Skip to main content
Drobný majetok

Účtovanie a odpisovanie drobného majetku

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Drobný majetok odpisovaný:

Pomocou ponuky Aktíva - Typy - Typy aktív vytvorte nový typ aktíva. V poli Typ vyberte možnosť Minimálny a začiarknite príznak Odpisovaný majetok. Vyplňte pole Stredisko (môžete ho následne meniť pre každý majetok) a zadajte hodnoty do polí pre účty - Účtovná jednotka majetku, Odpisy, Klasifikácia, Opravy, Ostatné Vyradenie (tieto sa potom ponúknu pri vytváraní nového majetku).

Pri odpisovaní drobného majetku sa určujú už definované spôsoby odpisovania (zadávajú sa v menu Majetok - Majetok - detail záznamu - záložka Odpisy - pole Odpisová skupina); odpisy sa generujú v záložke Daňové odpisy a zároveň sa aj účtujú podľa nastavených účtov:

 1. 100% - majetok sa odpíše v plnej výške okamžite po zaradení

 2. 50% / 50% - majetok sa odpisuje na 50% pri zaradení a 50% pri vyradení

 3. % ročne - zároveň zadajte hodnotu do poľa Percentuálne ročne;

 4. mesačne - majetok sa odpisuje pravidelne podľa počtu mesiacov zadaných v poli Odpisová skupina (odpisovú skupinu, t. j. počet mesiacov odpisovania, vytvoríte v časti Majetok - Odpisové skupiny).

V ponuke Majetok - Majetok vytvorte nový záznam, t. j. kartu majetku, vyplňte nasledujúce informácie:

 1. Inventárne číslo a názov majetku,

 2. Základná karta hárku - vyberte typ majetku a vyplňte ďalšie údaje,

 3. Záložka Odpisy - vyplnenie údajov na tejto záložke závisí od toho, či je majetok novo zaradený a odpisovaný vo Flexi, alebo či už bol majetok v organizácii odpisovaný, napr. v inom účtovnom systéme, a je prenesený do Flexi) majetok je novo zaradený a odpisovaný vo Flexi

 • vyplňte pole Dátum zaradenia, pole Odpisy pri zaradení (mesiace) nechajte nastavené na "0", vyplňte polia Začiatok daňového odpisovania, Metóda odpisovania a Odpisová skupina (len pre zvolenú metódu Odpisovanie mesačne); ak chcete zaradenie majetku zaúčtovať, zaškrtnite príznak Zaúčtovať zaradenie,b) majetok zaradený do programu Flexi a už odpisovaný v predchádzajúcom období

 • vyplňte pole Dátum zaradenia (je to dátum, kedy bol majetok vložený do systému),

 • v poli Odpisované pri zaúčtovaní [mesiace] zadajte počet mesiacov, počas ktorých bol majetok odpisovaný pred zaúčtovaním do systému Flexi; časová pečiatka sa vygeneruje do poľa Dátum pôvodného zaúčtovania,

 • do poľa Daňový zostatok (KČ) zadajte zostatkovú cenu pred zaevidovaním majetku vo Flexi,

 • doplňte pole Začiatok daňových odpisov - je rovnaké ako dátum zaradenia,

 • vyplňte polia Metóda odpisovania a Odpisová skupina (len pre vybranú mesačnú metódu odpisovania),

 1. podľa potreby vyplňte zostávajúce karty Text, Vozidlo, Ostatné, Správa, Prílohy,

 2. uložte kartu aktív,

 3. Služba Generovať odpisy vyplní kartu Daňové odpisy hodnotami vypočítanými na základe zadaných údajov; zároveň sa vytvoria účtovné doklady priamo v module Účtovníctvo.

Malý majetok, ktorý sa neodpisuje:

V ponuke Aktíva - Typy - Typy aktív vytvorte nový typ aktíva. V poli Typ vyberte možnosť Neodpisovaný (len zásoby); príznak Majetok sa odpisuje neoznačujte. Vyplňte pole Centrum (možno ho následne zmeniť pre každý majetok), účty nevypĺňajte.

V ponuke Aset - Asset vytvorte nový záznam, t. j. kartu majetku, a vyplňte nasledujúce informácie:

 1. Inventárne číslo a názov majetku,

 2. Základná karta - vyberte hodnotu v poli Typ majetku a vyplňte ostatné údaje,

 3. V prípade potreby zadajte údaje na kartách Text, Vozidlo, Ostatné, Správa, Prílohy,

 4. uložte kartu aktív.

Did this answer your question?