Skip to main content
Tovar - navigácia

Navigačné menu modulu Tovar

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Modul slúži na evidenciu všetkých potrebných údajov o tovare, materiáloch alebo výrobkoch (ďalej len tovar), pričom definuje, v ktorých skladoch sa nachádzajú. Tu sa vytvárajú ceny, skladové karty, skladové riadky pre príjemky a výdajky. ABRA Flexi podporuje používanie čiarových kódov.


Tovar môžete zaradiť do rôznych skupín, napr. služby, tovar, ďalej napr. podľa dodávateľa, podľa druhu tovaru atď. V závislosti od týchto skupín môžete nastaviť protiúčty pre vydané faktúry, pre prijaté faktúry, čo potom uľahčuje účtovanie. Tu sa nastavujú aj účty pre skladové príjemky a expedície, na ktoré sa potom automaticky účtujú skladové príjemky a expedície. Tieto hodnoty sa potom prenesú na jednotlivé karty, kde je možné údaje opraviť.


U tovaru možno zaznamenávať sériové čísla, šarže, dátumy spotreby, výhrady, záručnú dobu. Podporné dokumenty na prepočet merných jednotiek, napr. jednotiek hmotnosti na jednotky objemu, sa môžu zaznamenať, aby sa mohli použiť na prepočet napr. v nákladnej doprave. Môžete pripojiť značky s ďalšími pre vás relevantnými informáciami. Modul umožňuje výber a tlač rôznych zostáv, obálok
ABRA Flexi podporuje import údajov uložených vo formáte Microsoft Excel (XLS) alebo v textovom súbore XML. Takto môžete jednoducho importovať cenník vyexportovaný z iného programu alebo vami vytvorené údaje. Naopak, podporuje aj export údajov do týchto formátov.

Poznámka !!!

Používatelia Business, Premium môžu používať tzv. rozšírený cenník.

To znamená, že môžu nastaviť spôsob tvorby predajných cien, spôsob tvorby množstevných zliav, predaj násobkov MJ a celých balíkov. Pomocou cenových úrovní môžu poskytovať zľavy pre vybrané skupiny zákazníkov, pre vybrané skupiny položiek. Súčasne je možné nastaviť až štyri úrovne množstevných zliav.

Nastavenie predajných cien a metód množstevných zliav v cena je novinkou. Nákupnú cenu musíte do cenníka zadať ručne, potom sa na základe zadaných podmienok vypočítajú predajné ceny. Ak nakúpite za inú cenu, musíte opravu opäť ručne premietnuť do cenníka a prepočítať predajné ceny. Pripravuje sa možnosť automatických prepočtov pri zmene nákupných cien.

Bočná navigácia

+Nová položka ceníku

Potvrdením tejto možnosti sa na pracovnej ploche otvorí prázdna karta cenníka, kde máte možnosť vytvoriť novú kartu pre novú položku cenníka (zásobu). Podľa prvotného nastavenia bude možné vyplniť názov položky až v 3 cudzích jazykoch. Tieto názvy sa potom vytlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Zaznamenáva sa skupina tovaru, druh zásob, v ktorom sklade sa tovar nachádza, evidujú sa sériové čísla, zaznamenávajú sa rezervácie, "lepia" sa značky. Je možné nastaviť hlavného dodávateľa. Čiarové kódy (EAN) je možné použiť pre jednotlivé položky a v závislosti od zakúpenej verzie aj pre celý balík. Môžete si všimnúť základ pre prepočet merných jednotiek, napr. jednotiek hmotnosti na jednotky objemu, ktoré sa používajú na prepočet napr. pri nákladnej doprave.

Poznámka !!!

Používatelia verzií Business a Premium tu môžu nastaviť spôsob tvorby predajných cien, spôsob tvorby množstevných zliav, predaj násobkov MJ a predaj balíkov. Je to služba, ktorá rozširuje cenník.

+Publikovať potvrdenie o prijatí/prijatí

Umožňuje ručne vystavovať príjmy, výdajky a prevody vrátane nastavení účtovania. Dátumy šarží a dátumy exspirácie sa zaznamenávajú na účtenkách. Pri výdaji sa tlačí automaticky. Ak existuje viacero dávok, vyberú sa spôsobom FIFO, aj keď sú nastavené priemerné skladové ceny.

Cenník

Obsahuje kompletný zoznam tovarov, materiálov a služieb (ďalej len "tovar") so všetkými údajmi týkajúcimi sa tovaru, ktoré sa vypĺňajú pri vytváraní novej karty. Všetko je rozdelené do skupín. Pre položky definujete ich umiestnenie v sklade. Tu môžete pridať kartu cenníka alebo aktualizovať či odstrániť existujúcu kartu. Na vytváranie zostáv sa používa štandardné globálne filtrovanie V tejto možnosti môžete pomocou dvoch tlačidiel so šípkami importovať cenník uložený vo formáte Microsoft Excel (XLS) alebo v textovom súbore XML. Do týchto formátov ho môžete aj exportovať.

