Hodnoty na tomto formuláři se vytvářejí na základě ceníkové položky a nelze je editovat.

Zboží – Skladové karty

Skladové karty jsou vytvářeny ke každé skladové položce. Podávají informaci o jejích aktuálních hodnotách – množství, ceně a pohybech. Vytvářejí se na základě zaškrtnutí příznaku Skladové zboží v menu Zboží – Ceník; v ceníkové položce je nutné vyplnit i záložku Definovat umístění ve skladu.

Seznam můžete spustit v modulu "Zboží" pod volbou "Skladové karty".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu". Tlačítka Nový a Smazat jsou zašedlá – znamená to, že novou kartu zde nelze vytvořit, stávající kartu nelze smazat.

Pod horní lištou s tlačítky je filtrační lišta, jejíž pomocí můžete výběr zobrazených položek omezit jen pro určitý sklad nebo pro určitou skupinu zboží.

Funkce "Stav skladu k datu"

Funkce "Narovnej datumy"

Funkce "Výpis položek v záporu"

Skladová karta

Potvrzením tlačítka Změnit otevřete skladovou kartu.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Ceník

Hodnota se přenáší z menu Zboží – Ceník z pole "Kód/zkratka". Na tomto formuláři jej lze také změnit.

Sklad

Hodnota se přenáší z menu Zboží – Ceník – záložka Upřesnění z pole "Definovat umístění ve skladu". Pokud máte zboží na více skladech, je vytvořeno i více skladových karet.

Záložka "Hlavní"

Tato záložka obsahuje základní hodnoty z menu Zboží – Ceník, ostatní hodnoty jsou aktualizovány na základě vytvořených skladových dokladů.


Hodnoty uváděné na této záložce jsou v měně, ve které je vedeno účetnictví.

Název

Hodnota se přenáší z menu Zboží – Ceník z pole Název; v případě, že potřebujete toto pole upravit, učiňte tak v menu Zboží – Ceník.

Výdej dle expirace

Tento příznak doporučujeme zaškrtnout, pokud budete u zboží na této kartě uvádět šarže a datum expirace. Do výdajového skladového dokladu do záložky "Účtování/upřesnění" se pak při uložení položky automaticky vyplňuje šarže a expirace, a to vždy ta, která má nejkratší dobu expirace.

Upozornění: Pokud vydáváte ze skladu určité množství jednoho zboží, avšak s různou šarží a expirací, je nutné pořídit více položek – program jej sám podle expirace nerozdělí. I v tomto případě je možné šarži a datum expirace vybírat ručně.

Stav zásob v MJ

Jedná se o aktuální stav zásob skladového zboží/výrobku v měrných jednotkách a vypočítává se z počátečního stavu a skladových dokladů.

Stav zásob [Kč]

Jedná se aktuální stav zásob skladového zboží/výrobku v Kč a vypočítává se z počátečního stavu a skladových dokladů.

Průměrná cena [Kč]

Pokud jste si v nastavení firmy v záložce "Moduly" -> "Zboží" označili metodu oceňování zásob Metodou průměrných cen, pak zde uvedená cena je vlastně cenou skladovou. Hodnota se vypočítává po každé příjemce. Pokud jste označili Metodou FIFO, je tato hodnota nevyužita.

Počátek MJ

Počáteční stav zásoby v měrných jednotkách k 1.1. zadaného účetního období; hodnota se naplňuje po Inicializaci následujícího účetního období (modul Účetnictví), kdy dojde k uzavření účetního období a k nastavení počátečních stavů do nového roku; v případě, že byl proveden ještě nějaký pohyb v minulém roce, je nutné tuto volbu opět spustit, aby došlo k novému nastavení počátečních stavů.

Počátek [Kč]

Počáteční stav zásoby v Kč k 1.1. zadaného účetního období; hodnota se naplňuje po Inicializaci následujícího účetního období (modul Účetnictví), kdy dojde k uzavření účetního období a k nastavení počátečních stavů do nového roku; v případě, že byl proveden ještě nějaký pohyb ve starém roce, je nutno tuto volbu opět spustit, aby došlo k novému nastavení počátečních stavů.

