Skip to main content
Platobný príkaz

Tento typ príkazu sa používa na prevod finančných prostriedkov na účet príjemcu. Platobné príkazy môžete vytvárať aj v module Peniaze.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Nákup - Platobný príkaz

Tento typ príkazu prevádza finančné prostriedky na účet príjemcu. Peňažné poukážky môžete vytvoriť aj v Peniaze.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládacie prvky programu".

Pod hornou lištou s tlačidlami sa nachádza lišta s filtrom, ktorú môžete použiť na obmedzenie výberu zobrazených položiek na konkrétny účet.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Potvrdením tlačidla "Nový" otvoríte formulár na vytvorenie nového platobného príkazu.

Na hornej lište sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam niektorých je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".


Tlačidlo "Odoslať" použite, ak chcete odoslať hotový príkaz - elektronicky alebo napríklad osobným doručením do banky.

Konto

Pomocou tlačidla s rolovacou šípkou vyberte účet zo zoznamu bankových účtov. Vystavený platobný príkaz bude uhradený z tohto účtu.

Typ objednávky

Program umožňuje vystaviť platobný príkaz v cudzej mene. Tento typ je automaticky nastavený na

  • Domáce. Pomocou prepínača môžete zmeniť typ na +

  • Cudzina.

Mena

Toto pole úzko súvisí s poľom Typ príkazu. Automaticky sa nastaví na domácu menu, ktorú ste vybrali v predvolených nastaveniach spoločnosti, a nie je možné ju zmeniť.

Ak ste zmenili Typ objednávky na - Zahraničná, otvorí sa toto pole a pomocou tlačidla s rolovacou šípkou vyberiete požadovanú zmenu.

Konštantný symbol

Pomocou tlačidla lupy vyberte účet zo zoznamu konštantných symbolov. Identifikuje sa v ňom druh a spôsob platby; od marca 2014 nie je jeho vyplnenie povinné.

Platba

Uvádzate dátum splatnosti platobného príkazu, t. j. dátum, kedy má banka previesť peniaze. Automaticky sa ponúka aktuálny dátum, ktorý môžete prepísať alebo vybrať iný dátum pomocou kalendára.

Nasledujúce polia (v poradí vpravo hore) sú informatívne a vyplnia sa automaticky. Nie je možné ich zmeniť ručne.

Celková suma

Toto pole automaticky pridá všetky položky príkazu na úhradu pri ich uložení na koniec Položky.

Stav objednávky

Automaticky je pole nastavené na hodnotu Neprítomný.

Ak ste nastavili elektronické bankovníctvo, toto pole sa zmení na Odoslaný, ak ste odoslali príkaz pomocou tlačidla "Odoslať".

Ak nepoužívate elektronické bankovníctvo, po stlačení tlačidla "Odoslať" sa vám ponúkne možnosť vytlačiť zostavu - platobný príkaz. Po vytlačení objednávky sa aj toto pole zmení na odoslané. Predtým však musíte potvrdiť, že tlač prebehla úspešne.

Ak potrebujete po vytvorení súboru alebo vytlačení príkazu vykonať nejaké úpravy, použite tlačidlo "Zrušiť odoslanie" na hornom paneli. Tým sa príkaz vráti do stavu Neprítomný a vy môžete meniť, odstraňovať, pridávať nové položky.

Názov súboru

Toto pole je určené len pre elektronické bankovníctvo. Po stlačení tlačidla "Odoslať" sa vygeneruje súbor. Jeho názov sa uloží do tohto poľa. Názov tu zostane (aj uložený súbor), aj keď sa rozhodnete zrušiť nahrávanie pomocou tlačidla "Zrušiť nahrávanie".

Dátum vytvorenia

Týmto spôsobom sa automaticky vygeneruje dátum vytvorenia platobného príkazu bez ohľadu na to, či bol príkaz odoslaný alebo nie.

Číslo objednávky za deň

Toto pole sa vyplní v rovnakom čase, keď sa pole Stav príkazu zmení na Odoslaný. Ak každý deň odošlete jednu objednávku, budete mať vždy vyplnené číslo 1. Číslo zostane zachované, aj keď sa rozhodnete zrušiť odoslanie pomocou tlačidla "Zrušiť odoslanie".

Skryť popis a príjemcu pri exporte

Nasledujúce polia sú informatívne. Sú prenesené z nastavení spoločnosti a možno ich upravovať. Tieto údaje sa však nikde netlačia.

Názov

Mesto

Stát

Ulice

VÝKON

__________________________________________________________________

Výber dokladov na platbu

Sekcia "poznámka pod čiarou" sa používa na výber dokumentov na platbu.

Formulár na odoslanie objednávky

Príkaz môžete odoslať dvoma spôsobmi:

  • Tlač - táto možnosť je predvyplnená a znamená, že po stlačení tlačidla "Odoslať" sa ponúkne klasický príkaz na tlač pre osobné doručenie do banky,

  • Elektronicky - ak máte pre vybraný účet v elektronickom bankovníctve nastavené home paneli, Elektronicky bude automaticky zvolené a po stlačení tlačidla "Odoslať" sa vytvorí súbor, ktorý sa elektronicky odošle do banky.

