Skip to main content
Pokladňa

Toto je zoznam pokladničných dokladov so všetkými údajmi dôležitými pre evidenciu platieb v hotovosti

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Toto je zoznam pokladničných dokladov so všetkými údajmi dôležitými pre evidenciu platieb v hotovosti. S pokladničným dokladom sa dá pracovať aj ako so zjednodušeným daňovým dokladom. Platby v hotovosti možno spárovať s faktúrami, pohľadávkami alebo záväzkami a z pokladničného dokladu použitého na úhradu zálohovej faktúry možno vytvoriť zálohový daňový doklad.

__________________________________________________________________

Funkcie služby

Seznam dokumentov má horný panel nástrojov s funkčnými tlačidlami a filtračnými mriežkami. Obe slúžia na rýchle spustenie často používaných funkcií a výberov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Väzby"

Pri vytváraní a aktualizácii dokumentov sa vytvárajú prepojenia medzi dokumentmi. Sú to:

Dokument o vrátení peňazí

faktúry vydané a faktúry prijaté, pohľadávky a záväzky po splatnosti majú odkazy (väzby) na bankové doklady, pokladňu (interné doklady)

Menové rozdiely

Pri úhrade faktúry v cudzej mene vznikajú kurzové rozdiely v dôsledku zmien výmenných kurzov. Na ich správne zaúčtovanie sa vytvárajú interné účtovné doklady.

Precenenie ku koncu roka (ak je doklad v mene)

Keď faktúry v cudzej mene nie sú na konci roka úplne zaplatené. Z dôvodu zmien výmenných kurzov sa rozdiel vo fakturačnej cene na konci roka musí zahrnúť do celkovej fakturačnej ceny. Na ich správne zaúčtovanie sa používajú interné účtovné doklady.

Výdavky, účty

Pri vytváraní faktúry so skladovými položkami s cenníkom sa automaticky vytvoria expedície alebo príjemky.

Platby, zálohové daňové doklady

Program zobrazí zoznam všetkých dokumentov, ktoré sú "prepojené" s aktuálnym dokumentom (nachádza sa na ňom kurzor). Po dvojitom kliknutí na zviazaný dokument sa zobrazí ďalší zoznam obsahujúci požadovaný dokument. Ďalším dvojitým kliknutím môžete zobraziť okno dokumentu. Takto môžete vidieť celú históriu dokumentu.

Príklad, ako ABRA Flexi udržiava prepojenia medzi dokumentmi:

 1. Najprv zaznamenáte požiadavku od zákazníka.

 2. Na základe toho vytvoríte svoju ponuku (alebo niekoľko variantov).

 3. Vy potom od kupujúceho prijmete jeho objednávku.

 4. Aby ste ho splnili, posielate požiadavky svojim dodávateľom.

 5. Podľa výhodnosti prijatých ponúk od dodávateľov, objednávate vytvorením objednávok vydaných.

 6. Tovar dodaný dodávateľom bude určite sprevádzaný akceptovanými faktúrami, ku ktorým sa po naskladnení viaže niekoľko výpisov.

 7. Nastal čas dodať tovar zákazníkovi: skladové faktúry sú viazané na výpisy.

 8. Vydaná faktúra sa neskôr uhradí v banke. Ak sú v cudzej mene, vznikajú kurzové rozdiely, prípadne sa doklady preceňujú aj pri úhrade v nasledujúcom roku.

Ak sa pozriete na ľubovoľný dokument v strede opísaného reťazca, môžete použiť funkciu Väzby na pohyb v reťazci a zobraziť súvisiace dokumenty. Táto funkcia ABRA Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokumentov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Totals"

Tlačidlo "Sumy" je k dispozícii na hornom paneli vpravo a slúži na sčítanie dokumentov. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v Dokumenty -> Sumarizácia v zozname dokumentov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Hromadné zmeny"

Na rýchlu zmenu hodnoty konkrétneho poľa pre mnoho položiek naraz je k dispozícii funkcia hromadnej zmeny. Popis jeho použitia nájdete v Zmenách v hromadnej prevádzke.

__________________________________________________________________

Funkcia služieb

Funkcia služieb - odoslanie dokladu EET

Táto funkcia umožňuje odoslať jeden alebo viac vybraných dokladov do elektronickej evidencie tržieb.

Funkcia služby - Zobrazenie komunikácie EET

Táto služba poskytuje kompletné správy a odpovede na elektronickú komunikáciu pri registrácii predaja. Môže sa zobraziť len pre aktuálne vybraný dokument.

