Přeskočit na hlavní obsah
Účetní výstupy

Účetní výstupy v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účetní výstupy

Tato část systému obsahuje velké množství formulářů, které se vytvářejí pomocí průvodce. Druhy jednotlivých formulářů se zobrazují dle typu organizace (zda vedete daňovou evidenci, nebo účetnictví).

Účetní deník

Účetnictví – Účetní výstupy – Účetní deník

Formulář nabízí přehled položek všech účetních dokladů, odpisů majetku, splátkového kalendáře a daňových nákladů leasingu z časového hlediska (chronologicky). Obsahuje zaúčtování základu a DPH.

Pohyby na účtech

Účetnictví – Účetní výstupy – Pohyby na účtech

Každý záznam deníku je rozložen na dva záznamy v pohybu na účtu – jeden obsahuje účet MD a částku na straně MD a druhý zahrnuje účet DAL a částku na straně DAL.

Saldo

Účetnictví – Účetní výstupy – Saldo

Formulář slouží ke generování sald účtů, které jsou v účtovém rozvrhu označeny jako saldokontní. Je založen na párovacím symbolu.

Upozornění: při práci s tímto formulářem je zapotřebí vybrat všechny moduly.

Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti

Účetnictví – Účetní výstupy – Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti

Jedná se o neuhrazené pohledávky/závazky rozčleněné podle počtu dnů 30, 90 a 180 dnů po splatnosti.

Účetní analýza zakázky

Účetnictví – Účetní výstupy – Účetní analýza zakázky

V případě, že využíváte zakázky, tento formulář zjistí hospodářský výsledek zakázky.

Stavy účtů

Účetnictví – Účetní výstupy – Stavy účtů

Formulář umožňuje zjistit stav a obraty účtu podle stran MD, Dal i zůstatku pro každé středisko a účet samostatně. Potřebujete–li zjistit stav účtu celé firmy, neomezujte průvodce na žádné středisko.

Podklady DPH

Účetnictví – Účetní výstupy – Podklady DPH

Podklady pro DPH jsou východiskem pro legislativně povinné přiznání DPH.

Přiznání DPH

Účetnictví – Účetní výstupy – Přiznání DPH

Přiznání k DPH neboli daňové přiznání podává fyzická nebo právnická osoba pro finanční úřad. Přiznání je generováno na základě Podkladů DPH, výstupní soubory je možné převést do elektronické podoby.

Souhrnné hlášení k DPH

Účetnictví – Účetní výstupy – Souhrnné hlášení k DPH

Souhrnné hlášení je dalším výstupem DPH, výstupní soubory je možné převést do elektronické podoby.

Evidence dle § 92a

Účetnictví – Účetní výstupy – Evidence dle § 92a

Povinnost předkládat tento výkaz souvisí se zavedením režimu přenesené daňové povinnosti v případech vyjmenovaných Zákonem o DPH, výstupní soubory je možné převést do elektronické podoby.

Kontrolní hlášení DPH

Účetnictví – Účetní výstupy – Kontrolní hlášení DPH

Povinnost podávat kontrolní hlášení mají v České republice všichni plátci DPH. Podání kontrolního hlášení musí být provedeno v předepsané elektronické formě.

Obdobou pro firmy registrované k DPH na Slovensku je Kontrolný výkaz DPH, jehož příprava se spouští též touto volbou.

Daňové přiznání MOSS

Účetnictví – Účetní výstupy – Daňové přiznání MOSS

Obratová předvaha

Účetnictví – Účetní výstupy – Obratová předvaha

Formulář obsahuje přehled všech účtů a slouží ke kontrole rovnosti zaúčtování na stranách MD a Dal účtů a ke kontrole počátečních a konečných zůstatků všech účtů za určité období.

Hlavní kniha

Účetnictví – Účetní výstupy – Hlavní kniha

Hlavní kniha obsahuje syntetické účty dle účtového rozvrhu a na rozdíl od účetního deníku jsou v ní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systematicky). Podává informace o zůstatcích na účtech, o souhrnných obratech stran Má dáti a Dal účtů a o zůstatcích účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

Rozvaha

Účetnictví – Účetní výstupy – Rozvaha

Jedná se o povinnou součást účetní závěrky, která poskytuje informace o aktivech a pasivech (musejí se rovnat).

Soupis aktiv a pasiv

Účetnictví – Účetní výstupy – Soupis aktiv a pasiv

Soupis aktiv a pasiv obsahuje seznam rozvahových účtů v přehledném rozdělení podle účtů a měsíců.

Výkaz zisku a ztráty

Účetnictví – Účetní výstupy – Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka je povinnou součástí účetní závěrky, která zachycuje náklady a výnosy a informuje o hospodářském výsledku firmy za určité období.

Přehled o peněžních tocích

Účetnictví – Účetní výstupy - Přehled o peněžních tocích (Cash flow)

Podává obraz o celkové finanční situaci konkrétní firmy za určité období. Poskytuje přehled o firemních financích. Je povinnou součástí účetní závěrky těch účetních jednotek, které sestavují závěrku v plném rozsahu.

Soupis nákladů a výnosů

Účetnictví – Účetní výstupy – Soupis nákladů a výnosů

Soupis nákladů a výnosů obsahuje seznam výsledovkových účtů v přehledném rozdělení podle účtů a měsíců.

