Skip to main content
Priame inkaso

Priame inkaso znamená bezhotovostný spôsob platby, pri ktorom si príjemca vyberie z vášho účtu určitú sumu peňazí

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Predaj - priame inkaso

Debetným príkazom sa rozumie bezhotovostný spôsob platby, pri ktorom si príjemca vyberie peňažnú sumu z vášho účtu. Príkazy na inkaso môžete vytvoriť aj v Peniaze.

__________________________________________________________________

Nová objednávka a kolekcia

Ak chcete pridať nový príkaz na inkaso, kliknite na tlačidlo "Nový", čím sa otvorí formulár:

Konto

Vyberte účet z rozbaľovacieho zoznamu; ponúknu sa hodnoty zaznamenané v ponuke Peniaze - Soznam bankových účtov.

Mena

Mena daného účtu.

Konštantný symbol

Identifikuje druh a spôsob platby; od marca 2014 nie je povinné ho vyplniť.

Platnosť

Keď je platiteľ povinný zaplatiť finančný záväzok.

Celková suma

Celková suma, ktorá sa má zaplatiť.

Stav objednávky

  • Odoslané

  • Neprítomný

Názov súboru

Názov súboru.

Dátum vytvorenia

Sériové číslo v deň

Skryť popis a príjemcu pri exporte

Začiarknite, či chcete pri exporte skryť popis a príjemcu platby

Názov

Mesto

Stát

Ulice

Kód

Výber dokladov na platbu

Forma odoslania objednávky

:

  • Elektronicky - vygenerujte súbor pripravený na odoslanie. Súbor sa umiestni do úložiska nastaveného v ponuke Peniaze - Zoznam bankových účtov na karte Elektronická banka.

  • Tlač - ak nepoužívate elektronickú banku, príkaz môžete vytlačiť začiarknutím príznaku Tlač a kliknutím na ikonu tlačiarne.

__________________________________________________________________

Kolekčný predmet

Položky kolekcie sa pridávajú pomocou funkcie "Nový":

__________________________________________________________________

Obecná karta

Číslo účtu príjemcu

Číslo bankového účtu.

Kód banky

Ručne alebo pomocou ikony vyberte kód banky zo zoznamu peňažných ústavov.

Čiastka

Premenný symbol

Desaťmiestny číselný identifikátor pre platby.

Špecifický symbol

Až desaťmiestne číslo, napr. rodné číslo, číslo zmluvy, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu.

Konštantný symbol

Identifikuje druh a spôsob platby

Od 1. marca 2004 už nie sú konštantné symboly povinnou súčasťou všetkých zúčtovacích príkazov, ale len tých, ktoré sú príjmom alebo výdavkom štátneho rozpočtu, a tých, pri ktorých to ustanovuje osobitný právny predpis (vyhláška č. 514/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky označovania účelu peňažných platieb potrebných na zostavenie platobnej bilancie Českej republiky).

Zrelosť

Keď je platiteľ povinný zaplatiť finančný záväzok.

__________________________________________________________________

Záložka Príjemca

  • Názov príjemcu

  • Ulice

  • Mesto

  • Kód

  • Stát

Vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu.

__________________________________________________________________

Textová karta

Opis

Podrobnejší opis položky zbierky.

Poznámka

Podrobnejšia poznámka k položke zbierky.

Kód/číslo dokumentu

Kontakt

Did this answer your question?