Funkcia služby - Vytvorenie prepojenia na úhradu

Túto možnosť použite na vytvorenie/zrušenie odkazu medzi uhrádzajúcim a uhrádzaným dokladom. Najskôr sa zobrazí dialógové okno "Vybrať pohľadávku/pohľadávku na spárovanie s platbou", v ktorom vyberiete príslušný doklad, ktorý chcete spárovať s vybranou platbou. Služba ponúka rovnaké funkcie ako tlačidlo "Spárovať"/"Zrušiť spárovanie" na jednotlivých dokumentoch.

Funkcia služby - manuálne vytvorenie odkazu na platbu

Túto možnosť použite na manuálne vytvorenie odkazu medzi uhrádzajúcim a uhrádzaným dokladom. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí tabuľka, v ktorej vyberiete, ktorý doklad chcete prepojiť s pokladničným dokladom. Ak po prepojení platby vznikne rozdiel, máte možnosť zaúčtovať rozdiel a preplatok.

Funkcia služby - automatické vytvorenie platobného odkazu

Táto možnosť umožňuje automatické párovanie platby s prijatou/vydanou faktúrou. Na obrazovke sa zobrazia informácie o párovaní a v stĺpci "Ako zaplatené" sa zobrazia informácie pre používateľa, napr. automaticky podľa var.sym., t. j. ak sa párovanie uskutočnilo na základe rovnakej sumy a rovnakého var.sym.

Funkcia služby - Vytvorenie/zrušenie prepojenia ZDD

Táto možnosť umožňuje vytvoriť zálohový daňový doklad z platby za zálohovú faktúru.

Funkcia služby - Vytvorenie faktúry zo zaplatených záloh

Ak je zálohová faktúra úplne zaplatená, vytvorí sa priamo konečná faktúra, v ktorej je už zálohová faktúra odpočítaná. Ak zálohová faktúra obsahuje položky z cenníka - môže obsahovať aj položky so sériovým číslom, vytvorí sa súčasne aj expedícia a ponúkne sa výber sériového čísla, ak existuje.

Predpokladom pre tento spôsob vytvorenia faktúry je, že zálohová faktúra musí byť uhradená, nesmie byť bez položiek, nesmie k nej byť pripojený skladový doklad a nesmie byť už odpočítaná. Takto vytvorenú sumu nie je možné meniť v položkách konečnej faktúry. Fakturovaná suma preto musí byť rovnaká ako zaplatená záloha.

Funkcia služby - Vytvorenie preplatku

Táto možnosť umožňuje vytvoriť preplatok, pri ktorom sa nespárovaná časť platby presunie na ostatné pohľadávky alebo záväzky. Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť preplatok sa zobrazí okno na výber typu dokladu (pokiaľ ste ho nenastavili v Automatických operáciách v Nastavení firmy). Po výbere a potvrdení dokladu budete informovaní, že bol vytvorený doklad o preplatku.

Funkcia Služby - Vytvorenie karty majetku

Túto funkciu použite na vytvorenie karty majetku. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár "Majetok - nový záznam", v ktorom môžete vyplniť chýbajúce informácie. Priradí sa nové inventárne číslo, vyplní sa suma "Obstarávacia cena", číslo dokladu a dátum obstarania. Potvrďte tlačidlom "Uložiť a zavrieť".

__________________________________________________________________

Funkcia "Služby" na dokumente

Uvádzajú sa tu len funkcie prístupné pri otvorení dokumentu.

Funkcia služby - Vyrovnanie dokladov

Túto funkciu možno použiť pre doklad, ktorý neobsahuje položky z cenníka. Túto funkciu možno použiť na rozdelenie dokumentu na podpoložky. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár "Účtovanie dokladov", na ktorom vyberte: Predpis zaúčtovania, Základ (CZK), Základ Dal, Riadky DPH, Riadok kontrolného výkazu DPH, Stredisko, Činnosť a Zákazka.

Pridanie ďalšieho riadku pomocou tlačidla "Pridať položku".

Funkcia služieb - zaokrúhľovanie cien dokumentov

Túto funkciu možno použiť len v položkovom dokumente. Používa sa na zaokrúhľovanie cien dokladov tak, aby celková hodnota zaevidovaného dokladu bola rovnaká ako hodnota dokladu prijatého od dodávateľa. Rozdiel medzi celkovou sumou uvedenou na prijatom doklade (napr. zaokrúhlenou dodávateľom) a celkovou sumou zaúčtovaného dokladu môže vzniknúť napr. pri jeho zadávaní sčítaním položiek z cenníka. Po spustení funkcie sa otvorí okno formulára, v ktorom vyberiete požadovanú sumu. Zaokrúhľovací rozdiel sa zaúčtuje podľa nastavení účtovanej spoločnosti (záložka "Automatické operácie").

