Skip to main content
Import z dokladov

Fakturácia - Import z dokladov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odpočet zaplatenej zálohy

Aby ste mohli odpočítať zálohu, postupujte takto. Program zobrazí zoznam uhradených nevyfakturovaných zálohových faktúr alebo zálohových faktúr viažucich sa k zadanej firme v hlavičke faktúry. Vyberte jednu alebo viacero z nich a stlačte tlačidlo Vybrať.

Odpočet nevyúčtovanej zálohy - vytváram zálohový daňový doklad alebo konečnú faktúru

Program vytvorí položku typu Odpis (TypPostingsK), ktorá je účtovná a nemá DPH. Vo väzbovom súbore sa vytvorí väzba typu (TypBindingsK) "OdpisOdpis". Výška odpočtu sa rovná výške zálohy s opačným znamienkom. Text je prevzatý z jazykovej lokalizácie, kde je označený kódom "DeductionDeductions".

Účtovanie modulu Vydané faktúry - Účet MD odpočtu zálohy je totožný s účtom primárneho účtu vytváranej faktúry. Účet Dal sa preberá z protiúčtu výpisu z banky, ktorá zálohu uhradila.

Účtovanie modulu Prijaté faktúry - účet DAL zálohového odpočtu je totožný s účtom prvotných dokladov vytváranej faktúry. Účet MD sa preberá z protiúčtu bankového výpisu

Zodpovedajúci bankový výpis (jeho ID) možno nájsť pomocou odkazu zrejmého z nasledujúceho príkladu. 458 je ID zálohy a 789 je ID bankového výpisu.

idA ModulA idB ModulB TypeBindingsK

458 FAV/FAP 789 BAN UhradaZALOHY

Vytváranie väzieb v súbore väzieb

Dalej program vytvorí prepojenie medzi položkou zálohového odpočtu a faktúrou. 1581 je ID položky odpočtu 567 je ID FAD alebo výslednej faktúry.

idA ModulA idB ModulB TypeBindingK

1581 FAV/FAP 567 FAV OdpočetZDD

Vytvorí sa prepojenie z uhrádzajúceho dokladu na zálohový daňový doklad (pre výslednú faktúru sa nevytvorí žiadne prepojenie).

idA ModulA idB ModulB TypeBindingsK

567 FAV/FAP 789 BAN VäzbaZDD (väzba na zálohový daňový doklad)

Táto väzba je potrebná na to, aby bolo možné neskôr zmeniť zaúčtovanie zálohového daňového dokladu alebo dokladu o úhrade. Pre zálohovú faktúru sa pole StatusOffset prepína z hodnoty NIE na hodnotu ÁNO. Je tiež potrebné, aby používateľ vytvoril položky, ktoré obsahujú DPH. Celková suma zálohovej faktúry musí byť = 0.

Výššie uvedené opisuje "ručné" vytvorenie zálohového daňového dokladu. Po vytvorení položky bankového výpisu, z ktorej sa platí zálohová daň, je možné automaticky generovať DPH. Stlačte tlačidlo "Generovať ZDD" a program sám vygeneruje ZDD. Ak je pre zálohový doklad (zálohovú faktúru) zadaný rozpis DPH, program dokáže vygenerovať kompletný ZDD. V opačnom prípade je potrebné ponúknuť dokument na doplnenie členenia po vytvorení ZDD.

Odpočet zálohového daňového dokladu v konečnej faktúre

Program vytvorí položku typu Odpočet zálohového daňového dokladu, ktorá je účtovná a má DPH. Vo väzbovom súbore sa vytvorí väzba typu (TypVäzbaK) "OdpočetZdd". Výška odpočtu sa rovná výške zálohy s opačným znamienkom. Text je prevzatý z jazykovej lokalizácie, kde je označený kódom "DeductionDeduction". Ak zálohový daňový doklad obsahuje obe sadzby DPH, vytvoria sa 2 záznamy.

Účtovanie modulu Vydané faktúry

Účet MD zálohového odpočtu je totožný s účtom prvotných dokladov vytváranej faktúry. Účet Dal sa preberá z protiúčtu DPH.

Modul Účtovanie prijatých faktúr

Účet DAL zálohového odpočtu je totožný s účtom primárneho účtu vytváranej faktúry. Účet MD sa preberá z protiúčtu ZDD.

Vytváranie odkazov v súbore odkazov

Potom program vytvorí prepojenie medzi položkou zálohového odpočtu a faktúrou.

Príklad pre vystavené faktúry

Vystavujeme zálohu: doklad Z001 na sumu 119 Kč. Dokument nie je účtovný.

V banke je vytvorený doklad B001 na sumu 119 Kč, ktorý je účtovaný:

119 Kč MD 221 001 a DAL 324099.

Automaticky alebo ručne sa vytvorí zálohový daňový doklad X001 na sumu 119 a bude účtovaný:

100 Kč MD 324 099 a DAL 324 001.

19 Kč MD 324 099 a DAL 343 001.

Vytvorí sa konečná faktúra V001 na sumu 238 Kč s nasledujúcim účtovaním:

200 Kč MD 311 001 a DAL 602 001.

38 Kč MD 311 001 a DAL 343 001.

... bude zahŕňať odpočet zálohy

-100 Kč MD 311 001 a DAL 324 001.

-19 CZK MD 311 001 a DAL 343 001.

Na konci bude vytvorená banková úhrada B002 na sumu 119 Kč s nasledujúcim účtovaním:

119 Kč MD 221 001 a DAL 311 001.

Pomocou odkazov sa do správy o zostatku pridajú príslušné čísla dokumentov. Ide o účty 314 099, 314 001 a 311 001:

Dokument MD DAL Párovací symbol

Účet 324 099:

X001 119 0 X001

B001 0 119 X001

Účet 324 001:

X001 0 100 X001

V001 0 -100 X001

Účet 311 001:

V001 238 0 V001

V001 -119 0 V001

B002 0 119 V001

Did this answer your question?