Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Číselníky.

Typ dokladu má tři funkce:

 1. Určuje základní vlastnosti dokladu.

 2. Rozděluje doklady do skupin.

 3. Šetří práci při vytváření jednotlivých dokladů možností předdefinovat u typu dokladu maximum hodnot.

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Využívá se při vystavení vydaných faktur.

Seznam můžete spustit v modulu "Prodej" pod volbou "Typy dokladů – Typy vydaných faktur".


Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka Nový či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka: Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná. Hodnota se objeví ve výběrové roletě typu při tvorbě dokladu. Doporučujeme zvolit co nejvýstižnější zkratku pro snadnější rozlišení typů dokladů v seznamu.

Název: Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků. Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem. Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka + můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka - pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Dokladová řada: Ručně nebo pomocí ikony šipky vyberte ze seznamu dokladových řad. Je-li hodnota vyplněna, nebudete při tvorbě dokladu k výběru dokladové řady vyzýváni. Tím si účtování zjednodušíte a při tvorbě dokladu se vyhnete možnosti omylu. Každý typ dokladu může mít své dokladové řady, ale aplikace umožňuje použít jednu dokladovou řadu pro více typů dokladů.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

 • záložka "Faktura"

 • záložka "Účtování"

 • záložka "Tisk"

 • záložka "Texty na doklad"

 • záložka "Texty"

 • záložka "Správa"

Záložka "Faktura"

Druh: Povinné pole. Pro jeden druh můžete mít i více typů dokladů. Pomocí

rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot:

 • Standardní faktura
  Klasická standardní faktura.

 • Dobropis
  Pokud chcete mít odděleny dobropisy od faktur, zvolte tento druh. Je nutno vyplnit položku tak, aby cena za položku byla se znaménkem "minus". Pak je doklad zaúčtován záporně a v případě skladové položky je zboží vráceno na sklad.

 • Zálohová faktura
  Chová se stejně jako standardní faktura. Pokud je však zařazena do tohoto druhu, bude se nabízet při tvorbě položky – odpočet zálohy (po potvrzení tlačítka). Standardně je zálohová faktura neúčetním dokladem.

 • Zálohový daňový doklad
  Chová se stejně jako standardní faktura. Pokud je však zařazena do tohoto druhu, bude se nabízet při tvorbě položky – odpočet zálohového daňového dokladu (po potvrzení tlačítka ).

 • Dodací list
  Tento druh momentálně nemá využití. Nevstupuje do účetnictví, ani do DPH. Pouze se vytvoří výdejka ze skladu, pokud má ceníkovou položku. Tento druh je připraven k využití pro hromadnou fakturaci.

 • Proforma (neúčetní)
  Klasická proforma faktura. Nevstupuje do účetnictví, ani do DPH.

Konstantní symbol: Ručně nebo pomocí tlačítka lupy vyberete ze seznamu přípustných konstantních symbolů. Identifikuje charakter a způsob platby; od března 2014 není povinné jej vyplňovat.

Bankovní účet: Ručně nebo pomocí rolovacího seznamu vyberete ze seznamu bankovních účtů. Pak se toto pole přenáší do vydaných faktur do záložky "Platba na účet", kde samozřejmě jde tento účet ručně změnit.

Splatnost [Dny]: Datum splatnosti je uveden ve vydané faktuře v záložce "Hlavní". V programu jsou tři možnosti zadání splatnosti:

Příklad: V úvodním nastavení je 14 dní, u typu dokladu "AB" je 20 dní a u konkrétního odběratele "XY" je 30 dní. Při tvorbě dokladu je splatnost 14 dní, pak vyberete typ dokladu "AB", splatnost se změní na 20 dní. Po výběru odběratele "XY" se splatnost změní na 30 dní. Obsluha může splatnost dále změnit podle individuální domluvy.

Sleva [%]: Zde uvedená sleva se přenáší do vydané faktury do záložky "Kč" a podle toho se pak vypočítává sleva z dokladu. Slevu můžete dále změnit podle individuální domluvy. Není použitelná pro "bezpoložkový" doklad.

Variabilní symbol primárně z čísla objednávky: při zaškrtnutí tohoto pole se bude variabilní symbol na faktuře brát z čísla objednávky, ze které jsme fakturu vygenerovali

Forma úhrady: Zde uvedená forma úhrady se přenáší do vydané faktury do záložky "Doplněk". Je možno vybrat: převodem, hotově, složenkou, dobírkou, platební kartou, zápočtem, nespecifikováno, šekem. Formu úhrady můžete dále změnit podle individuální domluvy.

Forma dopravy: Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy dopravy, např. Česká pošta, PPL.

Doprava a vyskladnění: Vyplňte, pokud chcete, aby se zde uvedený údaj přenášel do vydané faktury do záložky "Doplněk". Tento údaj můžete dále změnit podle individuální domluvy.

Automaticky generovat skladové doklady a vyžadovat zadání výrobních čísel: Pokud označíte zaškrtávací pole, budou se automaticky generovat výdejky, pokud vydaná faktura obsahuje položky z ceníku.