Vyberte doklady na platbu

Tlačidlo "Vybrať" je prístupné, ak máte vyplnené pole Účet v hlavnom paneli. Po jeho potvrdení sa zobrazí zoznam neuhradených faktúr a záväzkov, a to len tých faktúr, ktoré majú účet zhodný s účtom v záložke "Platba z účtu" v poli Účet v hlavnom paneli, alebo majú toto pole prázdne.

Na hornej lište sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam niektorých je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Pod hornou lištou s tlačidlami sa nachádza lišta s filtrom, ktorú môžete použiť na obmedzenie výberu zobrazených položiek podľa formy platby. Formulár úhrady je možné vyplniť pre doklady v záložke "Doplnok". Jeho vyplnenie nie je povinné.

Môžete vyfiltrovať dokumenty. Pomocou tlačidla "Väzby" zistíte, na ktoré ďalšie doklady je faktúra alebo záväzok viazaný. Dokument môžete zobraziť aj týmto spôsobom.

Dokumenty, ktoré sa majú zaplatiť, sa vyberú začiarknutím políčka v ľavom stĺpci. Pomocou tlačidla "Sumy" spočítajte všetky sumy, ktoré sa majú zaplatiť, ak sú označené, a zistite súčet označených položiek.

Tlačidlom "OK" prenesiete vybrané doklady na koniec platobného príkazu v Položkách.

__________________________________________________________________

Príkazové položky

Príkazové položky sa nachádzajú v spodnej časti formulára.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládacie prvky programu".

Položky dokumentu možno vytvoriť dvoma spôsobmi.

  • Prvá je opísaná v predchádzajúcej časti. Po výbere faktúry na úhradu sa automaticky vytvorí položka objednávky. Ak použijete tlačidlo "Zmeniť", môžete pridať alebo zmeniť informácie v už vytvorenej položke. Pomocou tlačidla "Otvoriť dokument" môžete zobraziť pôvodný dokument, ktorý týmto spôsobom platíte.

  • Nekedy potrebujete previesť určitú sumu peňazí, ale nemáte na to faktúru alebo záväzok. V súčasnosti sa týmto spôsobom vyplácajú aj vystavené dobropisy. Použite na to tlačidlo "Pridať". Otvorí sa formulár na pridanie novej položky do objednávky. Uložením sa vytvorí nová položka.

__________________________________________________________________

Obecná karta

Väčšina údajov z tejto karty sa prenesie do skutočného platobného príkazu.

Číslo účtu príjemcu

Kód banky

Štyromiestne číslo, ktoré jednoznačne identifikuje banku.

Čiastka

Finančná suma

Variabilný symbol

Desaťmiestny číselný identifikátor pre platby.

Špecifický symbol

Najvýš desaťmiestne číslo, napr. rodné číslo, číslo zmluvy, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu.

Konštantný symbol

Určuje druh a spôsob platby; od marca 2014 sa nevyžaduje vyplnenie.

Platba

Keď je platiteľ povinný zaplatiť finančný záväzok.

__________________________________________________________________

Záložka Príjemca

Údaje na tejto karte nie je potrebné vyplniť. Ide len o uvedenie údajov o príjemcovi peňazí.

Názov príjemcu

Ulice

Mesto

Zipový kód

Stát

Vyberte ju z rozbaľovacieho zoznamu.

__________________________________________________________________

Texty

Údaje na tejto karte nie je potrebné vyplniť. Sú to len spresňujúce údaje a poznámky k uskutočnenej platbe.

Opis

Lepší popis

Poznámka

Poznámka

Kód/číslo dokumentu

Kontakt

__________________________________________________________________

Realizácia platobných príkazov

Objednávku možno vykonať tromi spôsobmi:

Uloženie vytvoreného platobného príkazu

Príkaz na úhradu môžete neskôr zmeniť, pridať, vytlačiť, odoslať elektronicky.

Tlač papierového platobného príkazu

Ak ste v otvorenom formulári použili tlačidlo "Odoslať" a vybrali ste formu odoslania príkazu - Tlač, ponúkne sa vám možnosť vytlačiť zostavu - platobný príkaz. Po vytlačení objednávky sa hodnota v poli Stav objednávky zmení na Odoslaná. Predtým však musíte potvrdiť, že tlač prebehla úspešne.

Ak v otvorenom formulári alebo tabuľke použijete tlačidlo tlačiarne, ponúkne sa vám možnosť vytlačiť zostavu - platobný príkaz. Po vytlačení objednávky týmto spôsobom sa však pole Stav objednávky nezmení, aj keď ste vybrali formu odoslania objednávky - Tlač.

Generovanie elektronického platobného príkazu

Aby ste mohli vygenerovať elektronický príkaz na úhradu, musíte vybrať formu odoslania príkazu - Elektronicky a v otvorenom formulári použiť tlačidlo "Odoslať".

__________________________________________________________________

Ostatné tlačové zostavy

Po stlačení tlačidla tlačiarne môžete okrem tlače avíza na úhradu / hromadného avíza na úhradu vybrať aj tlač knihy avíz na úhradu. Toto je zoznam platobných príkazov s dôležitými údajmi.

Did this answer your question?