Pokud přistoupíte na skladovou kartu po inicializaci následujícího účetního období a nebudete mít v dalším účetním období ještě žádný pohyb, budou hodnoty v polích Stav zásob a Počátek stejné.

Min. zásoba MJ

Tato hodnota se používá ve vydaných a přijatých objednávkách. Pokud vystavujete objednávku vydanou z objednávky přijaté pomocí tlačítka "Služby", bude ve sloupci minimální skladová zásoba ("min. skl.") zobrazena hodnota, kterou nastavíte zde na skladové kartě. Dále se hodnota minimální zásoby používá při vystavování vydané objednávky, kde pomocí tlačítka "Služby" -> "Objednat do minima" vystavíte objednávku tak, aby byl naplněn minimální stav zásoby na skladě.

Max. zásoba MJ

Toto pole zatím slouží pouze pro příp. informační poznámku. Zatím se v programu dále nevyužívá.

Rezervováno MJ

Informační hodnota, která obsahuje sumaci všech rezervací dané zásoby na skladě.

Datum posl. pohybu

K tomuto datu je vždy proveden přepočet ve všech položkách s označením [měna].

Poslední cena [Kč]

Zde se zobrazuje poslední nákupní cena v Kč.

Záložka "Měna, umístění"

  • Levá část záložky doplňuje záložku "Hlavní". Pokud máte některý sklad vedený i v cizí měně, jsou zde uvedeny hodnoty v této měně. V opačném případě se zde nacházejí hodnoty shodné s předcházející záložkou. Přepočet na hodnotu v měně je proveden vždy kurzem, který je platný pro den v poli Datum posl. pohybu na záložce Hlavní. Význam polí je shodný s významem polí na záložce Hlavní.

Stav zásob [měna]

Průměrná cena [měna]

Počátek [měna]

Poslední cena [měna]

  • Pravá část záložky slouží pro informaci, kde je dané zboží uloženo. Pomocí vybíráte hodnoty ze seznamu umístění:

Místnost, Regál, Police

Tímto způsobem stanovíte, kde se dané zboží nachází.

Záložka "Poznámka"

Poznámka

Pole pro libovolnou informaci.

Záložka "Popis"

Bližší popis skladové karty, tyto údaje se netisknou. Pokud jste v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, po stisku tlačítka "+" můžete pole Popis vyplnit v těchto cizích jazycích. Stiskem tlačítka "-" pole pro popis v cizích jazycích zavřete.

Záložka "Položky příjemky/výdejky"

Do této záložky se automaticky uloží každý pohyb prostřednictvím skladových dokladů.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu". Tlačítka Přidat a Smazat jsou zašedlá – znamená to, že novou příjemku/výdejku zde nelze vytvořit, stávající nelze smazat.

Každý řádek tabulky představuje jednu položku dokladu.


Pokud si chcete údaje v položce přehledně prohlédnout, použijte k tomu tlačítko Otevřít. Následně se zobrazí karta položky dokladu se všemi údaji tak, jak byla pořízena. Ve dvou záložkách "Hlavní" a "Účtování/Upřesnění" si tyto údaje můžete prohlédnout.


Pokud si chcete prohlédnout celý doklad, použijte k tomu tlačítko . Následně se otevře vybraný skladový doklad, který můžete prohlížet, některé hodnoty můžete měnit. Pokud se rozhodnete takto otevřený doklad vystornovat, program to umožní. V tabulkovém přehledu se škrtnutí tohoto vystornovaného dokladu promítne až po znovu otevření skladové karty.

Záložka "Výrobní čísla"

Pokud jste si v ceníku označili Evidovat výrobní čísla, tak se v této záložce evidují.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu". Tlačítka Přidat, Změnit a Smazat jsou zašedlá – znamená to, že výrobní čísla takto nelze přidávat, měnit, ani mazat.

Obsah této záložky je shodný s volbou "Výrobní čísla" v modulu "Zboží", jen s tím rozdílem, že v této záložce jsou výrobní čísla pouze dané karty skladového zboží, a to pouze ty, která jsou skladem. Každý řádek tabulky se týká jednoho výrobního čísla.

Související

Našli jste odpověď?