Skip to main content
Zákaznícke zmluvy

Ako vytvoriť pravidelnú fakturáciu

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Najprv vytvorte typ zmluvy v ponuke Obchodní partneri - Typy zákazníckych zmlúv. Tento typ zmluvy potom použijete vo formulári Dodávateľské zmluvy v poli hlavičky Typ zmluvy. Ak chcete vytvoriť nový typ zákazníckej zmluvy, kliknite na tlačidlo "Nový". Zmluva ako taká potom môže buď zohľadniť nastavenia svojho typu, alebo ich ignorovať (funkcia Ignorovať nastavenia typu zmluvy v zmluve).

Záhlavie zmluvy:

Názov - identifikuje typ zmluvy, napr. "Zmluva o poskytovaní služieb", "Zmluva o prenájme"

Zkratka - skrátený názov a jeden z identifikátorov zmluvy, automaticky vyplnený na základe poľa Názov

.

__________________________________________________________________

Základná karta

Automaticky prodlužovat

Táto hodnota slúži len na identifikáciu používateľa; začiarknite ju, ak sa má zmluva automaticky obnoviť.

Automatické vytváranie zmlúv

Toto políčko začiarknite, ak sa má pri vytvorení zmluvy automaticky vytvoriť zmluva; tým sa zabezpečí sledovanie nákladov a výnosov na zmluvu; zmluvy umožňujú zoskupovať údaje v rámci celého systému.

Automatické generovanie

Toto tlačidlo určuje, či sa má pre zmluvu vygenerovať faktúra, keď sa zavolá adresa URL /c/firm/contract/generated-invoice.xml (pozri Generovanie faktúr zo zmlúv); táto funkcia súvisí s príznakom Automaticky posielať e-mail klientom.

Automatické odosielanie e-mailov klientom

Novo vytvorené faktúry sa automaticky odošlú klientom; na tento účel je v prípade vlastného servera potrebné mať správne nakonfigurovaný server SMTP.

Variabilný symbol sa generuje z čísla faktúry

Poskytuje variabilný symbol vygenerovaný z čísla faktúry na novovytvorenej faktúre (nepoužíva variabilný symbol zadaný vo formulári ; Zmluvy s odberateľom; na karte ; Nastavenia generovania;); klienti si nastavia trvalý príkaz.

Dátum vydania z DUP

Dátum zdaniteľného plnenia alebo dátum DPH

Dátum, ku ktorému je platiteľ DPH povinný priznať DPH; zákazník toto pole nevypĺňa.

Generujte aj nulové faktúry

Použiť pri vzájomnom započítaní (obe strany vytvárajú faktúry rovnakej hodnoty).

Riešenie preplatkov

Nastavte, keď klient zaplatí za zmluvu viac, ako by mal; k preplatkom sa automaticky vygenerujú a spárujú dodatočné účtenky.

Typ faktúry

Pole na určenie typu faktúry, napr. "INVOICE: Faktúra - daňový doklad", "DEPOSIT: Zálohová platba - nie daňový doklad!", "ZDD: Zálohový daňový doklad"

Deň zvratu

Deň, v ktorom sa má faktúra vygenerovať; ak nie je vyplnený, použije sa deň v mesiaci podľa vytvorenia zmluvy.

Obchodný mesiac

Mesiac, v ktorom sa má faktúra vytvoriť v rámci štvrťroka (napr. 1. mesiac štvrťroka), polroka (napr. 1. mesiac polroka) alebo roka.

V prípade mesačných faktúr to nemá význam, preto v tomto prípade pole nevypĺňajte.

Metóda fakturácie

Vyberte, či sa má faktúra vytvoriť pred dohodnutým obdobím (nedaňový doklad) alebo po ňom (faktúra).

Faktúra dní pred / po

Uveďte počet dní fakturačného obdobia, pred alebo po ktorom sa má faktúra vygenerovať (zvyčajne 14/31 dní pred a 1/7 dní po).Pri fakturácii "vopred" odporúčame hodnotu vyššiu ako je dátum splatnosti faktúry, inak môže byť klientovi odmietnutá služba, tovar pre neplatenie, aj keď faktúra ešte nie je po splatnosti.

