Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import programu Excel (9/18) - Aktíva
Import programu Excel (9/18) - Aktíva

Deviata časť návodu na import do programu Excel - Aktíva

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu aktíva z programu Excel. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Import z programu Excel je k dispozícii vo variante Business.

Import z programu Excel do účtovnej osnovy nájdete v časti Nástroje -> Import -> Import z programu Excel -> Majetok.

Odporúčanie.

Teraz prejdeme k importu konkrétneho aktíva. Importujeme nasledujúci súbor: asset_pattern.xlsx

Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, pri výbere stĺpcov začiarknite možnosť"Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".

Poznámka: Poradie stĺpcov vybraných na import musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v programe Excel.

Typ - Typ aktíva. Vzťahuje sa na záznam typu aktíva (uveďte kód typu).

Inv. číslo - Inventárne číslo majetku (kód/skratka).

Názov - názov aktíva. Textový reťazec (max. 255 znakov).

Typ - Typ aktíva. Vyžaduje sa špeciálna hodnota.
Možné hodnoty:

 • Dlhodobý hmotný majetok - typMaj.hmDl

 • Nehmotný majetok - typMaj.intangibleDl

 • Malé - typMaj.drobny

 • Neodpisované (len účtovné) - kindMaj.notdepreciated

Utajované - Dátum utajenia. Zadajte vo formáte DD.MM.RRRR (napr. 01.01.2018).

Vyradené z prevádzky - dátum vyradenia z prevádzky. Zadajte vo formáte DD.MM.RRRR (napr. 01.01.2018).

Cena - Cena aktíva. Desatinné číslo (max. počet číslic 15). Minimálna hodnota 0,0.

Odpisy - spôsob odpisovania majetku. Špeciálna hodnota.
Možné hodnoty:

 • 100 % - zpusobOdp.zar100

 • 50 % / 50 % - methodOdp.zar505050

 • % Ročne - methodOdp.yearly

 • Rovnaké - typeOdp.equal

 • Zrýchlené - typeOdp.zrych

 • Mesačné - typeOdp.mesic

Odpisová skupina - Odpisová skupina majetku.Vzťahuje sa na záznam Majetok - > Odpisové skupiny).Zadajte jej kód.

Začiatok daňového odpisovania - dátum začiatku daňového odpisovania. Zadajte vo formáte DD.MM.RRRR (napr. 01.01.2018).

Účtovné odpisy - Má majetok účtovné odpisy? Špeciálna hodnota.Možné hodnoty:

 • Nie - nahrUcet.ne

 • Áno - nahrUcet.aPocMes

Dátum začiatku účtovného odpisovania - dátum začiatku účtovného odpisovania. Zadajte vo formáte DD.MM.RRRR (napr. 01.01.2018).

Obdobie účtovných odpisov - obdobie účtovných odpisov. desatinné číslo (napr. 36).

Dodávateľ - Dodávateľ majetku. Odkazuje na kód/skratku daného záznamu v adresári firiem.

Zakúpený - dátum zakúpenia majetku. Zadajte vo formáte DD.MM.RRRR (napr. 01.01.2018).

Daňový zostatok - daňový zostatok. Desatinné číslo (max. počet číslic 15). Minimálna hodnota 0,0.

Zostatok na účte . Desatinné číslo (max. počet číslic 15). Minimálna hodnota 0,0.

Primárny účet - Primárny účet majetku. odkazuje na účtovú osnovu. Zadajte číslo príslušného účtu.

Protiúčet - Protiúčet pre klasifikáciu aktíva. Vzťahuje sa na účtovnú osnovu . Zadajte príslušné číslo účtu.

Účet odpisov - účet odpisov majetku . Zadajte číslo príslušného účtu.

Opr. účet - Účtuje sa na ňom odpisovanie majetku.Pozri Účtovnú osnovu . Zadajte číslo príslušného účtu.

Stred - stred aktíva. Vzťahuje sa na kódovú knihu centra . Zadajte kód príslušného strediska.

Všetky vlastnosti registra vydaných faktúr nájdete v časti:https://demo.flexibee.eu/c/demo/majetek/properties

Po výbere príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo "Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi stĺpcov a ich vlastnosťami.

Po stlačení tlačidla "OK" vyberte príslušný súbor na import a opätovne potvrďte svoj súhlas s importom záznamov.

Ak sa import nepodarí a je potrebné upraviť program Excel, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami alebo s možnosťou odoslať chybovú správu na podporu Flexi.

Ak import prebehne v poriadku, novoimportovaný majetok sa zobrazí v registri majetku.

Did this answer your question?