Skip to main content
Účtovanie zásob metódou A

Ako zaúčtovať zásoby metódou A v systéme Flexi?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Metódu A účtovania zásob možno považovať za štandardnú účtovnú metódu.

Stručne povedané,metóda A znamená, že nakúpené zásoby sa najprv zaúčtujú na príslušný súvahový účet a do nákladov sa účtujú až pri ich spotrebe. Podrobné pokyny opisujúce metódu A sú voľne dostupné na internete.

Opakom je metóda B, pri ktorej sa nákup zásob účtuje priamo do spotreby - na účty 501 a 504. Jediný spôsob, ako sa náklady dostanú do účtovníctva, je prostredníctvom prijatej faktúry.

K dispozícii je aj usmernenie k účtovaniu zásob metódou B.

V nastaveniach spoločnosti sa nachádza nastavenie pre nahratie zásob do účtovného systému. Nájdete ho na karte Moduly a na podzáložke Predaj. Podobne ako pri iných zmenách nastavenia spoločnosti môžete vytvoriť nové nastavenie s platnosťou od dátumu.

Ak je táto možnosť zaškrtnutá, zásoby sa účtujú metódou A (predvolená). Ak nie je zaškrtnutá, zásoby sa účtujú metódou B.

Po zaškrtnutí tejto možnosti sa zásoby nahrajú do účtovného systému. To znamená, že sa používajú účtovné typy skladových dokladov.

Typy účtovných skladových dokladov, t. j. typy skladových dokladov, ktoré sa používajú pri účtovaní zásob metódou A, sú identifikované poľom Doklad je účtovný.

Do účtovníctva vstupujú doklady vystavené s typom dokladu, ktorý je označený ako účtovný. Ovplyvňujú preto účtovnú aj skladovú bilanciu.

Pre takéto doklady je možné (alebo potrebné) nastaviť pravidlo účtovania na karte Špecifikácie;

ako aj zaúčtovanie ako také na karte Účtovníctvo.

Ak tak neurobíte, systém Flexi vás vyzve na doplnenie alebo vás informuje, že príslušné polia na odoslanie nie sú vyplnené.

Oznámenie môže vyzerať takto:

Ak sú údaje vyplnené (napr. podľa obrázka vyššie), hodnota sa premietne do príslušných účtov. Môžeme to pozorovať okrem iného v účtovnom denníku.

Skladové doklady sa môžu automaticky generovať priamo z faktúr. Pri automatickom generovaní z faktúr záleží na nastavení typu faktúry - vydanej a prijatej. V predvolenom nastavení je aktívne automatické generovanie skladových dokladov.

V type faktúry môžete jednoducho definovať typ skladového dokladu, ktorý sa z nej bude automaticky generovať. Ak používate metódu A , nastavte tu účtovný typ skladového dokladu.

Did this answer your question?