Generovanie sankčných poplatkov

Sankcie sa automaticky generujú pre zákazníkov, ktorí zaplatia faktúru oneskorene

.

Penalizačné percento

Percentuálna pokuta, ktorá sa generuje pre zákazníkov, ktorí zaplatia faktúru oneskorene.

Typ penalizačnej faktúry

"INVOICE: Faktúra - daňový doklad", "ADVANCE: Zálohová platba - nie daňový doklad!", "ZDD: Zálohový daňový doklad"

__________________________________________________________________

Tab "Text"

Interné informácie verejného obstarávateľa, ktoré nie je povinné vyplniť.


Popis – bližší popis typu smlouvy

Poznámka - dodatočné informácie týkajúce sa spracovania záznamu o type zmluvy

__________________________________________________________________

Kľúče výberu


Tagy - tlačidlo "Pripojiť" - slúži na pripojenie tagov, ktoré definujú ďalšie vlastnosti zmluvy; umožňuje filtrovanie, napr. zmluvy, ktoré sú v rozlíšení

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Vzhľadom na to, že doba platnosti je založená na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

 • Platí od:Kalendárneho roka začiatku záznamu.

 • platné do: Kalendárny rok od skončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do údajom "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Nový typ zmluvy uložte pomocou tlačidla Uložiť a zatvoriť.
Aby ste na formulári Zmluva vykonali čo najviac evidenčných zmien, odporúčame nastaviť len základné parametre typu zmluvy, t. j. Názov, zkratka, typ faktúry, spôsob fakturácie, fakturácia dní vopred/po.

Po vytvorení potrebných typov zmlúv môžete pristúpiť k samotnej registrácii zákazníckej zmluvy prostredníctvom ponuky Obchodní partneri - Zákaznícke zmluvy. Ak chcete vytvoriť novú zmluvu s predplatiteľom, kliknite na tlačidlo "Nový".

Typ zmluvy - triedi zmluvy do skupín, obsahuje prednastavené parametre zmluvy; ponúkané hodnoty sú tie, ktoré ste vytvorili v Obchodní partneri - Typy zmlúv odberateľov

Číslo zmluvy - interný identifikátor, pod ktorým je zmluva evidovaná a ktorý sa bude tlačiť na vygenerovaných faktúrach

Názov - názov zmluvy identifikujúci, o akú zmluvu ide, na základe typu zmluvy

Firma - ponúkané zákazníkom registrovaným v Obchodných partneroch - Adresy firiem

Faktúra spoločnosti - vyplňte, ak je napríklad zmluva uzatvorená so spoločnosťou "X", ale faktúru uhrádza spoločnosť "Y"; ak necháte pole prázdne, faktúra bude odoslaná zákazníkovi uvedenému v poli Spoločnosť

__________________________________________________________________

Základná karta

Order - vyberte poradie, do ktorého majú byť zahrnuté vygenerované faktúry

Stredisko - vyberte stredisko, do ktorého sa majú vygenerované faktúry zaradiť; ak by ste v tomto poli nevybrali žiadnu hodnotu, museli by ste potom vyplniť stredisko na vystavených faktúrach

Stav zmluvy - používa sa len na interné členenie používateľov; hodnoty (napr. Nedokončené, Ukončené, Ukončené) zadávate prostredníctvom ponuky Nástroje - Číselníky - Stav zmluvy

.

