Přeskočit na hlavní obsah
Intrastat

Jak v ABRA Flexi evidovat Intrastat a generovat příslušný výkaz?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Intrastat je elektronický statistický systém sběru a zpracování dat pro sledování obchodu se zbožím mezi státy Evropské unie. S několika výjimkami je předmětem jeho sledování veškeré zboží, které při obchodu překonává státní hranici. Evidence dat je povinná pro všechny členské státy Evropské unie včetně Česka a Slovenska.

Poznámka ke zboží z třetích zemí: Do výkazů pro Intrastat o odeslání zboží je nutné uvádět i údaje o zboží, které je vyváženo do třetí země a při opuštění ČR není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě. Za přijaté zboží, které se musí vykázat do Intrastatu, se považuje i zboží dovezené ze třetí země, pokud bylo před přijetím v ČR propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě, ve kterém získalo status Společenství (případně tam bylo i vyměřeno clo). Zemí odeslání bude v tomto případě členský stát, ze kterého bylo zboží přímo dopraveno do ČR.

ABRA Flexi podporuje pořizování i poskytování těchto dat a to ve formě volitelného rozšíření či jako součást balíčku "Pokročilý obchod a sklady", dostupném pouze ve variantě Premium.

Podíváme se nyní společně na to, jak evidenci Intrastatu v ABRA Flexi nastavit.

Intrastat v ceníku

V první řadě je zapotřebí evidenci Intrastatu nastavit u jednotlivých ceníkových položek. Můžete tak učinit na záložce "Intrastat" v detailu ceníkové položky.

Mimo to, zdali se má Intrastat u položky vůbec evidovat, lze k ceníkové položce doplnit řadu dalších souvisejících a doplňujících údajů.

Stát
Z rolovacího seznamu vyberte stát, ze kterého zboží pochází. Na vytvářených dokladech bude hodnota použita, nebude-li vyplněno pole Stát původu na hlavičce dokladu.

Nomenklatura

Pomocí ikony napravo můžete vybrat číselníky celního kódu, dojde k otevření menu "Nástroje – Číselníky – Intrastat – Kódy nomenklatury".

Co se pak měrných jednotek nomenklatur týče, naleznete je v číselníku "Nástroje - Číselníky - Intrastat - Měrné jednotky". Tyto měrné jednotky ovlivňují i samotný výkaz pro Intrastat (CSV soubor). Např. pokud je měrná jednotka nomenklatura ZZZ, počet měrných jednotek se v souboru nevyplňuje.

Více informací naleznete v definici struktury CSV výkazu.

Kód sledovanosti druhu zboží

Slouží pro vstup doplňkového kódu zboží (statistický znak) a je třeba jej vyplnit ručně dle aktuálně platného číselníku Celní správy.

Koeficient pro MJ

Slouží pro výpočet množství odesílaného nebo přijatého zboží. Je jím násobena měrná jednotka. Pokud nemá být množství změněno, uveďte hodnotu "1" (bude pak násobena 1x).

Jako příklad můžeme uvést například koberce. Ty mají s ohledem na nomenklaturu měrnou jednotku "MTK: Metr čtvereční". Příslušnou plochu jedné měrné jednotky produktu ve čtverečních metrech tedy vyjádříme v poli "Koeficient pro MJ".

Koeficient pro statistickou hodnotu

Slouží pro výpočet statistické hodnoty. Je jím násobena právě statistická hodnota (resp. cena vstupující do statistické hodnoty). Pokud nemá být změněna, uveďte hodnotu "1" (bude pak násobena 1x).

Hmotnost (netto)

Do výkazu pro Instrastat dále vstupuje ještě hmotnost příslušné ceníkové položky. Hodnota je čerpána z pole "Hmotnost (netto)". Pole naleznete na záložce "Upřesnění".

Intrastat v typech dokladu

Jak je nám již známo, každá dokladová evidence dokladů má svoje typy. Pokud nevíte, co jsou typy dokladu, nahlédněte do našeho návodu.

Typ dokladu umožňuje vyplnění těch údajů, které se následně doplňují do konkrétních vystavovaných dokladů.

Vyplnění Intrastatu je možné u typů dokladů:

Vyplnit můžete vždy pole na screenshotu níže. Ukázka zobrazuje typ vydané faktury.

Stát odeslání

Stát, z něhož byl výrobek odeslán.

