Skip to main content
Súčet v zozname dokumentov

Tlačidlo Súčet nad dokumentmi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Na hornej lište tabuľky súhrnu dokumentov sa nachádza tlačidlo Súčet na sčítanie dokumentov. Po jeho stlačení sa v zozname zhrnú všetky zobrazené dokumenty. Ak pomocou tlačidla vytvoríte výber dokumentov, súčet sa vykoná len pre tento výber.

Podobne ako sa líši povaha dokumentov (faktúry, bankové výpisy), líši sa aj výpovedná hodnota týchto dialógov. Je to v podstate rýchly prehľad s niekoľkými dôležitými informáciami.

Pri pokladničných alebo bankových dokladoch sú súhrny najrýchlejším spôsobom, ako zistiť stav hotovosti alebo bankového zostatku k aktuálnemu dátumu.


Pre skladové karty je to najrýchlejší spôsob, ako zistiť cenu tovaru v danom sklade.

V zobrazenom dialógovom okne je suma vždy rozdelená na doklady:

 • účtovníctvo - doklady určené na zaúčtovanie. To však neznamená, že sú zverejnené.

 • neúčtovné - doklady, ktoré sú pri vytvorení označené ako neúčtovné. Najčastejšie používanými neúčtovnými dokladmi sú zálohové faktúry.

Ak je suma určená pre pohľadávky a záväzky, potom sa vždy vypočíta suma:

 • Súčet - ide o celkovú sumu všetkých účtovných/neúčtovných dokladov vrátane záloh, ktorá je rozdelená do nasledujúcich riadkov:

 • Už zaplatené - koľko z celkovej sumy účtovných/neúčtovných dokladov bolo zaplatených.

 • Zostáva uhradiť - koľko z celkovej sumy účtovných/neúčtovných dokladov ešte nebolo uhradených.

Pri vystavených a prijatých faktúrach sa stále zobrazuje suma:

 • Súčet bez záloh - celková suma všetkých účtovných/neúčtovných dokladov bez záloh.

Pri pohľadávkových/záväzkových dokladoch sa potom celková suma ďalej rozčlení podľa sadzby DPH:

 • Celkový základ - základná sadzba

 • Celková DPH - základná sadzba

 • Celkový základ - znížená sadzba

 • Celková DPH - znížená sadzba

 • Celkový základ - 2. znížená sadzba

 • Daň z pridanej hodnoty spolu - 2. znížená sadzba

 • Celkom oslobodené

Nakoniec, pre doklady pohľadávok/záväzkov sa stále vykonáva súčet vyššie uvedených hodnôt:

 • Celkom bez DPH

 • Celková DPH

Ak sa suma zisťuje z bankových alebo pokladničných dokladov, potom sa vždy uvádza počiatočný a konečný stav v banke alebo v pokladni, samozrejme v členení zoznam pokladní alebo bankových účtov. V prípade pokladničných dokladov budú tiež rozdelené podľa formy platby, t. j. platby kreditnou kartou a platby v hotovosti budú uvedené osobitne.

 • Začiatok k dátumu - Tento údaj sa vždy vypočíta k prvému dňu vybranému v tabuľke. Ak na lište filtra nastavíte rok 2015, mesiac vystavenia je neobmedzený a prvý doklad bol obstaraný 5. 1. 2014, bude sa vám tu počítať stav k 1. 5. 2015. Ak nastavíte výber na filtračnom paneli od 4.2.2015 do 8.2.2015, bude sa vám tu počítať stav k 4.2.2014.

 • Stav k dátumu - Ak ste vo filtri nenastavili iný výber, tento stav je k aktuálnemu dátumu, t. j. k poslednému známemu zostatku z obstaraných dokladov.

Bankové/peňažné príjmy majú stále celkovú sumu

 • Celkové príjmy - čo je suma za príjmy mínus suma za výdavky

 • Celkové príjmy

 • Celkové výdavky

Všetky tieto tri súčty sú ďalej rozdelené na:

Celkom bez DPH

Celková DPH

Očividne existuje možnosť zistiť súčet aj pre iné dokumenty, ale princíp je v podstate stále rovnaký.

Súvisiace

Did this answer your question?