Skip to main content
Vytvorenie kópie dokumentu

Ako skopírovať dokument

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vytvorenie kópie dokumentu je jedným zo spôsobov, ako urýchliť vytvorenie nového dokumentu.

Kopírovanie dokumentu pomocou tlačidla

popř. klávesovou zkratkou Alt + K.

Týmto spôsobom sa otvorí nový formulár dokumentu, v ktorom sú všetky údaje vyplnené tak, ako boli v pôvodnom dokumente. Pred uložením skontrolujte tieto údaje a vykonajte potrebné opravy. Ak bol k dokladu pripojený iný doklad, napr. skladový doklad, vytvorí sa aj kópia tohto dokladu.

Pri kopírovaní dokladu sa prepojený platobný doklad samozrejme nekopíruje. Podobne sa pri kopírovaní bankového alebo pokladničného dokladu nekopírujú prepojenia dokladov. Ak skopírujete platobný doklad, ktorý bol použitý na úhradu faktúry, text "Platobný doklad č. ..." a symbol var. sa síce skopírujú, ale na prvý pohľad sa bude zdať, že doklad je spárovaný, ale nebude to tak - pole Spárovaný nebude v tabuľke označené.

Poznámka:

  • Vytváranie dokumentu pomocou kópie staršieho dokumentu prináša určité riziká, pretože týmto spôsobom môžete zabudnúť opraviť niektoré skopírované údaje, ktoré sa nezhodujú s aktuálnym dokumentom. V tomto prípade sa čas ušetrený kopírovaním spotrebuje na hľadanie a odstraňovanie problémov v účtovnom systéme. Z tohto dôvodu odporúčame kopírovať len jednoduché, často sa opakujúce dokumenty.

  • Dokumenty, ktoré obsahujú skladové položky so záznamom výrobných čísel, nemožno kopírovať.

  • Neodporúčame kopírovať doklady z iného účtovného obdobia, ako je aktuálne.

Položky dokumentov možno kopírovať rovnakým spôsobom ako dokumenty. Rovnaké riziká sa vzťahujú aj na kopírovanie položiek dokumentu.

Súvisiace:

Did this answer your question?