Skip to main content
Vydaný typ dopytu

Aké sú typy vydaných dotazov a ako ich používať.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, časť Číselníky.

Typ dokumentu má tri funkcie:

  1. Určuje základné vlastnosti dokumentu.

  2. Rozdelí dokumenty do skupín.

  3. Šetrí prácu pri vytváraní jednotlivých dokumentov tým, že umožňuje preddefinovať maximum hodnôt pre typ dokumentu.

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.
Používa sa pri vystavovaní dožiadania.

Zoznam môžete spustiť v module "Nákup " pod voľbou "Typy dokladov - Typy vydaných dopytov".
Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza rad tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole"Ovládanie programu".

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť v rámci záznamov jedinečná.

Táto hodnota sa zobrazí vo výberovom type pri vytváraní dokumentu.

Odporúča sa zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku, aby bolo možné ľahšie rozlíšiť typy dokumentov v zozname.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov.

Všeobecne predstavuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne popísaný.

Ak ste v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla "plus" môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "mínus" zatvorte pole s názvom cudzieho jazyka.

Séria dokumentov

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu sérií dokumentov. Ak je hodnota vyplnená, pri vytváraní dokladu nebudete vyzvaní na výber radu dokladov. Zjednodušuje sa tým účtovníctvo a predchádza sa možnosti chyby pri vytváraní dokladu.

Každý typ dokumentu môže mať svoj vlastný rad dokumentov, ale aplikácia umožňuje používať jeden rad dokumentov pre viacero typov dokumentov.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

__________________________________________________________________

Karta "Účtovníctvo"

Stredisko

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu stredísk. Ide o informačné pole, ktoré sa nikam nerozširuje. Je dôležité ho vybrať na dokumentoch, pretože bez jeho zadania tu dokument nebude zverejnený.

Aktivita

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu činností. Vloží sa do vystavenej požiadavky na karte Špecifikácie dokladu.

Mena

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu mien. Automaticky sa prednastaví mena krajiny uvedenej v úvodných nastaveniach spoločnosti.

__________________________________________________________________

Karta "Tlač"

Vyplnenie tejto karty uľahčí tlač dokumentov jednotlivých typov.

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať, ktoré dokumenty daného typu chcete vytlačiť. Tu zvolená tlač sa použije pri tlači (alebo náhľade) priamo z formulára dokumentu. Ak uložíte dokument a chcete ho vytlačiť z tabuľky dokumentov, musíte požadované dokumenty vybrať ručne.

Kopírovať

Zadajte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.

Tlač dokumentu

V rozbaľovacom zozname vyberte, či sa má dokument vytlačiť.

Správa

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ správy, napr. kópia interného dokumentu, dokument pre klienta, podací lístok.

Súhrnne

Rozšírené

Ak začiarknete príznak"Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokumentu" v dolnej časti, vyššie označené dokumenty sa automaticky vytlačia pri uložení dokumentu bez toho, aby ste museli ručne vybrať tlačidlo tlačiarne. Program sa len opýta, či chcete práve vytvorený dokument vytlačiť.

__________________________________________________________________

Karta "Text na dokumente"

Použitie údajov vyplnených na tejto karte uľahčuje vyplňovanie dokladov pri ich vystavovaní.

Popis dokumentu

Tu vyplnený text sa prenesie do vystavených dopytov tohto typu v poli "Popis" v ľavom hornom paneli a potom do tabuľky dokladu.

Úvodný text

Tu vyplnený text sa prenesie do vydaných žiadaniek tohto typu v záložke "Úvod" v ľavom hornom paneli a následne do tlačovej zostavy vydanej žiadanky nad položkami.

Záverečný text

Tu vyplnený text sa prenesie do vystavených dopytov tohto typu v záložke "Záver" v ľavom hornom paneli a následne do tlačovej zostavy vystaveného dopytu nad položkami.

Text na odoslanie...

Ak posielate faktúru e-mailom, tento text sa zobrazí priamo v e-maile.

__________________________________________________________________

Karta "Texty"

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky a zoznamy. Ide o dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb.

Popis

Podrobnejší opis typu vydaného dožiadania.

Poznámka

Podrobnejšia poznámka o type vydaného dožiadania.

__________________________________________________________________

Karta "Správa

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti môžete zabezpečiť, aby sa pri bežnom používaní číselníka nezobrazovali záznamy, ktoré sa už nepoužívajú.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Keďže platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, môže sa používať aj pre fiškálne účtovné obdobia.

Platí od

Pomocou rozbaľovacej šípky vyberte obdobie účinnosti záznamu zo zoznamu účtovných období.

Platnosť do

Pomocou rozbaľovacej šípky vyberte koncové obdobie záznamu zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia Platí od a Platí do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom použije vo všetkých účtovných obdobiach. Je možné ponechať jedno z polí nevyznačené a neobmedziť začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach Platí od a Platí do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Objednávanie položiek na tlač

Na vytlačenom dokumente sú položky dokumentu uvedené v poradí, v akom boli do dokumentu pridané. Ak chcete na vytlačenom dokumente uviesť položky v inom poradí, môžete ich vybrať pomocou šípky na posúvanie:

  • V poradí - zoradené podľa hodnoty poľa Poradie, vzostupne

  • Podľa názvu - zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

  • Podľa kódu - zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Primárny typ dokumentu

Označí upravovaný typ dokumentu ako primárny. Tento primárny typ dokladu sa vyberie pri vytváraní nového dokladu, ak je pre príslušné doklady v nastaveniach firmy na karte Moduly, záložka Nákup vybraná hodnota Primárny. Tento spôsob špecifikácie je obzvlášť užitočný pri vydávaní najmä jedného typu dokladu.

Spustenie pracovného postupu pri vytvorení dokumentu

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?