Program umožňuje:

 • různé způsoby řazení sloupců v tabulkovém pohledu

 • různé způsoby vyhledávání

 • jednodušší – v jednom určitém sloupci

 • kombinované – hledaná hodnota může odpovídat současně více kritériím

Filtrace sloupcová (najít hodnotu v jednom sloupci seznamu)

Sloupcová filtrace umožňuje vyhledávání údajů ve vybraných (programem pevně nastavených) sloupcích – máte stále zobrazenou úplnou tabulku a postupně se označuje ten řádek, kde se vyskytuje hledaný výraz.

Potvrzením tlačítka v horní liště programu se zobrazí dialog k označení hledaného údaje:

Najít ve sloupci

V rozevíracím seznamu si vyberete sloupec z tabulky, ve kterém chcete hledat konkrétní výraz. Nabídka těchto sloupců je daná programem, nelze ji uživatelsky měnit. Samozřejmě je závislá na vybraném přehledu.

Název druhého řádku dialogu závisí na výběru sloupce

Zrovna tak se mění i hodnoty které se vám nabídnou v rozevíracím seznamu.

 • Pro hodnotu Celkem [Kč] můžete vybrat rovno, nerovno, menší než, větší než, od .. do .., prázdný, neprázdný.

 • Pro hodnotu Interní číslo, Název firmy, Variabilní symbol, Text můžete vybrat obsahuje, neobsahuje, rovno, nerovno, začíná, končí, od.. do.., prázdný, neprázdný.

 • Pro hodnotu Storno můžete vybrat ano, ne.

 • Pro hodnotu Vystaveno můžete vybrat rovno, nerovno, menší než, větší než, od .. do .., prázdný, neprázdný.

Hodnotu vyplníte dle své potřeby. Pokud budete vyhledávat v hodnotách např. z naplněného seznamu, budete si moci práci usnadnit výběrem z rozevíracího seznamu. Pokud budete vyplňovat datum, můžete si otevřít kalendář.

Hledat

Zde si pomocí přepínače ano/ne vyberete ze dvou možností:

 • Dolů – program vyhledává od aktuální řádky směrem dolů. Po dosažení konce tabulky vás o tom informuje a vy si můžete zvolit, zda chce vyhledávat od začátku tabulky nebo zda chcete vyhledávání ukončit.

 • Vše – program hledá údaj v celém seznamu od začátku tabulky. Po dosažení konce tabulky vás informuje, že vyhledávání bylo ukončeno.

Po každém potvrzení tlačítka se zvýrazní řádek s hledaným údajem. Postupným dalším jeho stiskem se program zastaví postupně na všech řádkách, které obsahují hledaný údaj.

Tlačítkem zrušíte možnost vyhledávání údajů v tabulce.

Např. si stanovíte, že ve sloupci "Celkem [Kč]" chcete najít ty položky, kde je hodnota nižší než (vyberete "menší než") částka 1000,- Kč (vyplníte "1000"). Označíte "vše" a potvrdíte tlačítkem "Najít další". Program prohledává celou tabulku a zastaví se na řádku, kde je částka nižší než 1000,- Kč. Pokud se údaj bude opakovat ve více řádkách, budete tak často potvrzovat tlačítkem "Najít další", dokud se nezobrazí dialog "Prohledávání tabulky bylo dokončeno.

Rychlý filtr

Pokud v tabulkovém pohledu stisknete současně klávesy CTRL + F, zobrazí se v dolní části obrazovky lišta pro rychlé vyhledávání.

Hledá vždy hodnoty v programem nastavených sloupcích, např. int. čísla, název firmy, popis. Pokud tímto způsobem nemůžete najít požadovaný doklad, můžete se rychle přepnout pomocí posledního tlačítka do sloupcové filtrace.

Filtrace globální (najít hodnotu kdekoli v tabulce)

Globální filtrace umožňuje vyhledávání údajů v kterémkoli zobrazeném sloupečku, kdy dokonce může být splněno i více vašich požadavků.

Potvrzením tlačítka v horní liště programu se zobrazí dialog k širšímu výběru, kde jsou pod sebou seřazeny nabídky, které odpovídají všem sloupcům příslušné tabulky.

Pro libovolný sloupec v tabulce tak můžete definovat podmínku výběru. Tímto způsobem lze zadat i více podmínek pro výběr. Je větší možnost kombinace. Pokud některý údaj ve formuláři dokladu vyplňujete, v nastavené tabulce ho však nevidíte, ale chcete podle něho filtrovat, můžete ho přidat stiskem levého tlačítka myši – výběr volby "Výběr sloupců". Po zobrazení tohoto údaje v tabulce se zobrazí i v dialogu "Nastavení filtrace".