Funkcia služby - korekcia cien v domácej mene

Túto funkciu možno použiť len v položkovom dokumente.

Používa sa na opravu penny rozdielov dokumentu. Príležitosť použiť funkciu sa naskytne napríklad pri načítaní účtenky do faktúry alebo pri vkladaní položiek, ktoré sú zaznamenané v cenníku.

Funkcia služieb - priradenie vedľajších nákladov k zásobám

Túto funkciu možno použiť len pre doklady, ktoré sú prepojené s účtenkou. Túto funkciu použite, ak potrebujete zvýšiť cenu celej dodávky, t. j. všetkých položiek už vytvorenej príjemky, napr. o príplatok za dopravu a pod.

V položke "Skladové položky spolu" je uvedená celková suma za všetky položky skladovej príjemky, t. j. suma za celú príjemku.

V položke "Náklady, ktoré sa majú účtovať" zadajte sumu, o ktorú potrebujete zvýšiť náklady na skladovú položku.

"Celková cena položiek" sa vypočíta podľa predchádzajúcich položiek.

V spodnej časti dialógového okna vyberte metódu alokácie nákladov.

 • Ak vyberiete možnosť podľa počtu jednotiek, náklady, ktoré sa majú rozdeliť, sa vydelia počtom jednotiek v zásielke a nákupná cena za MJ sa zvýši o zistenú cenu. Napríklad v zásielke je 20 jednotiek, vedľajšie náklady sú 10 000 Kč, cena za MJ pre každú položku sa vždy zvýši o 500 Kč bez ohľadu na aktuálnu nákupnú cenu za MJ.

 • Ak vyberiete možnosť podľa ceny, náklady, ktoré sa majú rozdeliť, sa rozpočítajú v rovnakom pomere ku všetkým cenám za MJ. Napr. náklady na dodávku sú 20 000 Kč, vedľajšie náklady sú 10 000 Kč, teda tvoria 50 % z nákupnej ceny. Preto sa aj každá nákupná cena za MJ zvyšuje o 50 %.

A táto zmena sa premietne do zaúčtovania skladového dokladu.

Služobná funkcia - Zobrazenie komunikácie EET

Táto služba zobrazuje kompletné správy a odpovede elektronickej evidencie tržieb pre práve upravovaný doklad.

__________________________________________________________________

Filtračné rolety

Pomocou roletových filtrov môžete rýchlo a jednoducho filtrovať zobrazené dokumenty. Nastavte filtrovanie podľa aktuálnych potrieb; naposledy použité filtrovanie sa použije pri ďalšom otvorení zoznamu. Filtrovať môžete podľa nasledujúcich parametrov:

Kalendárny rok (rok vydania)

Rok sa ponúka v zostupnom poradí od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa dátumu počítača) po rok 1990.

Dátum (vydania)

Pouze za aktuálne účtovné obdobie: posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Obdobie DPH

12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Dôležitý je dátum zdaniteľného plnenia.

Pokladník

Na výber sú individuálne pokladnice.

Typ dokumentu

Na základe jednotlivých typov dokumentov sa ponúkajú typy dokumentov.

Typ pohybu

Príjem, prepustenie

Párovanie

Párové dokumenty, nepárové dokumenty

Ručne - 1 doklad, Ručne - viac dokladov, Ručne - čiastočná platba, Automaticky podľa var. symbolu, Automaticky podľa sumy, Automaticky podľa čísla zákazníka, Automaticky podľa int. čísla dokladu

Výstupy filtrov najprv ponúkajú neobmedzenú položku na zobrazenie podľa parametra. V každom roletovom menu môžete vybrať len jednu položku; pre pokročilé nastavenia použite globálne filtrovanie.

__________________________________________________________________

Kasačná karta

Tak ako všetky ostatné moduly, aj modul Pokladňa s nimi zdieľa Všeobecné vlastnosti dokumentu.

Pre podrobnejšie informácie odporúčame použiť nasledujúce odkazy:

Všeobecne platí, že pokladničné doklady neobsahujú položky. Prevádzkovateľ zadá sumy v pravom dolnom paneli v záložke "Spolu - domáca mena" alebo "Spolu - mena". V tomto prípade program funguje ako daňová kalkulačka s možnosťou prepísať vypočítanú hodnotu.

