Automatic Incoming Payment Matching
Pre koho je to určené?

Automatické párovanie je vhodné pre všetkých, ktorí používajú bežnú fakturáciu a môžu zistiť, že zákazníci platia iné sumy, ako sú fakturované, alebo pod iným variabilným symbolom.

Príkladom sú poskytovatelia telekomunikačných alebo internetových služieb.

Automatické párovanie funguje len pre faktúry a platby v domácej mene.

V ktorých moduloch sa môžu platby automaticky párovať?

Párovanie možno použiť v moduloch Banka a Pokladňa.

Čo sa deje počas automatického párovania v programe?

Pri spustení automatického párovania systém vyhľadá všetky nespárované, neprioritné, nenulové účtenky. Ak niekto zadá do programu výdaj so zápornou hodnotou, program túto účtenku automaticky nespáruje. Doklady, ktoré sa majú párovať, nesmú byť uzamknuté, alebo ak sa páruje s rolou používateľa Accountant, doklady môžu byť uzamknuté v určitom stave: Uzamknutý účtovník.

A na základe príjmových dokladov z pokladne alebo banky systém vyhľadá zodpovedajúce príjmové doklady vo vystavených faktúrach a iných pohľadávkach.

5 krokov, ktoré program vykoná počas procesu párovania:

 1. začne párovať variabilné symboly platby s kódmi EAN (čísla zákazníkov) v adresári. Ak nájde zhodný kód, spáruje vystavené nezaplatené faktúry vždy od najstaršej.

 2. spáruje variabilný symbol platby s internými číslami faktúr, ak sa nájdu, páruje sa od najstaršieho

 3. porovnáva variabilný symbol platby s variabilnými symbolmi faktúr, ak sa nájdu dvojice

 4. spárovať číslo účtu odosielateľa prijatej platby s číslami účtov v adresári

 5. ak nenájde žiadne z vyššie uvedených kritérií, vytvorí preplatok podľa nastavenia bagateľných preplatkov alebo vystaví ZDD

Po spárovaní dokladov sa platba v banke (pokladni) rozdelí do toľkých riadkov, koľko faktúr sa ňou uhradilo (aby nebol problém v bilancii, že spárovanými faktúrami boli napr. jedna faktúra vydaná a jedna zálohová).

Po spárovaní sa pri každom spárovanom bankovom (pokladničnom) doklade v poli "Ako zaplatené" zobrazí, podľa akého kritéria bol doklad spárovaný, či podľa VS, čísla klienta alebo čísla účtu, v poli "Poznámka" sa zobrazí informácia, že ide o rozdelenú platbu a jej pôvodná suma a v poli "Popis" sa zobrazí interné číslo plateného dokladu. Vo väzbách môžeme nájsť aj všetky doklady, ktoré boli zaplatené platbou.

V nastaveniach firmy je potrebné (Moduly -> Predaj) nastaviť typ dokladu pre automatické generovanie vystavených záloh (BOND).

Aby ste zabezpečili jedinečnosť, musíte pred začatím používania automatického párovania nastaviť čísla zákazníkov (EAN) tak, aby boli napr. kratšie alebo dlhšie ako variabilné symboly, a nastaviť rady dokladov faktúr a bankových (pokladničných) dokladov tak, aby obsahovali napr. písmeno alebo pomlčku.

Ako získať automatickú zhodu?

Túto doplnkovú službu je potrebné objednať na obchodnom oddelení, ktoré ju pridá k vašej licencii.

6 parametrov na nastavenie automatického párovania:

 1. prvým parametrom, ktorý je potrebné nastaviť, je suma preplatkov, ktoré je možné odčerpať, t. j. suma, do ktorej nebudete preplatok vracať ani ho používať na ďalšie platby.

 2. druhý parameter nastavuje sumu bagateľných nedoplatkov, ktoré nebudete od zákazníkov vymáhať.

 3. tretí parameter nastavuje typ dokladu, ktorý bude účtovať bagateľné preplatky. Parameter vždy obsahuje skratku typu ostatných záväzkov.

 4. štvrtý parameter nastavuje typ dokladu na zaúčtovanie bagateľných nedoplatkov. Vždy sa uvádza skratka interného dokumentu.