Horní část dialogu

Pokud chcete ve vybrané vyfiltrované tabulce upravit řazení.

Podle kterých sloupců bylo vybráno řazení je pak uvedeno ve spodní části dialogu.

Levá část dialogu

V levé části dialogu jsou údaje, které jsou shodné s názvy sloupců v tabulce. Odpovídá i jejich řazení. Levý sloupec v tabulce je na prvním místě v dialogu.

Prostřední část dialogu

V prostřední části dialogu jsou skryty rozevírací seznamy, které si pomocí rozbalovacího seznamu můžete otevřít a vždy si vybrat vhodnou variantu. Jejich obsah záleží na typu sloupce.

 • Pro hodnotu Celkem [Kč] můžete vybrat rovno, nerovno, menší než, větší než, od .. do .., prázdný, neprázdný.

 • Pro hodnotu Interní číslo, Název firmy, Variabilní symbol, Text můžete vybrat obsahuje, neobsahuje, rovno, nerovno, začíná, končí, od.. do.., prázdný, neprázdný.

 • Pro hodnotu Storno můžete vybrat ano, ne.

 • Pro hodnotu Vystaveno můžete vybrat rovno, nerovno, menší než, větší než, od .. do .., prázdný, neprázdný.

Pravá část dialogu

V pravé části vyplníte údaje podle své potřeby. Pokud budete vyhledávat v hodnotách např. z naplněného seznamu, budete si moci práci usnadnit výběrem z rozevíracího seznamu. Pokud budete vyplňovat datum, můžete si opět otevřít kalendář.

Dolní část dialogu

Do pole "Řazení" se přesunou hodnoty, které jste si vybrali v horní části dialogu po stisku tlačítka pro řazení. Tlačítkem "OK" potvrdíte výběr a ten se následně zobrazí. Současně se nad tabulkou zobrazí řádek se sdělením, že je aplikován filtr a co filtr obsahuje. Pomocí nově zobrazených tlačítek Upravit filtraci či Zrušit filtraci můžete filtr dále upravovat nebo zrušit.

Tlačítkem Zrušit výběr zrušíte a tabulka zůstane v nezměněném stavu. Tlačítko Použít uloží daný výběr a při příštím výběru použitím tlačítka pro filtraci (trychtýř) se tento uložený výběr nabídne k dalšímu použití, příp. editaci. Pro zobrazení výběru je nutno použít ještě tlačítko OK.

Způsob řazení tabulkového pohledu

Každý tabulkový přehled si můžete seřadit podle vlastních představ. K tomu slouží tlačítko v horní liště programu. Po jeho potvrzení se zobrazí dialog, kde si vyberete, podle kterého sloupce, příp. kterých sloupců chcete mít přehled seřazen. Dále je možno vybrat, zda požadujete řazení vzestupné, či sestupné.

Levá část "Dostupná pole"

Zde jsou uvedeny názvy všech sloupců tabulky, a to v abecedním řazení.

Pravá část "Řadit dle polí"

Zde budou uvedeny názvy těch sloupců tabulky, podle kterých chcete tabulku řadit. Vždy v prvním řádku bude ten sloupec, podle kterého chcete prvotně řadit.

Např. budete chtít řadit podle určitého střediska a v rámci střediska podle interního čísla. V prvém řádku pravého sloupce musíte mít "Středisko", ve druhém řádku "Interní číslo".

Pokud chcete upravit řazení podle vašich představ, tak pomocí tlačítek pro přesun (šipky), (nebo dvojklikem) převeďte z levého seznamu "Dostupná pole" do pravého "Řadit podle polí" názvy těch sloupců, podle kterých chcete mít údaje v tabulce setříděny. Použijete-li tlačítka dvojitých šipek (pro přesun na začátek/konec), převedou se názvy všech sloupců.

Seznam ve sloupci "Řadit podle polí" můžete upravit pomocí tlačítek pro přesun (šipky). Ten sloupec, který bude na prvním místě, bude v záhlaví tabulky označen a tak postupně budou číslovány další sloupce, pokud v pravém výběru bude více názvů.
Systém umožňuje nastavit, zda daný sloupeček chcete řadit vzestupně nebo sestupně. Jak je nastaveno řazení daného sloupečku poznáte podle značky u názvu sloupce = vzestupně, = sestupně.

Pokud chcete řadit tabulku pouze podle jednoho sloupce, je rychlejší si tento sloupec označit v tabulkovém pohledu, tj. kliknout myší na název sloupce. Prvním kliknutím se sloupec označí buďto vzestupným, nebo naopak sestupným řazením, třetím kliknutím se označení zruší – položky nebudou podle tohoto sloupce řazeny.

Související

Našli jste odpověď?