Skip to main content
Sériové čísla

Sériové čísla v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Produkt - Sériové čísla

Ak ste zaškrtli príznak Viditeľné sériové čísla na záložke Tovar (pozri menu Tovar - Cenník) na záložke Pokročilé, potom sa vo formulári Výrobné čísla zobrazia všetky sériové čísla všetkého tovaru, ktorý ste mali alebo ešte máte na sklade.

Ak potrebujete vyhľadať položky cenníka, môžete tak urobiť v ponuke Produkt - Cenník.

Kliknite na tlačidlo filtra na paneli nástrojov a nastavte pole Zobraziť sériové číslo na hodnotu Ano. V tomto kroku sa vyfiltrujú tie zásoby, ktoré majú v ponuke Produkt - Cenník na karte Pokročilé začiarknutý príznak Videľné sériové čísla. V položkách cenníka (pozri menu Tovar - Cenník) na karte Výrobné čísla nájdete výrobné čísla tovaru, ktorý máte na sklade, vrátane čísla nákupného a skladového dokladu.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

V zozname sériových čísel môžete pomocou filtračnej lišty obmedziť výber na všetky sériové čísla alebo len na vydané, alebo naopak len na nevydané. Výber môžete tiež obmedziť len na určitý sklad.


V tejto karte môžete pre každé sériové číslo vidieť, ktorý doklad bol použitý na nákup alebo predaj tovaru, ako aj to, ktorým dokladom bol tovar prijatý na sklad alebo vyskladnený.

Ak vás zaujímajú sériové čísla len pre tovar, ktorý máte na sklade, máte možnosť vyfiltrovať priamo v cenníku tie zásoby, ktoré majú záznam o sériových číslach. Potom na jednotlivých kartách v samostatnej karte "Výrobné čísla" nájdete výrobné čísla tovaru, ktorý máte na sklade, vrátane čísla dokladu o nákupe a naskladnení.

Pod zoznamom sa nachádza rozbaľovací zoznam s nasledujúcimi hodnotami:

  • výrobné čísla neobmedzené - aký je pohyb výrobného čísla (skladom, bez zásob),

  • vydané výrobné čísla - boli predané, vypredané,

  • nevydané sériové čísla - stále na sklade.

Vkladanie sériových čísel

Výrobné čísla zaznamenávate vo formulári Príjemky/výdajky (modul Výrobok). Vložíte položku a vyberiete v nej položku cenníka. Ak máte na karte Špecifikácie zaškrtnutý príznak Špecifikácie, v detaile položky sa zobrazí tlačidlo Čísla výrobkov. Kliknite naň, zadajte číslo a uložte ho pomocou tlačidla OK. Ak existuje požiadavka, aby položka cenníka mala jedinečné sériové čísla (zaškrtávacie políčko Výrobné čísla musia byť jedinečné), pridávané sériové čísla sa skontrolujú, či sú jedinečné spomedzi všetkých sériových čísel položky cenníka, a ak tomu tak nie je, zobrazí sa chybové hlásenie.

Poznámka: Zadané sériové čísla sú automaticky zbavené neviditeľných znakov, ako je medzera, tabulátor atď. na začiatku a na konci sériového čísla.

Did this answer your question?