Skip to main content
Atribúty szbDph a typeSzbDphK

Aký je rozdiel medzi atribútmi szbDph a typeSzbDphK pre položky faktúry

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

SzbDph je len informatívny, t. j. ako hodnota sa uvádza len číselná hodnota.

Naproti tomu tzpSzbDphK odkazuje priamo na sadzby DPH zhodné s kódom sadzby, takže určenie sadzby týmto atribútom pre položku faktúry je centrálne. V dôsledku toho nie je potrebné vôbec zadávať szbDph.

Did this answer your question?