Príjmy/výpisy

Toto je zoznam všetkých skladových príjemiek, ktorý umožňuje ich vytváranie, aktualizáciu, vymazanie a zrušenie. Tento zoznam obsahuje aj doklady, ktoré sa vytvárajú automaticky, napr. pri obstarávaní faktúr, pokladničných dokladov. V takom prípade môžete sledovať prepojenie týchto dokumentov s primárnymi dokumentmi prostredníctvom tlačidla Prepojenia. Pomocou tlačidla Služby môžete vytvoriť faktúru, pokladničný doklad, prevodný doklad alebo kópiu skladového dokladu zo skladových dokladov v prípade vystavenia dokladov napr. pre toho istého obchodného partnera. Na vytváranie zostáv použite štandardné globálne filtrovanie.V tejto možnosti môžete údaje exportovať do formátu Microsoft Excel (XLS).

Pracovný priestor - hlavný

Podrobný popis prvých dvoch možností ("Cenotvorba" a "Príjemky/prijmy") v tomto pracovnom priestore modulu je totožný s popisom možností v navigácii stránky. O týchto možnostiach si môžete prečítať viac.

Podrobnejšie informácie o obsahu týchto polí nájdete v nápovede ABRA Flexi v časti Produkty:

Skladové pohyby – přehled

Toto je súhrnný súhrn všetkých skladových pohybov, t. j. všetkých položiek v skladových dokladoch. Jednotlivé položky možno prezerať, triediť, sledovať odkazy na iné dokumenty, ale nemožno ich tu opravovať. Pomocou štandardného globálneho filtrovania môžete vytvárať prehľady skladových položiek alebo vyhľadávať skupiny pohybov podľa zadaných kritérií nezávisle od skladových kariet alebo dokladov.Pomocou tejto možnosti môžete údaje exportovať do formátu Microsoft Excel (XLS).

Skladové karty

Skladové karty sú vytvorené v cenníku. Tu je prehľad počiatočných a konečných zásob v MJ, v CZK a prípadne v cudzej mene. K dispozícii sú informácie o dátume posledného pohybu, priemernej cene, poslednej nákupnej cene. Ku každej karte sú priradené príslušné položky skladových dokladov, je možné sledovať aj záznamy podľa sériových čísel, šarží, stredísk atď. Je možné vytlačiť skladovú kartu, ale aj množstvo ďalších zostáv pomocou štandardného globálneho filtrovania.

ABRA Flexi podporuje import údajov uložených vo formáte Microsoft Excel (XLS). Takto môžete ľahko importovať skladové karty vyexportované z iného programu alebo vami vytvorené údaje a exportovať ich do tohto formátu.

Pracovný list - pod čiarou

Táto časť pracovného priestoru tohto modulu obsahuje niekoľko ďalších možností, ktoré sú potrebné na nastavenie skladovej evidencie a jej účtovania.

Skupiny-tovarov-a-materiálov

Skupiny tovarov a materiálov umožňujú rozdeliť položky cenníka do prehľadných skupín, napr. služby, tovar, ďalej napr. podľa dodávateľa, druhu tovaru atď. V závislosti od týchto skupín môžete nastaviť protiúčty pre vydané faktúry, pre prijaté faktúry, pre príjemky a pre expedície, čo potom uľahčuje účtovanie. Tu nastavené účtovanie má prednosť pred účtami nastavenými v zozname zásob alebo v účtovných predpisoch pre prijaté faktúry alebo vydané faktúry. Tu môžete vytvárať, meniť a odstraňovať skupiny tovaru.

Podľa predvolených nastavení je možné vyplniť názov skupiny tovaru až v 3 cudzích jazykoch. Tieto názvy sa potom vytlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch.

Pre každú skupinu môžete nastaviť základnú cenovú úroveň, čo je vlastne nastavenie spôsobu tvorby predajných cien a množstevných zliav. Možno nastaviť až štyri úrovne množstevných zliav. Je možné písať popisy skupín tovarov a materiálov, vytvárať rôzne poznámky.

V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Poznámka !!!

Používatelia verzií Start, Business a Advanced môžu používať skupiny položiek na vytvorenie rovnakých predajných cien. Je to služba, ktorá rozširuje cenník.

Cenové úrovne

Pomocou cenových úrovní program umožňuje poskytovať zľavy pre vybrané skupiny zákazníkov, pre vybrané skupiny tovaru. Súčasne je možné nastaviť až štyri úrovne množstevných zliav. Táto možnosť umožňuje nastaviť dočasné zľavy, napr. počas jarných a jesenných výpredajov atď.

Poznámka !!!

Cenové úrovne patria k službe, ktorá rozširuje cenník. Možno ich použiť len vo verziách Start, Business a Advanced.

Zoznam skladov

Ak má spoločnosť sklad, je potrebné, aby v ňom mala zriadený aspoň jeden sklad. Samozrejme, je možné mať viac ako jeden sklad, napr. podľa hmotne zodpovedných osôb, miesta skladovania, druhu zásob atď.