Výkaz hospodaření za měsíc

Účetnictví – Účetní výstupy – Výkaz hospodaření za měsíc

Výkaz hospodaření za měsíc obsahuje přehled nákladových a výnosových účtů souhrnně za požadované období.

Generování Intrastatu

Účetnictví – Účetní výstupy – Generování Intrastatu

Intrastat je využíván pro evidenci pohybu zboží v rámci Evropské unie. Bližší popis průvodce naleznete v kapitole věnované Intrastatu.

Pokud jste si nastavili typ organizace Podnikatelé – daňová evidence, tak v modulu Účetnictví ve volbě Účetní výstupy najdete sestavy potřebné pro tuto legislativu. Některé jsou shodné pro všechny typy organizací, některé jsou samozřejmě specifické.

Výkaz daňové evidence

Tento účetní výstup naleznete v modulu "Účetnictví" pod volbou "Účetní výstupy". Potvrzením této volby spustíte Průvodce tvorbou výstupu daňové evidence, kde můžete blíže specifikovat, co má výstup obsahovat. Zobrazí se vždy pouze ty údaje, které vyhovují všem vybraným kritériím.

Upozornění!

Vzhledem k tomu, že se v daňové evidenci sledují příjmy a výdaje, tak i v tomto výkaze se zobrazují pouze ty položky, které prošly modulem "Peníze".

Účetní období

Pomocí tlačítka rolovacího seznamu vyberete potřebné účetní období.

Datum účtování od-do

Datum můžete nastavit ručně nebo pomocí tlačítka kalendáře.

Datum vystavení dokladu od-do

Datum můžete nastavit ručně nebo pomocí tlačítka kalendáře.

Pokud vyhovuje vše ostatní nastavení, použijte tlačítko "Dokončit". Tím výběr ukončíte a dojde k zobrazení všech požadovaných hodnot. Přesto při prvním použití doporučujeme použít tlačítko "Další", které vás posune do dalšího kroku průvodce.

Pro výběr položek v tomto kroku průvodce použijte tlačítko "Výběr". Postup při výběru je shodný s popisem při výběru sloupců v tabulkovém pohledu.

Vybraná střediska

Pokud máte firmu rozdělenou na více středisek, můžete výstup upravit pouze pro některá střediska. Pokud střediska nevyberete, automaticky bude výstup vytvořen za celou firmu.

Členění evidence

V tomto členění jsou nastaveny hodnoty, které jsou nutné pro vystavení přiznání k dani z příjmů. Jejich výčet si můžete omezit, naopak můžete přidat hodnoty, které nejsou daňovými výdaji.

Pokud vyhovuje nastavení a nechcete žádné další omezení, použijte tlačítko "Dokončit". Tím výběr ukončíte a dojde k zobrazení všech požadovaných hodnot.
Pro vrácení se do předcházejícího kroku průvodce zvolte tlačítko "Předchozí".
Pro pokračování v dalším kroku použijte tlačítko "Další", které vás posune do dalšího kroku průvodce.

Měny

Pokud používáte více měn, můžete výstup upravit pouze pro některou měnu. Pokud měnu nevyberete, automaticky bude výstup vytvořen za všechny měny.

Vybrané zakázky

Pokud sledujete ve své evidenci jednotlivé zakázky, můžete výstup upravit pro konkrétní zakázku. Pokud zakázku nevyberete, automaticky bude výstup vytvořen za všechny zakázky.

Tlačítkem "Dokončit" výběr dokončíte a na obrazovce se zobrazí všechny položky dokladů, které odpovídají nastavenému výběru.

Záložka "Výkaz daňové evidence"

Po dokončení průvodce tvorby výstupu daňové evidence se veškeré požadované položky (tj. ty položky, které odpovídají nastavenému výběru) zobrazí v tabulkovém pohledu v samostatné záložce na pracovní ploše.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu". Můžete si položky proto libovolně řadit nebo filtrovat . Pomocí tlačítka "Otevřít doklad" se můžete podívat na příslušný pokladní nebo bankovní doklad, příp. dál přes vazby např. i na faktury.
Pokud si potřebujete údaje vytisknout, použijte k tomu tlačítko tiskárny, kde máte možnost volby výstupu.

Tisková sestava "Peněžní deník"

Je to jednoduchý přehled o příjmech a výdajích. Pokud jste si položky v tabulkovém přehledu vyfiltrovali, příp. nějak seřadili, je tento výstup zcela podle vámi zadaného nastavení.

Tisková sestava "Výkaz daňové evidence"

Tento výkaz umožní přehledně vytisknout veškeré příjmy a výdaje v rozdělení podle předpisu zaúčtování. Při tisku respektuje nastavený filtr, to znamená, že vytiskne to, co jste si v tabulkovém přehledu vyfiltrovali. Vzhledem k tomu, že se jedná o součtovou sestavu (sčítá podle sloupců "Předpis zaúčtování" a "Daňová evidence"), její řazení je předem dané a nelze uživatelsky měnit.

Přesto i tady máte možnost výběru. V základním nastavení se vytisknou pouze sčítací řádky. Pokud si při výběru tiskové sestavy označíte Rozšířená verze tiskové sestavy, vytisknou se do sestavy i položky, včetně součtových řádků.

Dostali jste odpověď na svou otázku?