Zúčtovanie s pokladnicou.

__________________________________________________________________

Panel 1, hlavná karta

Typ dokumentu

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte z hodnôt zaznamenaných v ponuke Peniaze - Typy dokladov - Typy pokladničných dokladov

.

Typ pohybu

Povinné poleVyberte, či ide o odoslanie alebo príjem.

Pokladník

Povinné pole

Vyberte zo zoznamu pokladní (program si pamätá poslednú pokladňu zadanú v rade dokladov.

Číslo dokumentu

Nedostupné pole

Príchodzie číslo

Číslo dokladu protistrany

Súhrnné číslo

Číslo súhrnného dokumentu.

Variabilný symbol

Variabilný symbol sa vytvorí automaticky zo súhrnného čísla odstránením všetkých nečíselných znakov.

Vykonané

Povinné pole

Pri prvom doklade v rade sa dátum nastaví od dátumu počítača (Ak je zadané účtovné obdobie rovnaké ako aktuálny kalendárny rok. V opačnom prípade sa dátum nastaví na posledný deň zadaného účtovného obdobia). Pre ďalší dokument v sérii sa dátum prevezme z predchádzajúceho dokumentu.

Údaj o dátume odoslania sa automaticky generuje z dátumu vydania.

Ak zadáte dátum, ktorý je neskorší ako koniec účtovného obdobia, program zadá do dátumov účtovania posledný dátum aktuálneho účtovného obdobia. To sa vzťahuje na dokumenty, ktoré vznikli po skončení účtovného obdobia, ale vecne spadajú do tohto obdobia. Príkladom môžu byť faktúry za komunálne služby, telefónne účty atď., ktoré sa vystavujú až v nasledujúcom mesiaci.

Ak doklad nespadá do vybraného účtovného obdobia, ide o chybu a je potrebné prepnúť na iné účtovné obdobie a vytvoriť doklad v tomto období.

Dátum zdaniteľného plnenia

Povinné pole na účtovnom doklade, ak ste platiteľom DPH.Pri prvom doklade radu sa berie od dátumu vystavenia. V prípade ostatných dokumentov v sérii sa kopíruje z predchádzajúceho dokumentu.

Použiť zdaniteľné plnenie

Pole je k dispozícii len pre typ pohybu Vývoz.

Vami zvolený dátum zdaniteľného plnenia, t. j. dátum, ku ktorému si uplatňujete nárok na odpočet DPH. Hodnotu môžete v rámci zákonných noriem ľubovoľne meniť, zdaniteľné plnenie je možné uplatniť najskôr v deň prijatia dokladu a najneskôr do 3 rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikol nárok na odpočet dane.

Opis

Toto pole sa používa na objasnenie a lepšiu orientáciu v zozname dokumentov. Nie je to povinné.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Add-on"

Tlačivo na úhradu nákladov

Povinné pole.

Vyberte príslušnú formu platby z rozbaľovacieho zoznamu. Ponúkajú sa hodnoty zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy platby, napr. predvolené Prevod, Hotovosť, Vklad, Dobierka, Kreditná karta, Kredit. Pomocou klávesu F2 môžete otvoriť zoznam na pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie vlastnej formy platby.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Poznámka"

Toto pole je určené pre akúkoľvek poznámku.

Na dokumente sa netlačí.

Môže byť napísaný rukou alebo vybraný z preddefinovaného textu.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Prílohy"

Na tejto karte môžete zaevidovať doklady súvisiace s daným pokladničným dokladom.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Pomocou tohto tlačidla môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

K vedľa vloženej prílohy sa nachádza ikona, ktorá vám umožní kedykoľvek si prílohu zobraziť. Pomocou ikony uložte prílohu na iné miesto. Tlačidlo slúži na nasnímanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Panel 2, karta "Spoločnosť"

Firma

obchodného partnera môžete vybrať z Adresára (nasledujúce polia sa vyplnia automaticky) alebo môžete údaje o partnerovi vyplniť ručne (potom toto pole nechajte prázdne). môžete zadať skratku alebo názov spoločnosti (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú spoločnosť z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou ikony vpravo alebo klávesu F2) a vyhľadať firmu pomocou filtrov, upraviť firmu obchodného partnera pred jej výberom alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať firmu zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam.