Podľa predvolených nastavení je povolené vyplniť názov skladu až v 3 cudzích jazykoch. Tieto názvy sa potom vytlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch.

Pri vytváraní ceny je potrebné, aby bol ku každej položke priradený konkrétny sklad. Ku každému skladu je možné priradiť skladový účet, stredisko, menu, série dokladov pre príjemky a výdajky, pokyny na zaúčtovanie pre príjemky a výdajky. Ak je účtovanie nastavené pre skupiny tovarov a materiálov, potom má prednosť pred nastavením skladu.

Možno písať popisy zásob, vytvárať rôzne poznámky.

V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Posting-predictions - receipts/receipts

Preskripcia sa používa pri nastavení jednotlivých obchodov. Ak je účtovanie nastavené pre skupiny tovarov a materiálov, potom má prednosť pred týmto nastavením. Účet skladu sa preberá zo zoznamu skladov.

Toto pravidlo účtovania je k dispozícii aj pre jednotlivé príjemky a výdajky, a to v hlavičke dokladu aj v položkách, kde môžete zmeniť prednastavené účtovanie.

K týmto predpisom je možné písať popisy a vytvárať rôzne poznámky.

V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Document-series - receipts/receipts

Tu nastavíte série dokumentov pre príjemky a príjemky. Podľa predvolených nastavení je možné vyplniť názov radu dokumentov až v 3 cudzích jazykoch. Je to šablóna na automatické generovanie interných čísel dokladov. To nám umožňuje zistiť povahu dokumentu na základe čísla dokumentu. Skladajú sa z prefixu (môže ísť o skratky radov dokladov, napr. S+ alebo SP = skladový príjem, S- alebo SV = skladový výdaj), číselnej časti (napr. 0001-9999 - možno nastaviť až 8-miestne číslo, ale nuly sa nezobrazujú) a prípony (napr. označenie roku). Musí sa tiež uviesť, pre ktoré účtovné obdobie sa tento číselný rad používa. Niektoré z nich sú už preddefinované a možno ich upraviť.

Rezervácie

Ak si zákazník želá vykonať rezerváciu položky, existuje niekoľko spôsobov, ako túto rezerváciu zaznamenať:

  • v tejto možnosti,

  • v module Tovar v možnosti "Cenník" pre konkrétnu položku tovaru,

  • v module Obchodní partneri v možnosti "Adresy firiem" pre konkrétneho zákazníka,

  • v module Predaj v možnosti "Prijatá objednávka" okamžite po prijatí objednávky,

  • a v závislosti od nastavení rezervácie v Nastaveniach spoločnosti sa rezervácie môžu uskutočniť aj automaticky po prijatí objednávky alebo po naskladnení objednaného tovaru.

Táto rezervácia sa vždy premietne do položky tovaru, pre zákazníka a tu v module "Tovar" v tejto samostatnej možnosti "Rezervácia". Vždy na týchto troch miestach je povolené pridať aj poznámku. K zrušeniu rezervácie dôjde automaticky po vyfakturovaní rezervovaného tovaru.

Mapovanie zásob

Možnosť "Mapovanie skladu" umožňuje bližšie určiť sklad položky kusovníka, ak sa nachádza v inom sklade ako vytvorený výrobok.

stav skladu k dátumu

Možnosť "Stav skladu k dátumu" sa používa na kontrolu fyzického a finančného stavu každého skladu k vybranému dátumu.

Inventár

Možnosť "Inventarizácia" slúži na kontrolu fyzického stavu skladových položiek, či sa zhodujú s položkami zaznamenanými v účtovných záznamoch.

Individuálny cenník

Možnosť "Individuálny cenník" sa používa na vytvorenie cenníka pre konkrétnu spoločnosť alebo pre konkrétnu cenovú skupinu.

Typy skladových dokladov

Voľba "Typy skladových dokladov" poskytuje zoznam typov skladových dokladov, v ktorom môžete upravovať typy skladov a pridávať nové.

čísla produktov

Možnosť "Výrobné čísla" ponúka zoznam registrovaných výrobných čísel všetkého tovaru, ktorý ste mali alebo ešte máte na sklade.

Umiestnenie skladu

Možnosť "Lokalita na sklade" ponúka zoznam používaný na skladových kartách. Na skladových kartách informuje o umiestnení skladovej položky v sklade.

zoznam stavu položky

Voľba "Výpočet stavov položiek cenníka" poskytuje zoznam stavov položiek cenníka, ktoré možno upravovať alebo pridávať nové. Zadávajú sa vo formulári "Záznam o zmene cenníka" v položke "Stavy cenníkových položiek".

Výpočty atribútov

Voľba "Atribútové enumerátory" definuje typy a skupiny atribútov priradených ku každej položke cenníka. Tieto atribúty potom používajú internetové obchody na presnejšiu špecifikáciu tovaru - veľkosť, farba, materiál.

Súvisiace

Did this answer your question?