 5. piatym parametrom zadáme oddeľovač pre rozpis platby, napr. #, takže po spárovaní dokladov a rozpise platby v banke sa interné číslo zmení napr. z pôvodného B+0001/2017 na B+0001/2017 pre prvú uhradenú faktúru a B+0001/2017#02.

 6. Šiestym parametrom sa určuje počet pozícií za oddeľovačom z piateho parametra. Pri nastavovaní tohto parametra majte na pamäti, že interné číslo môže mať maximálne 20 znakov aj s oddeľovačom a počtom pozícií za ním. Preto by sa rad dokumentov nemal nastavovať príliš dlho.

Prvé dva parametre sú voliteľné, ostatné štyri sú! Aj keď nechcete nastaviť preplatky a nedoplatky batožiny, musíte pre ne nastaviť typy dokladov.

Akonáhle máme jasné, aké hodnoty chceme zahrnúť do parametrov, vytvoríme súbor xml, napríklad takto:

<winstrom version="1.0">
<parameter>
<paramK>paramCastkaPreplatekDrgn</paramK>
<value>25.0</value>
</parameter>
<parameter>
<paramK>paramCastkaNon-feeDrgn</paramK>
<value>15.0</value>
</parameter>
<parameter>
<paramK>paramDepositTypeDocumentSurchargeDrgn</paramK>
<value>NON-COVERED-Accepted</value>
</parameter>
<parameter>
<paramK>paramReserveTypeDocLNoSurchargeDrgn</paramK>
<value>UNDERCOST</value>
</parameter>
<parameter>
<paramK>paramParovaniUhradRozdeleniPrefixDrgn</paramK>
<value>#</value>
</parameter>
<parameter>
<paramK>paramParovaniUhradPocetCislicDeleniDrgn</paramK>
<value>2</value>
</parameter>
</winstrom>

Importujte výsledný súbor xml do systému Flexi, ktorý potom vypnite a znova zapnite.

Čo sa stane s preplatkami, ktoré sú viac ako triviálne?

Ak je preplatok vyšší ako bagateľný preplatok, program automaticky vytvorí zálohovú faktúru a zálohový daňový doklad na prijatú platbu.

Pri ďalšom vystavení faktúry zákazníkovi je potrebné zadať oddiel pre odpočet GST. Ak vystavujeme faktúry pomocou API, musíme povoliť odpočet GST, pozri: https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/odpocet-zaloh/

Odpočet ZDD je možné automatizovať aj cez API, viď odkaz vyššie, je potrebné tiež zaškrtnúť voľbu "Povoliť automatický odpočet dokladov tohto typu" v module Predaj - Typy dokladov - Typy faktúr, po kliknutí na typ dokladu pre ZDD, na karte Správa.

Typy dokladov pre zálohové faktúry a ZDD je potrebné nastaviť v ponuke Firma - Nastavenia - Moduly - Predaj - Typy dokladov pre automatickú prevádzku.

Môžem časť platby spárovať ručne a potom spustiť špeciálne párovanie na vytvorenie ZDD pre zvyšok platby?

Nie je to možné. Pri špeciálnom párovaní sa používa iný mechanizmus párovania ako pri ostatných typoch párovania v systéme Flexi, a preto nie je možné použiť dva mechanizmy pre tú istú platbu. Jediný spôsob, ako v tomto prípade postupovať, by bolo rozdeliť platbu na viac riadkov a potom by bolo možné časť z nej zaplatiť napríklad ručne a nad zvyšnou sumou (samostatný riadok v banke) spustiť špeciálne párovanie, kde by sa už automaticky vystavil ZDD.

Príkaz pre volanie API

v banke: POST/PUT c/company/bank/automatic-parovani-pokrocile.xml
v pokladni: POST/PUT c/company/checkout-movement/automatic-parovani-pokrocile.xml

Cena tohto modulu je 9 950 Kč bez DPH (v prípade zakúpenia) alebo 595,-/mesiac. Bez DPH (v prípade prenájmu). Okrem toho je potrebná úvodná konzultácia a nastavenie v cene 1 500 Kč bez DPH (v prípade jednej alebo dvoch firiem približne 1 - 2 hodiny).

Ak máte záujem o tento modul, kontaktujte naše obchodné oddelenie:
371 124 340 (8:00 - 17:00)
obchodflexi@abra.eu

Did this answer your question?