Ponúkajú sa len firmy zaregistrované v Katalógu obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu nastavenú hodnotu Zákazník, Dodávateľ alebo Odberateľ

Názov

Uveďte presný názov spoločnosti. Pole sa vyplní automaticky, keď je spoločnosť vybraná z adresára, inak ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu spoločnosti kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Názov, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného registra, živnostenského registra, zoznamu platiteľov DPH atď.

Ulice

Vyplňte ulicu miesta podnikania vrátane čísla popisného alebo orientačného, prípadne kombináciu oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení poľa Ulica kliknete na modré podčiarknuté označenie polí Mesto a Ulica, vo webovom prehliadači sa otvorí portál Mapy.cz s mapou sídla spoločnosti.

Mesto

Vyplňte názov mesta alebo obce, v ktorej spoločnosť sídli.

Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť takzvaný šepkár: začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce do poľa a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí názov celého mesta a jeho prípadnej časti a zároveň doplní príslušnú hodnotu do poľa kód mesta.

Mesto

Uveďte PSČ sídla spoločnosti (v prípade zahraničných spoločností miestny ekvivalent PSČ).Po vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní poštového smerovacieho čísla môžete opäť použiť takzvaný písací znak: do poľa začnite písať prvé číslice poštového smerovacieho čísla alebo začiatok názvu mesta a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo ich časti.

Stát

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte štát, v ktorom má spoločnosť sídlo. Ak ste vo vyhľadávacom poli vybrali mesto alebo PSČ, automaticky sa vyplní Česká republika alebo Slovensko. Ak chcete vyhľadávanie urýchliť, môžete zadať prvé písmená názvu krajiny, aplikácia vás presunie na prvú zodpovedajúcu krajinu.

Číslo

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, živnostenským alebo obchodným úradom (staršie čísla s menším počtom číslic sú doplnené nulami).Ak po vyplnení hodnoty ČÍSLO kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Česká firma, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa čísla s údajmi z verejných registrov. V prípade Slovenskej spoločnosti sa zobrazí podobná stránka s výsledkami vyhľadávania v Obchodnom registri.

Číslo

Uveďte identifikačné číslo pre DPH obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. Identifikačné číslo pre DPH je daňové identifikačné číslo, ktoré prideľuje daňový úrad každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná platiť dane. Číslo DPH právnických osôb sa skladá zo skratky krajiny + IČO, zatiaľ čo číslo DPH fyzických osôb sa opäť skladá zo skratky krajiny, ku ktorej sa pridávajú číslice rodného čísla.

Ak pri vypĺňaní hodnoty Česká firma kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Číslo DPH, otvorí sa vo webovom prehliadači formulár pre vyhľadávanie registrovaných subjektov Ministerstva financií ČR, kde je potrebné doplniť číslo DPH partnera a stlačením tlačidla Vyhľadať sa zobrazia informácie o platiteľovi DPH a jeho registrácii. V prípade spoločností registrovaných v iných krajinách sa zobrazí výsledok overenia DPH v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Uveďte medzinárodné číslo výrobku (IAN), ak komunikujete elektronicky s obchodným partnerom alebo potrebujete uviesť jeho identifikáciu na dokumentoch vo forme čiarového kódu (na skenovanie pomocou skenera).

__________________________________________________________________

Panel 3, karta "Špecifikácie"

Posting Prescription

Povinné pole. K dispozícii len pre účtovné doklady.

Uľahčuje účtovanie jednotlivých dokladov automatickým vyplnením popisu dokladu, účtov účtovania a riadku DPH podľa zvoleného pravidla účtovania.

Vyberte pravidlo účtovania z rozbaľovacieho zoznamu. Stlačením klávesy F2 otvoríte tabuľkové zobrazenie zoznamu na pokročilejší výber, úpravu alebo vytvorenie nového predpisu na odoslanie.

Centrum

Povinné pole pre odoslanie dokumentu.

Umožňuje zaradiť doklad do centrálneho členenia účtovanej spoločnosti. Na zaúčtovanie dokladu je potrebné vyplniť pole aj v prípade, že spoločnosť nepoužíva rozdelenie strediska (v tomto prípade sa automaticky vyberie stredisko s názvom "Ústredie").

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činnosti.

V rozbaľovacom zozname sa ponúkajú hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa doklad týka. Môžete zadať skratku alebo názov zmluvy (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zmluvu z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou tlačidla lupy alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Tags

Povinné pole.

