Skip to main content
Mapovanie zásob

Mapovanie zásob - postup nastavenia a príklad použitia pre kusovníky a sady a súpravy

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pomocou mapovania zásob môžete definovať skladové umiestnenie položky, ktorá je súčasťou kusovníka alebo sady.

Použitie nájdete v dvoch operáciách

1) Počas výroby (keď je výrobok prijatý do skladu, s ktorým sa vydá príslušný materiál zo skladu uvedeného v mapovaní skladu)
2) Pri predaji súpravy (príslušné komponenty súpravy sa vyskladnia zo skladu uvedeného v mapovaní skladu)

Ak dávate prednosť videonávodom, pozrite si nasledujúce video. V opačnom prípade môžete pokračovať podľa nižšie uvedených písomných pokynov.

Ako správne nastaviť mapovanie skladu

Mapovanie zásob nájdete v module Sklady, t. j. Sklady - Mapovanie zásob.

Keď otvoríte záznam a stlačíte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár pre nový mapovací záznam. Tým sa určí, kde sa nachádzajú položky kusovníka (materiál) alebo položky súpravy (komponenty).

Okno úpravy mapovania zásob

Mapovanie zásob je rozdelené na tri časti.

Výber strediska
Ak máte firmu rozdelenú podľa stredísk, môžete v mapovaní skladu určiť, pre ktoré strediská sa má mapovanie použiť. Ak máte len jedno stredisko (napr. C: Head Office), vyberte prvú možnosť - pre všetky strediská.

Výber komodít
Tu definujeme, pre ktoré komodity sa použije mapovanie.

Najčastejšie používanou možnosťou je skupina tovaru. Ak napríklad vyberieme komoditnú skupinu MATERIÁL, mapovanie sa použije na všetky položky cenníka, ktoré sú v nej obsiahnuté. V praxi to znamená, že pri každom prijatí výrobku alebo predaji súpravy, keď je položka v kusovníku alebo súprave zaradená do skupiny MATERIÁL, bude vydaná z nižšie uvedeného skladu.

Možno tiež priamo definovať mapovanie zásob pre konkrétnu položku cenníka, ide o posledný prepínač v sekcii výberu položky.

Predvolený sklad
Sme v poslednom kroku a nezostáva nám nič iné, len povedať, kde sa nachádzajú položky zodpovedajúce vyššie uvedeným nastaveniam.

Ako je uvedené v predchádzajúcom bode, ak položky kusovníka alebo súpravy zodpovedajú nastaveniam mapovania skladu, budú vždy vydané zo skladu, ktorý je tu uvedený.

Teraz si ukážeme dva príklady použitia - pre balík-balíkov a pre súpravy a súpravy.

Súpis materiálov

Povedzme, že máme takto nastavený kusovník výrobku.

Predné koleso

Takže výrobok Predné koleso sa skladá z nasledujúceho materiálu:
Rám (1ks); STRED (1ks); Ráfiky (32ks)

Všetoký materiál sa nachádza v skupine výrobkov MATERIÁLY a je na sklade PLNIČKY, čo je iný sklad, než na ktorom bude výrobok prijatý. V prípade kusovníka má mapovanie zmysel najmä vtedy, keď sa materiál nachádza v inom sklade, ako je sklad, v ktorom bude výrobok prijatý.

Nastavme teda mapovanie skladu takto.

Nastavenie mapovania skladu

Keďže naša spoločnosť nie je rozdelená na strediská, vyberieme prvú možnosť - pre všetky strediská. Ďalej chceme definovať mapovanie skladu pre skupinu tovarov MATERIÁL a tiež chceme uviesť, že položky sa nachádzajú v sklade PLNENIE.

Mapovanie skladu je pripravené a za predpokladu, že máme na sklade dostatok materiálu, môžeme prejsť k výrobe.

Potom vytvoríme príjmový príkaz s položkou PRVÝ RIADOK a uvedieme typ pohybu Príjem výrobku (toto je kľúčová informácia pre Flexi vo výrobe).

Príjemka výrobku

Uložením príjemky sa vytvorí expedícia materiálu zo skladu zadaného v mapovaní skladu, v našom prípade zo skladu PLZEN.

Výdejka materiálu

Sady a komplety

Povedzme, že máme takto nastavenú súbor fotografií.

Nastavenie sady

Prvá položka NICON sa nachádza v skupine produktov FOTOKAMERY a je skladom PLNE.

Druhá položka SD je obsiahnutá v skupine produktov SD CARDS a nachádza sa na sklade LIBEREC.

Mapovanie zásob bude preto potrebné nastaviť pre každú položku zvlášť.

Mapovanie zásob - NIKON
Mapovanie zásob - SD

Po tomto nastavení môžeme prejsť k predaju sady, t. j. vytvoreniu vystavenej faktúry.

Predaj sady

Predpokladáme, že typ faktúry je nastavený na automatické vytvorenie skladového dokladu, čím sa vytvorí výdajová faktúra z dvoch skladov.

Výdej položek sady
Did this answer your question?