Skip to main content
Prehľad zamestnancov

Kde nájdem prehľad všetkých zamestnancov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zamestnanci - Prehľad zamestnancov

Na formulári zaznamenávate zoznam zamestnancov s ich základnými údajmi. Obsahuje informácie o dátume narodenia, začiatku/konci a druhu zamestnania, ich pracovnej pozícii (funkcii), odpracovaných hodinách, počte detí pre odpočet dane, dovolenke (oprávnenej/vyčerpanej/vyčerpanej).

Pod hornou lištou sa nachádza filtrovacia lišta,

kde si môžete pomocou rolovacieho tlačidla otvoriť príslušné zoznamy a nastaviť potrebné obmedzenia, napr. pre druh pracovného pomeru, pre účtovné obdobie, alebo dokonca len pre jednotlivé mesiace či štvrťroky zvoleného účtovného obdobia. Ďalšie informácie o používaní panela filtrov nájdete v kapitole "Ovládanie programu" -> "Práca s dátovými oknami".

Pre každého zamestnanca tu v prehľadnej tabuľke nájdete dátum narodenia, začiatok a prípadne aj koniec pracovného pomeru, pozíciu zamestnanca, druh pracovného pomeru, odpracované hodiny/týždeň, priemerný odpracovaný čas, počet detí pre odpočítanie dane, informácie týkajúce sa dovolenky - nárok, čerpanie a zostávajúca. Výber údajov, ktoré považujeme za najdôležitejšie, sa vytlačí v prehľadnej správe.

Did this answer your question?