Stát určení

Stát, do kterého má být výrobek doručen. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky odesílané vámi, účtovanou firmou. V případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země a při opuštění ČR (v případě slovenské legislativy Slovenska) není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Stát původu

Stát, ze kterého výrobek pochází. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky, jejichž jste příjemcem. V případě obchodu se třetí zemí, kdy bylo zboží před přijetím do ČR (v případě slovenské legislativy na Slovensko) propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Kraj odesílatele

Kraj, ze kterého výrobek pochází. Pro Česko se kraj odesílatele neuvádí, na Slovensku ano.

Transakce

Z rolovacího seznamu vyberte příslušnou transakci; nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu "Obchodní transakce".

Podmínky dodání

Z rolovacího seznamu zvolte podmínku dodání; nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu "Dodací podmínky".

Druh dopravy

Z rolovacího seznamu zvolte druh dopravy; nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu "Druh dopravy".

Zvláštní pohyby

Nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu "Zvláštní pohyby".

Z logiky věci vyplývá, že je do typu dokladu možné vepsat ty údaje, které jsou pro danou "řadu" faktur společné.

Pokud máte např. typy dokladů rozdělené dle států a měn, pak lze s jistotou vyplnit první 4 pole záložky. Údaje budou poté propsány do jednotlivých dokladů.

Intrastat v dokladech

Ve formulářích různých dokladů se setkáte se záložkou sloužící pro evidenci dat Intrastatu. Naleznete zde stejná pole jako u výše zmíněných typů dokladů.

Vyplnění Intrastatu je možné u dokladů:

O ukázku se postará opět vydaná faktura.

Údaje uvedené v konkrétním dokladu (např. zde ve vydané faktuře) mají vždy přednost před nastavením typu dokladu. Totéž platí i pro stát uvedený na ceníkové položce, stát původu uvedený v dokladu má před státem v ceníku přednost.

Stát odeslání

Stát, z něhož byl výrobek odeslán.

Stát určení

Stát, do kterého má být výrobek doručen. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky odesílané vámi, účtovanou firmou. V případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země a při opuštění ČR (v případě slovenské legislativy Slovenska) není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Stát původu

Stát, ze kterého výrobek pochází. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky, jejichž jste příjemcem. V případě obchodu se třetí zemí, kdy bylo zboží před přijetím do ČR (v případě slovenské legislativy na Slovensko) propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Kraj odesílatele

Kraj, ze kterého výrobek pochází. Pro Česko se kraj odesílatele neuvádí, na Slovensku ano.

Transakce

Z rolovacího seznamu vyberte příslušnou transakci; nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu "Obchodní transakce".

Podmínky dodání

Z rolovacího seznamu zvolte podmínku dodání; nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu "Dodací podmínky".

Druh dopravy

Z rolovacího seznamu zvolte druh dopravy; nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu "Druh dopravy".

Zvláštní pohyby

Nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu "Zvláštní pohyby". Vstup dokladu do výkazu pro Intrastat je podmíněn vyplněním tohoto pole.

Poznámka

Pokud faktura obsahuje odpočet zálohy či ZDD, neovlivní tento odpočet cenu vykazovaných položek. Intrastat tedy mějte vyplněný vždy na konečné faktuře, nikoliv v záloze či ZDD.

Do výkazu intrastat vstupují při správném zpracování daňové doklady, holé příjemky nikoli však výdejky, protože hodnota musí jít do intrastatu v ceně faktury - prodejní ceny, a tu holá výdejka neobsahuje.

Rozúčtování vedlejších nákladů na dopravu

Pro Intrastat je v některých případech nezbytné rozúčtovat náklady na dopravu platné pro celý doklad na jednotlivé položky dokladu. Ve formuláři položky dokladu, na záložce Účtování/Upřesnění je v bloku Intrastat políčko Celkové vedlejší náklady [měna] určené pro uvedení poměrné částky nákladů na dopravu. Pole obsahující částku v měně dokladu je možné upravovat u položek, které jsou v ceníku označeny pro evidenci Intrastatu. Pole není povinné, výchozí hodnotou je 0.

Průvodce rozúčtováním vedlejších nákladů na dopravu

Rozúčtování vedlejších nákladů na dopravu lze provést s pomocí průvodce, který rozdělí tyto náklady mezi více položek dokladu v poměru dle ceny nebo podle počtu kusů.

K průvodci rozúčtování vedlejších nákladů na dopravu se dostaneme touto cestou: ProdejVydané faktury, kde si u vybrané faktury v položce "Služby" v zobrazené nabídce nabídky zvolíme položku Rozúčtovat vedlejší náklady pro Intrastat. Podmínkou je, že doklad musí obsahovat alespoň jednu ceníkovou položku, která je evidovaná pro Intrastat, potom se nám objeví první krok průvodce.

Položky pro Intrastat celkem

Zobrazuje se součet všech částek základů za položky dokladu evidované pro Intrastat a to v měně dokladu.