Způsob zaokrouhlení: Můžete určit, jak budou částky výsledné vydané faktury zaokrouhleny. Tento údaj se přenáší do vydané faktury do záložky "Způsob zaokrouhlení", kde je možné jej změnit.

Lze nastavit:

Metoda zaokrouhlení: Zde vybíráme, zda má výsledné zaokrouhlení vstupovat do DPH. Máme proto na výběr:

 • do základu a DPH - zaokrouhlení přebírá sazbu DPH z dokladu

 • do 0 sazby - zaokrouhlení bude mít sazbu DPH 0%

 • individuálně - při výběru této metody si můžeme nastavit zaokrouhlení podle sebe, např. pokud nechceme, aby se doklady zaokrouhlovaly

DPH (způsob): V poli se nastavuje způsob zaokrouhlení výsledné hodnoty DPH. Pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.

DPH (řády): Tento údaj navazuje na předcházející – pomocí rolovacího seznamu

vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, zaokrouhlit na tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.

Celkem (způsob): V poli se nastavuje způsob zaokrouhlení výsledné fakturované ceny. Pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.

Celkem (řády): Tento údaj navazuje na předcházející – pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, zaokrouhlit na tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.

Záložka "Účtování"

Pole v záložce "Účtování" jsou nepovinná, ale jejich nastavení u typu dokladu usnadní práci při tvorbě faktury.

Doklad je účetní: Pokud označíte toto pole, budou vytvořené doklady ovlivňovat účetnictví. Pokud nechcete, aby vytvářené doklady vstupovaly do účetnictví, ponechte pole nezaškrtnuté. Hodnotu pole lze měnit jen před vytvořením prvního dokladu tohoto typu, následně je pole pouze pro čtení.

Účet MD: Pole je přístupné, pokud zaškrtnete, že je doklad účetní. Ručně nebo pomocí tlačítka "lupy" vyberte ze seznamu účtů. Účet se bude dosazovat do vydaných faktur do položky "Účet MD" v záložce "Účtování a řádek DPH". Tím zjednoduší účtování.

Středisko: Pomocí rolovacího seznamu vyberte ze seznamu středisek. Středisko se bude dosazovat do vydaných faktur do záložky "Specifikace dokladu".

Činnost: Pomocí rolovacího seznamu vyberte ze seznamu činností. Ta se bude dosazovat do vydaných faktur do záložky "Specifikace dokladu".

Měna: Pomocí rolovacího seznamu vyberte ze seznamu měn. Při vystavení vydané faktury se u tohoto typu faktury rovnou nastaví požadovaná měna. Pokud vyberete CZK: Česká koruna, nastaví se k vyplnění záložka "Kč". Pokud vyberete zahraniční měnu, nastaví se k vyplnění záložka "Měna".

Řádek kontrolního hlášení DPH: Jen plátci DPH. Pole není povinné. Ručně nebo pomocí vyberete z číselníku řádek kontrolního hlášení, přičemž nabízené jsou jen řádky odpovídající státu a druhu dokladu. Řádek nastavený u typu dokladu se bude přenášet do vytvářeného dokladu na záložku Účtování a řádek DPH do pole Řádek kontrolního hlášení DPH. Dle řádku uvedeného u položek dokladů a v hlavičce dokladů se budou načítat hodnoty do příslušných řádků formuláře Kontrolní hlášení. Při ukládání budete upozorněni, pokud zvolený řádek kontrolního hlášení nebude odpovídat typu pohybu.

Stát DPH: Pole je přístupné, pokud je označeno, že je doklad účetní. Hodnota je automaticky nastavena na stát legislativy, který je uveden v nastavení firmy. Můžete ze seznamu států vybrat jiný stát v případě, že jste v tomto státě registrováni jako plátci DPH. Podle hodnoty tohoto pole bude vytvořený doklad zahrnut do evidence DPH.

Předpis zaúčtování [Dal]Pole je přístupné, pokud je označeno, že je doklad účetní. Usnadňuje zaúčtování vydaných faktur. Ručně nebo pomocí rolovacího seznamu vyberte z předpisu zaúčtování.

EET

Ovlivňuje přednastavení parametrů elektronické evidence tržeb na vytvářených dokladech.

Režim EET: Pomocí rolovacího seznamu vybereme z nabízených režimů EET:

 • nepodléhá EET – doklady nejsou určeny k odeslání do EET (další nastavení nevyplňujeme),

 • běžný režim – doklady jsou určeny k okamžitému odeslání do EET,

 • zjednodušený režim – doklady jsou určeny k pozdějšímu odeslání do EET.

Označení pokladního zařízení: Identifikace pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována.

Označení provozovny: Jedná se o číselné označení provozovny, které bylo přiděleno poplatníkovi na portálu EET.Pole je nepovinné a pokud není vyplněno, vyhledává se výchozí hodnota pro nově vytvářený doklad ze střediska nebo z nastavení firmy.

