Skip to main content
Inventarizácia

Ako spracovať inventarizáciu v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Túto položku nájdete v module "Tovar" na "Pracovnej ploche" záložka.

Funkcia "Inventúra zásob" zjednodušuje prácu pri inventúre. V niekoľkých vlnách umožňuje vykonávať čiastkové a úplné inventúry a následne generovať inventúrne doklady.

Môžete tiež zistiť, kedy bola vykonaná posledná inventúra cenníkovej položky.
Kliknutím otvoríte zoznam všetkých vykonaných inventúr.

Nový záznam

Kliknutím na tlačidlo Nový otvoríte formulár,

kde vyplníte tyto údaje:

Typ zásob

Inventárny typ

Dátum začiatku

Vložte dátum začiatku inventúry alebo pomocou kalendárového tlačidla vyberte dátum pomocou formulára "Vybrať dátum".

Program kontroluje, či zadaný dátum začiatku inventúry patrí do aktuálneho účtovného obdobia.

Dátum ukončenia

Vložte dátum ukončenia inventúry alebo pomocou tlačidla kalendára vyberte dátum pomocou formulára "Vybrať dátum".

Záložka Špecifikácie

Na první záložce je možné vyplnit položky:

Skladba

Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu jeden zo skladov, kde sa vykonáva inventúra.

Stav zásob

Vyberte stav, v ktorom sa inventúra vykonáva. možné hodnoty: Spustené, Vlna 1, Vlna 2, Vlna 3, Vlna 4, Hotovo, Uzavreté

Záložka Osoby


Tu môžete vyplniť položky, ktoré slúžia len ako informácie pre používateľa, nikde sa netlačia: Leader; Osoby

Záložka Texty

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Opis

Ďalší popis inventára.

Poznámka

Ďalšia poznámka k zásobám.

Popis zásob

Ďalší popis zásob

"Položka zásob"

Pomocou tlačidla na tejto karte vložíte "Inventárne položky" zo "Zoznamu inventárnych kariet". V hornej lište tohto zoznamu môžete filtrovať podľa skladu alebo typu zásob. Pri vkladaní položiek do inventára sa zobrazí otázka, či sa majú položky vložiť s nulovým množstvom.

Tlačidlo použite na pridanie "Inventárnych položiek" vytvorením nového záznamu a výberom cenníkovej položky a zadaním jej stavu do polí v záložkách (1.-4. vlna). Pomocou tlačidla na potvrdenie ukončite alebo použite tlačidlo na potvrdenie a pridajte nový záznam.

Generování dokladů

Generovanie dokumentov pri zistení inventúrneho rozdielu sa vykonáva pomocou tlačidla Generovať dokumenty:

  • Ak nebol zistený žiadny inventárny rozdiel, zobrazí sa dotaz:

  • Ak sa zistí inventarizačný rozdiel, otvorí sa zoznam "Typy inventarizačných dokladov", v ktorom pomocou tlačidla Vyber vyberiete typ dokladu, ktorý chcete vytvoriť.

  • Po vytvorení sa zobrazia tieto informácie:

Aktualizace stavů

Pomocou tlačidla Aktualizovať stavy aktualizujte stavy v skladoch podľa najnovších inventárnych rozdielov.

Skladové inventury od verze 2021.5.0 zohledňují požadavky na výdej

  • Stav programu v inventúre teraz zodpovedá stavu skladovej karty k dátumu začatia inventúry so započítaním požiadaviek na výdaj, ktoré vznikli v danom období. Nie je preto nevyhnutne potrebné vykonať aktualizáciu požiadaviek na výdaj pred začatím inventúry. V prípade potreby sa pri inventarizácii vyrovnajú požiadavky z aktuálneho obdobia (ako nákupná cena sa použije prvá dostupná nákupná cena: priemerná cena zo skladovej karty, posledná nákupná cena zo skladovej karty alebo nákupná cena z cenníka).

  • Všetky predchádzajúce obdobia je stále potrebné riešiť žiadosti o výdaj. Technicky nie je možné zúčtovať požiadavky na zásoby nahromadené zo skladových kariet z predchádzajúcich období.

Did this answer your question?