Účty oprávok

Prečo sú účty oprávok uvedené v účtovnej osnove ako aktívne, keď majú byť pasívne

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Oprávky sú technicky pasívnym účtom (hoci ich vo výkazoch vidíme ako aktíva s mínusom - je to preto, že znižujú hodnotu aktív, ktoré sú v majetku)

Did this answer your question?