DIČ pověřujícího poplatníka: DIČ pověřující osoby – vyplňujeme v případě, když evidujeme tržbu za jiného poplatníka. V případě pověření od více osob se DIČ pověřujícího nevyplňuje.

Limit odpovědi [s]: Doba odezvy mezi odesláním tržby do EET evidence a přijetím přiděleného kódu FIK. Nastavit lze hodnoty v rozsahu 2 — 60 s, přičemž zadaný limit je třeba přizpůsobit rychlosti připojení tak, aby byla většina tržeb zaevidována online.Pole je nepovinné a pokud není vyplněno, tak se limit pro právě odesílaný doklad zjišťuje postupně ze střediska nebo z nastavení firmy.

Záložka "Tisk"

Vyplnění této záložky usnadní tisk dokladů jednotlivých typů.

Pomocí rolovacího seznamu můžete vybrat, které doklady daného typu chcete vytisknout. Zde navolený tisk se použije při tisku (příp. náhledu) přímo z formuláře dokladu. Pokud doklad uložíte a budete jej chtít tisknout z tabulkového přehledu dokladů, musíte si požadované doklady ručně vybrat.

Kopií: Uveďte počet kopií, který se má tisknout.

Tisknout doklad: Z rolovacího seznamu zvolte, zda se má vytisknout Doklad / Pokladní doklad / Skladový doklad.

Report: Z rolovacího seznamu zvolte druh reportu, např. faktura, dodací list, průvodka.

Pokud ve spodní části zaškrtnete příznak Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu, budou se výše označené doklady automaticky tisknout při ukládání dokladu, aniž byste ručně volili tlačítko tiskárny. Program se pouze zeptá, zda chcete právě vytvořený doklad vytisknout.

Záložka "Intrastat"

Intrastat je elektronický systém sběru dat povinný pro všechny členské státy Evropské unie. Tato záložka umožňuje evidovat veškeré potřebné údaje.

Stát odeslání: Stát, z něhož byl výrobek odeslán

Stát určení: Stát, do kterého má být výrobek doručen. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky odesílané vámi, účtovanou firmou. V případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země a při opuštění ČR (v případě slovenské legislativy Slovenska) není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Stát původu: Stát, ze kterého výrobek pochází. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky, jejichž jste příjemcem. V případě obchodu se třetí zemí, kdy bylo zboží před přijetím do ČR (v případě slovenské legislativy na Slovensko) propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Kraj původu: Kraj, ze kterého výrobek pochází.

Transakce: Z rolovacího seznamu vyberte příslušnou transakci; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Obchodní transakce.

Podmínky dodání: Z rolovacího seznamu zvolte podmínku dodání; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Dodací podmínky.

Druh dopravy: Z rolovacího seznamu zvolte druh dopravy; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Druh dopravy.

Zvláštní pohyby: Nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Zvláštní pohyby.

Záložka "Texty na doklad"

Pomocí údajů vyplněných v této záložce se usnadňuje následné vyplňování dokladů při jejich vystavení.

Popis pro doklad: Zde vyplněný text se bude přenášet do vydaných faktur tohoto typu do pole "Popis" v levém horním panelu a následně do tabulkového přehledu faktur.

Úvodní text: Zde vyplněný text se bude přenášet do vydaných faktur tohoto typu do záložky "Úvod" v levém horním panelu a následně do tisku vydané faktury nad položky.

Závěrečný text: Zde vyplněný text se bude přenášet do vydaných faktur tohoto typu do záložky "Závěr" v levém horním panelu a následně do tisku vydané faktury pod položky.

Text pro odeslání …: Pokud odesíláte fakturu e-mailem, tento text se objeví přímo v e-mailu.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis: Bližší popis typu vydané faktury.

Poznámka: Bližší poznámka k typu vydané faktury.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy. Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od: Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Platí do: Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Řazení položek pro tisk: Na tištěném dokladu jsou jednotlivé položky dokladu uvedeny v pořadí, ve kterém byly na doklad přidány. Pokud chcete na tištěném dokladu vypisovat položky v jiném pořadí, můžete pomocí rolovacího seznamu

vybrat způsob řazení:

 • Podle pořadí – řazeno dle hodnoty pole Pořadí, vzestupně

 • Podle názvu – řazeno dle hodnoty pole Název, vzestupně, položky bez názvu na konci

 • Podle kódu – řazeno dle hodnoty pole Kód, vzestupně, položky bez kódu na konci

Výkaz EkoKom: pokud využíváme EkoKom, můžeme zde vyplnit typ obalu.

Primární typ dokladu: Označí upravovaný typ dokladu za primární. Takto zvolený primární typ dokladu bude zvolen při vytváření nového dokladu, pokud je v nastavení firmy, na záložce Moduly, záložce Prodej zvolena hodnota Primární u odpovídajících dokladů. Tento způsob určení je vhodný zvláště při vystavování převážně jednoho typu dokladu.

Našli jste odpověď?