Náklady k rozúčtování

Výše vedlejších nákladů na dopravu, kterou je potřeba rozdělit mezi položky dokladu. Po zadání částky dojde k výpočtu celkové ceny položek a to součtem sumy částek za položky a vedlejších nákladů.

Cena položek celkem

Suma částek za položky dokladu evidované pro Intrastat navýšená o vedlejší náklady na dopravu. Po zadání částky dojde k výpočtu výše nákladů k rozúčtování a to odečtem sumy částek za položky od zadané celkové ceny za položky.

Po zadání částek k rozdělení, je potřeba zvolit, zda budou vedlejší náklady rozúčtovány na jednotlivé položky podle výše ceny položek (dojde k rozpočítání stejným poměrem k celkové částce) nebo podle počtu množstevní jednotky (náklady k rozúčtování se vydělí počtem kusů relevantních položek).

Po stisku tlačítka Dokončit dojde k rozúčtování nákladů a vypočtené hodnoty se naplní do polí "Celkové vedlejší náklady pro Intrastat".

Číselníky

Pro řádnou evidenci je potřeba několika číselníků, které naleznete pod položkou hlavní nabídky "NástrojeČíselníky – Intrastat".

Konkrétně jde o tyto číselníky:

 • Dodací podmínky

 • Druh dopravy

 • Kraje určení

 • Kurzy pro Intrastat

 • Kódy nomenklatury

 • Měrné jednotky

 • Obchodní transakce

 • Zvláštní pohyby

S výjimkou číselníku "Kurzy pro Intrastat" obsahující číselníky data od založení účtované firmy a není proto potřeba data plnit či upravovat.

Číselníky jsou využitelné například pro překlad jednotlivých názvů. Můžete např. jednoduše přidat anglický název kraje odeslání. Analogický postup je pro všechny další číselníky.

Veškeré číselníky potřebné pro evidování Intrastatu nevybočují svým ovládáním a možnostmi z řady ostatních číselníků. U většiny číselníků pro Intrastat je kromě specifických vlastností možné evidovat obecné položky.

Popis

Umožňuje zápis jakéhokoliv textového popisu, který potřebujete k dané položce číselníku uložit.

Poznámka

Umožňuje zápis jakýchkoliv poznámek, které potřebujete mít k dané položce číselníku uložené.

Platí od

Kalendářní rok počátku platnosti záznamu. Společně s následujícím polem určuje období platnosti záznamu v číselníku.

Platí do

Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Generování výstupu Intrastatu

Pro vytvoření účetních výstupů pro Intrastat pod položkou hlavní nabídky "ÚčetnictvíÚčetní výstupy – Generování Intrastatu".

Po výběru výše zobrazené možnosti se zobrazí průvodce generací.

V průvodci zvolíte, zda chcete:

 • Položky vstupující do Intrastatu (1 řádek = 1 položka)

 • Řádky Intrastatu (1 řádek = unikátní kombinace nomenklatury, státu a DIČ)

 • Výkaz pro Intrastat (1 řádek = unikátní kombinace nomenklatury, státu a DIČ)

V polích "Měsíc" a "Rok" určíte období, pro které mají být data připravena. Pomocí zaškrtávátek "Příjem zboží", "Výdej zboží" a "Vyloučit neúčetní doklady" můžete blíže určit zahrnované doklady.

Při výběru možnosti "Výkaz pro Intrastat" zde přibudou dvě pole - "Hranice pro zásilky malé hodnoty" a "Zjednodušený režim". Generace výkazu proběhne ve formátu CSV.

V jednom kroku lze generovat pouze příjem nebo pouze výdej zboží, nikdy nelze generovat pro oboje zároveň. Výstup by pak nebyl validní.

Hranice pro zásilky malé hodnoty

Uveďte částku hranice Kč, kdy zásilka odpovídá malé hodnotě. V roce 2022 se limit malých zásilek z původních 200 EUR navyšuje na 400 EUR.

Zjednodušený režim

Od 1.1.2022 je možné vykazovat Intrastat ve zjednodušeném režimu. Aktivováním této možnost dojde k vytvoření výkazu právě ve zjednodušeném režimu.

Zajímají Vás další změny ve vykazování Intrastatu platné od 1.1.2022? Projděte si náš článek, který veškeré změny popisuje.

Po navolení všech parametrů stiskněte tlačítko "Dokončit". Dojde k vygenerování příslušného výstupu. U první dvou možností se jedná o tabulku přímo v ABRA Flexi, u třetí možnosti dojde k vygenerování CSV souboru.

Dostali jste odpověď na svou otázku?