Variabilný symbol - údaje pre banku identifikujúce platbu, sú súčasťou každej vystavenej faktúry

Príchodzie číslo - číslo príchodu pre vygenerovanú faktúru

Konštantný symbol - voliteľné pole pre platobný príkaz

Dátum účinnosti od - začiatok platnosti zmluvy (spravidla pri podpise zmluvy), dátum účinnosti v položke zmluvy má prednosť; ak má niektorá položka zmluvy začiatok platnosti pred začiatkom platnosti zmluvy, začiatok sa posunie na tento dátum

Ukončenie platnosti do - ukončenie zmluvy, ukončenie platnosti v položke zmluvy má prednosť; ak má niektorá položka zmluvy ukončenie platnosti (alebo nie je ukončená) až po skončení zmluvy, automaticky sa ukončí spolu so zmluvou

Dátum podpisu - dátum podpisu zmluvy

Dátum splatnosti najstaršej neuhradenej faktúry na zmluve - dátum, do ktorého musia byť uhradené najstaršie faktúry na zmluve

Dátum účinnosti - dátum účinnosti zvyčajne nastáva v deň nadobudnutia platnosti zmluvy, ale môže sa stať, že sa strany dohodnú na nadobudnutí účinnosti k neskoršiemu dátumu (napr. z dôvodu splnenia podmienky). Zákon však neumožňuje retroaktívnu účinnosť, podľa ktorej by zmluva nadobudla platnosť pred nadobudnutím účinnosti

Dátum vytvorenia - dátum vytvorenia zmluvy

Dátum ukončenia - dátum odstúpenia od zmluvy

__________________________________________________________________

Generačné nastavenia

Frekvencia fakturácie (mesiace) - frekvencia, s akou sa majú faktúry generovať v mesiacoch; hodnota "0" znamená, že položka bude fakturovaná len raz (napr. inštalačný poplatok), hodnota "1" každý mesiac, hodnota "2" každé 2 mesiace

Deň vystavenia faktúry - deň, v ktorom sa má faktúra vygenerovať; napr. hodnota "10" znamená, že faktúra sa bude generovať 10. deň každého mesiaca; ak pole nie je vyplnené, použije sa deň v mesiaci podľa vytvorenia zmluvy

Mesiac obchádzky - mesiac, v ktorom sa má faktúra vygenerovať v rámci štvrťroka (napr. 1. mesiac štvrťroka), polroka (1. mesiac polroka) alebo roka; pre mesačné faktúry nemá význam, preto pole v tomto prípade nevypĺňajte

Typ faktúry - ak pole nie je vyplnené, prevezme sa hodnota z typu zmluvy, napr. "FAKTÚRA: Faktúra - daňový doklad"

Splatnosť (dni) - počet dní, počas ktorých musí byť faktúra zaplatená

Stredisko - vyberte stredisko, do ktorého sa majú vygenerované faktúry zaradiť; ak by ste v tomto poli nevybrali žiadnu hodnotu, museli by ste stredisko vyplniť neskôr na vystavených faktúrach

Činnosť - akej činnosti sa zmluva týka

Bankový účet - finančný účet v banke zákazníka

Ignorovať nastavenia typu zmluvy - typ zmluvy uvedený v záhlaví zmluvy sa ignoruje

Automaticky obnoviť - hodnota slúži len na identifikáciu používateľa; začiarknite ju, ak sa má zmluva automaticky obnoviť

Automaticky vytvárať zmluvy - začiarknite túto hodnotu, ak sa má pri vytváraní zmluvy automaticky vytvoriť zmluva; tým sa zabezpečí sledovanie nákladov a výnosov na zmluvu; zmluvy umožňujú zoskupovať údaje v celom systéme

Automaticky generovať - Toto tlačidlo určuje, či sa má pre zmluvu vygenerovať faktúra, keď sa zavolá adresa URL /c/firma/zmluva/generované-faktúry.xml (pozri Generovanie faktúr zo zmlúv); táto funkcia súvisí s príznakom Automaticky posielať klientom e-mailom.

Automaticky poslať e-mail klientovi - novovytvorené faktúry sa automaticky odošlú klientom; musíte mať potrebné rozšírenie a správne nastavený server SMTP

Variabilný symbol sa generuje z čísla faktúry - variabilný symbol zadaný vo formulári Zmluvy s odberateľom v časti Nastavenie generovania

sa nepoužije.

