importu v ponuke Nástroje - Import - Import z programu Excel. Tu sa potom rozhodnete medzi možnosťami Položky prijatej faktúry a Položky príjemky/výdajky.

Import prijatých položiek faktúry

V prvom kroku je potrebné pripraviť príslušný Excel na import. V nasledujúcom príklade uvádzame len najbežnejšie stĺpce, samozrejme, vo vašom súbore ich môže byť viac.

Súbor môže vyzerať ako v nasledujúcom príklade, názvy stĺpcov sú pomenované presne tak, ako pri výbere stĺpcov na import v programe Flexi. Stiahnite si šablónu súboru XLSX tu.

Kód z cenníka

Dokument

Množstvo

Prijaté sériové čísla

Zásoby

ITEM1

PF-0001/2021

2

1,2

HLAVNÁ STRÁNKA

ITEM2

PF-0001/2021

3

33,44,55

HLAVNÁ STRÁNKA

Kód cenníka - kód/skratka cenníkovej položky

Doklad - interné číslo dokladu, do ktorého sa položky importujú

Množstvo - počet MJ cenníkovej položky

Prijaté sériové čísla - kódy prijatých sériových čísel oddelené čiarkou

Sklad - kód skladu

Súbor potom môžete importovať prostredníctvom vyššie uvedeného modulu Nástroje - Import - Import z programu Excel.

V tomto prípade je potrebné nastaviť výber stĺpcov na import takto.

Ak je všetko správne nastavené, môžete import potvrdiť stlačením tlačidla OK.

Položky prijatých faktúr s príslušnými sériovými číslami sa potom importujú do zadanej prijatej faktúry. V tomto prípade (za predpokladu, že je to tak nastavené v type dokumentu) sa položka uloží na seba.

Import položiek prijímacej faktúry

V prvom kroku je potrebné pripraviť príslušný Excel na import. V nasledujúcom príklade uvádzame len najbežnejšie stĺpce, samozrejme, súčasťou vášho súboru môžu byť aj ďalšie.

Súbor môže vyzerať ako v nasledujúcom príklade, názvy stĺpcov sú pomenované presne tak, ako pri výbere stĺpcov na import v programe Flexi. Stiahnite si šablónu súboru XLSX tu.

Kód z cenníka

Príjem/potvrdenie o príjme

Množstvo

Prijaté výrobné čísla

Zásoby

ITEM1

P+0001/2021

2

1,2

HLAVNÁ STRÁNKA

ITEM2

P+0001/2021

3

33,44,55

HLAVNÁ STRÁNKA

Kód cenníka - kód/skratka cenníkovej položky

Príjemka/výdajka - interné číslo príjemky, do ktorej sa položky importujú

Množstvo - počet MJ cenníkovej položky

Prijaté sériové čísla - kódy prijatých sériových čísel oddelené čiarkou

Sklad - kód skladu

Súbor potom môžete importovať prostredníctvom vyššie uvedeného modulu Nástroje - Import - Import z programu Excel.

V tomto prípade je potrebné nastaviť výber stĺpcov na import takto.

Ak je všetko správne nastavené, môžete import potvrdiť stlačením tlačidla OK.

Položky príjemky s príslušnými sériovými číslami sa potom importujú do zadanej príjemky. Výsledkom bude naskladnenie položky.

Vydané výrobné čísla

Vydané sériové čísla možno importovať pomocou položky faktúry alebo položky expedície. Princípy sú v oboch prípadoch rovnaké, záleží skôr na vašom postupe - či v prvom kroku vytvoríte položku odoslania alebo rovno faktúru.

Kód vydaného výrobného čísla sa musí vzťahovať na výrobné čísla, ktoré sú v súčasnosti na sklade (alebo na existujúce výrobné čísla v tabuľke Výrobné čísla).

V oboch prípadoch nájdete možnosť importu v ponuke Nástroje - Import - Import z programu Excel. Tu sa potom rozhodnete medzi možnosťami Faktúra a položky predaja a Príjemka/Položky zásielky.

Importovanie položiek faktúry

V prvom kroku je potrebné pripraviť príslušný Excel na import. V nasledujúcom príklade uvádzame len najbežnejšie stĺpce, samozrejme, vo vašom súbore ich môže byť viac.

Súbor môže vyzerať ako v nasledujúcom príklade, názvy stĺpcov sú pomenované presne tak, ako pri výbere stĺpcov na import v programe Flexi. Stiahnite si šablónu súboru XLSX tu.

Kód z cenníka

Dokument

Množstvo

Vydané sériové čísla

Zásoby

ITEM1

VF-0001/2021

2

1,2

HLAVNÁ STRÁNKA

ITEM2

VF-0001/2021

3

33,44,55

HLAVNÁ STRÁNKA

Kód cenníka - kód/skratka cenníkovej položky

Doklad - interné číslo dokladu, do ktorého sa položky importujú

Množstvo - počet MJ cenníkovej položky

Vydané sériové čísla - kódy vydaných sériových čísel oddelené čiarkou

Sklad - kód skladu

Súbor potom môžete importovať prostredníctvom vyššie uvedeného modulu Nástroje - Import - Import z programu Excel.

V tomto prípade je potrebné nastaviť výber stĺpcov na import takto.

Ak je všetko správne nastavené, môžete import potvrdiť stlačením tlačidla OK.

Tým sa do zadanej vydanej faktúry importujú položky vydanej faktúry s príslušnými sériovými číslami. Týmto spôsobom (za predpokladu, že je to tak nastavené v type dokumentu) sa položka odstráni.

Importovanie položiek faktúry vydania

V prvom kroku je potrebné pripraviť príslušný Excel na import. V nasledujúcom príklade uvádzame len najbežnejšie stĺpce, samozrejme, súčasťou vášho súboru môžu byť aj ďalšie.

Súbor môže vyzerať ako v nasledujúcom príklade, názvy stĺpcov sú pomenované presne tak, ako pri výbere stĺpcov na import v programe Flexi. Stiahnite si šablónu súboru XLSX tu.

Kód z cenníka

Príjem/potvrdenie o príjme

Množstvo

Vydané sériové čísla

Zásoby

ITEM1

V-0001/2021

2

1,2

HLAVNÁ STRÁNKA

ITEM2

V-0001/2021

3

33,44,55

HLAVNÁ STRÁNKA

Kód cenníka - kód/skratka cenníkovej položky

Príjem/výdaj - interné číslo výdaja, do ktorého sa položky importujú

Množstvo - počet MJ cenníkovej položky

Vydané sériové čísla - kódy vydaných sériových čísel oddelené čiarkou

Sklad - kód skladu

Súbor potom môžete importovať prostredníctvom vyššie uvedeného modulu Nástroje - Import - Import z programu Excel.

V tomto prípade je potrebné nastaviť výber stĺpcov na import takto.

Ak je všetko správne nastavené, môžete import potvrdiť stlačením tlačidla OK.

Výdajné položky s príslušnými sériovými číslami sa potom importujú do zoznamu výdajov, ktorý ste zadali. Tým sa položka vyradí zo skladu.

Did this answer your question?