Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (1/18) - úvod
Import z programu Excel (1/18) - úvod

Úvod k výučbe o importe do programu Excel

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Cieľom tohto návodu je oboznámiť používateľov s prácou s importom programu Excel v aplikácii Flexi. Import je pravdepodobne najpoužívanejší pri prechode z iného účtovného softvéru. Najmä preto, že XML exportované z iného softvéru má iný tvar ako Flexi XML, takže si pred importom vyžaduje transformáciu. Excel je naopak tabuľkový procesor, v ktorom je možné jednoducho meniť obsah buniek alebo poradie stĺpcov. Práca s programom Excel je preto v tomto prípade pravdepodobne užívateľsky prívetivejšia.

V tomto návode si prejdeme základné importy Excelu, Importy Excelu sú k dispozícii vo variante Business.

Ak už máte v systéme Flexi záznamy v evidencii, ktorú sa chystáte importovať, odporúčame najprv exportovať aktuálne záznamy a použiť ich ako šablónu pre import. Na našej webovej stránke je k dispozícii aj videonávod a všeobecné vlastnosti pre import z programu Excel.

Prehľad registrov a ich charakteristík nájdete na adrese: https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list
Kliknutím na názov daného stroja vo vyššie uvedenom prepojení sa zobrazia vlastnosti daného záznamu.

Import z programu Excel nájdete v module Nástroje, konkrétne v časti Nástroje -> Import -> Import z programu Excel.

V rozbaľovacom zozname importov z programu Excel potom vyberte príslušný záznam, do ktorého chcete importovať. Všetky importy programu Excel obsiahnuté vo vašej licencii je možné vyhľadávať aj tu.

Po výbere záznamu, ktorý chcete importovať, musíte vybrať všetky stĺpce, ktoré chcete importovať do systému Flexi.
Poradie výberu stĺpcov musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v tabuľke Excel a údaje musia byť vždy v prvom zošite súboru Excel.

V ľavej časti sú k dispozícii stĺpce, ktoré je možné vybrať, v pravej časti sú k dispozícii už vybrané stĺpce. Pomocou zaškrtávacieho políčka v ľavom dolnom rohu môžete určiť, či sa má ignorovať prvý riadok - použite, ak prvý riadok obsahuje názvy stĺpcov.


Import z programu Excel vyžaduje pre niektoré stĺpce špeciálny číselník, výber konkrétnych požadovaných hodnôt stĺpca sa zobrazí vždy pred potvrdením importu.

Napríklad metóda zaokrúhľovania má v systéme Flexi tri možné hodnoty, žiadnu inú hodnotu nemožno použiť. Ak teda chcete napríklad zaokrúhliť sumu faktúry nahor, do bunky programu Excel zadáte hodnotu zaokrúhlujJak.nahor.

V nasledujúcich kapitolách sa naučíme importovať z programu Excel do záznamov:

Did this answer your question?