Dátum vystavenia z faktúry (dátum zdaniteľného plnenia alebo dátum DPH) - dátum, kedy je platiteľ DPH povinný priznať DPH

Generovať aj nulové faktúry - použitie pri vzájomnom započítaní (obe strany generujú faktúry rovnakej hodnoty)

Riešenie preplatkov - nastavené, keď klient zaplatí na zmluve viac, ako by mal; automaticky sa vygenerujú dodatočné faktúry, ktoré sa spárujú s preplatkami

Metóda fakturácie - vyberte, či chcete vytvoriť faktúru pred zmluvným obdobím (nedaňový doklad) alebo po ňom (faktúra)

Dni fakturácie pred/po - uveďte počet dní fakturačného obdobia pred/po, kedy sa má faktúra vygenerovať (zvyčajne 14/31 dní pred a 1/7 dní po); pri fakturácii "pred" odporúčame hodnotu vyššiu ako je dátum splatnosti faktúry, inak by mohlo dôjsť k odmietnutiu služby, tovaru pre nezaplatenie, aj keď faktúra ešte nie je splatná

__________________________________________________________________

Texty

Interné informácie verejného obstarávateľa, ktoré nie je povinné vyplniť.

Popis - podrobnosti o zákazke

Poznámka - dodatočné informácie týkajúce sa spracovania záznamu o zmluve

__________________________________________________________________

Záložka Značky

Tagy definujú ďalšie vlastnosti zmluvy, podľa ktorých môžete filtrovať, napríklad zmluvy, ktoré sú v riešení.

Pomocou tlačidla Pripojiť zobrazíte tabuľku na výber štítkov. Z ľavej tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom OK.

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo Správa štítkov. Otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Ostatná karta

Zodpovedná osoba - meno osoby, ktorá je zodpovedná za zákazku; ponúkajú sa používatelia dostupní zo zoznamu osôb registrovaných vo vašej spoločnosti prostredníctvom ponuky Nástroje - Osoby a používatelia

.

Kontaktná osoba - meno osoby evidovanej v kontaktoch spoločnosti zákazníka (menu Obchodní partneri - Kontakty)

Katastrálne územie - územie zapísané v katastri nehnuteľností

Parcela - hranica pozemku s číslom

Číslo zmluvy zmluvnej strany - identifikátor, pod ktorým zákazník eviduje zmluvu

Oznamovacie obdobie (mesiac) - v prípade potreby uveďte počet mesiacov

Automatické predĺženie - uveďte v mesiacoch
- údaj, ktorý uvádza, že ak nie je uvedené inak, zmluva sa predlžuje po uplynutí jej "platnosti do"
dátumu

__________________________________________________________________

Prílohy

Karta umožňuje pripojiť k zmluve rôzne dokumenty a prílohy, ktoré sa týkajú spoločnosti, napr. výpis z obchodného registra, kópiu zmluvy.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Na pridanie novej prílohy použite tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Ikona priečinka sa nachádza vedľa vloženej prílohy, čo vám umožňuje kedykoľvek si prílohu zobraziť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo skenovania slúži na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Štandardné položky zmluvy

Štandardné položky zmluvy predstavujú jednotlivé riadky na vygenerovanej faktúre a umožňujú definovať pravidelnosť fakturácie. Môžu mať rôzne dátumy začiatku, napr. zmena tarify alebo predplatenie služby, ale aj rôzne frekvencie (mesačné, ročné poplatky). Rôzny začiatok platnosti môže byť spojený s rôznym DUZP, takže z tohto dôvodu je možné vytvoriť viacero faktúr (v závislosti od počtu položiek s rôznou platnosťou). V položke je tiež možné definovať typ faktúry, ktorá sa má z položky vygenerovať (ak sú položky rôzne, vygeneruje sa viac faktúr s rôznymi typmi). Položku zmluvy môžete prepojiť s cenníkom, aby ste mohli neskôr analyzovať rôzne zmluvy, napr. analýzu predaja na internete, služieb.
Pole na tejto karte vyplňte, ak zmluva obsahuje viacero položiek.

Ak kartu nevyplníte, informácie zo záhlavia zmluvy sa prenesú do položiek. Tlačidlo Pridať slúži na pridanie novej položky.

Kód cenníka - vyberte cenníkovú položku z cenníka; tento výber predvyplní hodnoty na karte Základné v poliach Cena za MJ, Cena celkom, Typ ceny a Sadzba DPH

Označenie - kód/skratka fakturovanej služby

Názov - názov fakturovanej služby; za týmto názvom nasleduje text identifikujúci fakturované obdobie, napr. za 1 obdobie (od 1. januára 2012 do 31. januára 2012)

Sklad - ak ide o skladovú položku v cenníku, musí byť uvedený aj sklad

__________________________________________________________________

Základný

Kvantita - koľko jednotiek fakturovať; táto hodnota sa v konečnej faktúre upraví podľa dĺžky obdobia

Cena ručne - zaškrtnutím tohto príznaku je možné explicitne určiť cenu položky, čím sa zabráni jej prepísaniu pri zmene ceny v cenníku

Cena za MJ - uvádza cenu za mernú jednotku

Cena celkom - celková cena; vynásobte hodnoty v poliach Kvantita a Cena za MJ

.

Ručné zadanie DPH - začiarknutím tohto príznaku manuálne nastavíte hodnoty v poliach Typ ceny a Sadzba DPH

.

Typ ceny - vyberte, či je cena bez DPH alebo s DPH

Sadzba DPH - vyberte typ sadzby DPH pre fakturovanú položku

Validita od - začiatok platnosti položky (ak je pred začiatkom platnosti zmluvy, ide o začiatok platnosti zmluvy)

Validity by - koniec platnosti tejto položky (ak je po skončení zmluvy, koniec je dátum skončenia zmluvy; ak je pole prázdne, položka je neobmedzená)

Frekvencia fakturácie - v mesiacoch (hodnota "0" = fakturácia raz); vyplňte len vtedy, ak sa líši od zmluvy

Sľava - výška percentuálnej zľavy z konečnej faktúry

__________________________________________________________________

Generačné nastavenia

Deň vystavenia faktúry - deň, v ktorom sa má faktúra vygenerovať; napr. hodnota "10" znamená, že faktúra sa bude generovať vždy 10. deň v mesiaci; ak pole nie je vyplnené, použije sa deň v mesiaci podľa vytvorenia zmluvy

Mesiac obchádzky - mesiac, v ktorom sa má faktúra vygenerovať v rámci štvrťroka (napr. 1. mesiac štvrťroka), polroka (1. mesiac polroka) alebo roka; pre mesačné faktúry nemá význam, preto pole v tomto prípade nevypĺňajte

Spôsob fakturácie - vyberte, či sa má faktúra vytvoriť pred dohodnutým obdobím (nedaňový doklad) alebo po ňom (faktúra).

Dni fakturácie pred/po - uveďte počet dní fakturačného obdobia pred/po, kedy sa má faktúra vygenerovať (zvyčajne 14/31 dní pred a 1/7 dní po); pri fakturácii "pred" odporúčame hodnotu vyššiu ako je dátum splatnosti faktúry, inak by mohlo dôjsť k odmietnutiu služby, tovaru pre nezaplatenie, aj keď faktúra ešte nie je splatná

Variabilný symbol - údaje pre banku identifikujúce platbu, sú súčasťou každej vystavenej faktúry

Príchodzie číslo - číslo došlej faktúry

Faktúra spoločnosti - vyplňte, ak je napríklad zmluva uzatvorená so spoločnosťou "X", ale faktúru uhrádza spoločnosť "Y"; ak necháte pole prázdne, faktúra bude odoslaná zákazníkovi uvedenému v záhlaví v poli Spoločnosť

Generovať položku faktúry - ak tento príznak nie je začiarknutý, položka sa do faktúry nevytvorí

Typ faktúry - ak nie je vyplnený, získa sa z hlavičky faktúry, napr. "INVOICE: Faktúra - daňový doklad", "DEPOSIT: Záloha - nie je daňový doklad!", "ZDD: Zálohový daňový doklad"

Splatnosť (dni) - počet dní, počas ktorých musí byť faktúra zaplatená

Stredisko - vyberte stredisko, do ktorého sa majú vygenerované faktúry zaradiť; ak by ste v tomto poli nevybrali žiadnu hodnotu, museli by ste potom vyplniť stredisko na vystavených faktúrach

Činnosť - akej činnosti sa zmluva týka

Bankový účet - finančný účet v banke zákazníka

__________________________________________________________________

Podotázka "Pokročilé"

Ak na tejto karte nevyplníte žiadne pole, hodnoty v nich sa prevezmú zo záhlavia zmluvy.

Order - určuje poradie položiek na generovanej zmluve; hodnota "0" = neurčené

Koniec posledného fakturačného obdobia - dátum posledného fakturačného obdobia; určuje obdobie, za ktoré má byť položka zmluvy fakturovaná (po vygenerovaní sa posunie o fakturované obdobie); toto pole upravte, ak chcete vrátiť zmluvy späť a nechať vygenerovať novú faktúru

Posting Regulation - vyberte predpis, podľa ktorého sa má účtovať

Centrum - ak sa má položka na faktúre priradiť k inému stredisku, ako je zmluva, vyplňte pole

Aktivita - ku ktorej aktivite sa položka vzťahuje

Order - vyberte poradie, do ktorého majú byť zahrnuté vygenerované faktúry

Umiestnenie - miesto, kam je služba, výrobok atď. určený; definuje sa v Obchodní partneri - Adresy firiem - v ponuke záložka Cieľ

Číslo účtu - ponúkajú sa čísla účtov, ktoré sú definované v ponuke Obchodní partneri - Adresy firiem - Bankové spojenie

.

Valorizovať - dohoda, že zmluva bude navýšená podľa koeficientu vyhláseného Českou národnou bankou

Valorizovať na mesiac - uveďte, na ktorý mesiac sa má valorizovať

__________________________________________________________________

Texty

Interné informácie verejného obstarávateľa, ktoré nie je povinné vyplniť.

Popis - podrobnosti o zákazke

Poznámka - dodatočné informácie týkajúce sa spracovania záznamu o zmluve

__________________________________________________________________

Tags

Tags definujú ďalšie vlastnosti položky, podľa ktorých môžete filtrovať.

Pomocou tlačidla Pripojiť zobrazte tabuľku výberu štítkov. Z ľavej tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom OK.

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo Správa štítkov. Otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Prílohy

Táto karta umožňuje pripojiť rôzne dokumenty a prílohy súvisiace s položkou zákazníckej zmluvy, napríklad špecifikáciu.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Na pridanie novej prílohy použite tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Ikona priečinka sa nachádza vedľa vloženej prílohy, čo vám umožňuje kedykoľvek si prílohu zobraziť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo skenovania slúži na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Tlačidlá nad oknom s údajmi o zmluvách s odberateľmi

Nad zoznamom odberateľských zmlúv sa nachádzajú tieto tlačidlá:

Generovanie faktúr

 • generuje zoznam faktúr zo zmlúv podľa dátumu nastaveného v lokálnom počítači; použite, ak existuje viacero zmlúv s viacerými dňami obratu, a len pre zákaznícke zmluvy (keď zákazníkovi vystavíte faktúru)

Faktúry

 • V zozname zmlúv vyberte zmluvu, pre ktorú chcete generovať faktúry, a systém zobrazí faktúry spojené s touto zmluvou

Generovanie denníka

 • kliknutím na toto tlačidlo zistíte, koľko zmlúv bolo za deň vygenerovaných (pozri polia Dátum a čas a Počet vygenerovaných faktúr)

Valorizovať zmluvy

používa sa na automatickú valorizáciu zmlúv

 • tlačidlo na spustenie Prievodcu valorizáciou zmlúv:

V sprievodcovi vyberte Rok (z rozbaľovacieho zoznamu) a Percento valorizácie, potvrďte tlačidlom "Dokončiť".

Poznámka: Ostatné tlačidlá sa nachádzajú aj na iných formulároch a sú vysvetlené v časti nápovedy základných ovládacích prvkov systému.

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?