Používa sa na označenie dokumentu značkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. Ľavé pole ponúka Dostupné štítky a pravé pole ponúka štítky priradené k aktuálnemu dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý sa ešte nenachádza v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Panel 3, karta Účtovníctvo a riadok DPH

Krajina DPH

Povinné pole pre platiteľa DPH na účtovnom doklade

Štát, v ktorom sa bude platiť daň z pridanej hodnoty.

Hodnota v poli sa automaticky nastaví na stav legislatívy uvedený v Nastaveniach spoločnosti na karte Legislatíva. Hodnotu môžete zmeniť výberom z rozbaľovacieho zoznamu.

Keď je začiarknutá možnosť Obmedziť výber štátov DPH v Nastaveniach firmy, ponuka sa obmedzí na príslušné štáty na základe aktuálnych hodnôt dokladu.

Pri registrácii fakturovanej spoločnosti do MOSS sa môže automaticky vybrať príslušný štát DPH na základe štátu obchodného partnera a stavu registrácie DPH.

Čiary DPH

Čiary pre vrátenie DPH sú vyplnené podľa zvoleného pravidla účtovania, môžete ich ručne zmeniť.

Pri registrácii spoplatneného podniku do MOSS sa hodnota poľa môže nastaviť automaticky.

Riadok kontrolného výkazu DPH

Platitelia DPH. Pole je nepovinné.

Toto pole sa používa na zadanie riadku kontrolného výkazu formulára, do ktorého sa budú načítavať sumy základu DPH a sumy DPH. Je to zároveň predvolená hodnota pre pole Kontrolný hlavný riadok na záložke Účtovníctvo/Specifikácia pridávaných položiek dokladu.

Hodnota riadku kontrolného výkazu DPH sa nastaví podľa hodnoty pre vybraný typ dokladu; hodnotu môžete zmeniť pomocou šípky posúvania. Ponúkané hodnoty sa získavajú z číselníka riadkov kontrolného výkazu, sú obmedzené na riadky zodpovedajúce aktuálne zvolenej krajine DPH a typu dokladu, najprv sa ponúkajú riadky zodpovedajúce typu pohybu dokladu.

Ak si nie ste istí, ktorý z riadkov kontrolného výkazu vybrať, nechajte pole prázdne - pred vytvorením kontrolného výkazu budete upozornení na doklady bez vybraného riadka kontrolného výkazu DPH a budete môcť nastaviť správny riadok. Ak doklad nemá vplyv na kontrolný výkaz, vyberte riadok 0,0.Pri ukladaní dokladu s Českou republikou ako krajinou DPH sa skontroluje, či celková suma dokladu zodpovedá hodnotovej podmienke vybraného riadku kontrolného výkazu DPH. Budete tiež upozornení, ak vybraný riadok kontrolného výkazu nezodpovedá typu pohybu dokladu.

Dat. Vysielanie.

:

Kasačný účet

Konto

DPH basic

DPH znížená

DPH 2. znížená

Miesto plnenia Tuzemsko

Zobrazuje sa pri dokladoch so zahraničným obchodným partnerom.

Začiarknite, aby ste uviedli, že služba bola poskytnutá v tuzemsku, takže sa v tlačových zostavách zobrazí povinná rekapitulácia DPH.

Výpis z bilancie

Po zaškrtnutí príznaku sa dokument nepremietne do mzdy.

__________________________________________________________________

Panel 3, "Zodpovedná osoba"

Zodpovedná osoba

Toto pole automaticky označuje používateľa, ktorý dokument získava.

Kontaktná osoba

Meno a kontaktné údaje osoby odberateľa. Automaticky sa vyberie osoba, ktorá je v kontaktoch účastníka uvedená ako primárna. V zozname môžete vyberať medzi kontaktnými osobami uvedenými pre účastníka. Pri výbere sa vyplnia tieto údaje: meno, telefón.

__________________________________________________________________

Panel 3, záložka "EcoCom"

Ak ste pripojení k systému EKO-KOM a zakúpili ste si rozšírenie EKO-KOM Reporting, na tejto karte vyplňte typ balenia.

__________________________________________________________________

Panel 4, karta "Kč"

Záložka domáca mena (zvyčajne označená ako "CZK") poskytuje finančný prehľad celého dokladu a rozpis súm podľa sadzby DPH. Po pridaní prvej položky dokladu je väčšina polí záložky vypnutá a hodnoty polí sa aktualizujú pri každej zmene položky.

Pri zadaní dokladu bez položiek sa sumy zadávajú do polí záložky (okrem základnej sumy a sumy DPH). Keď zmeníte sumu v niektorom z polí, ostatné polia sa prepočítajú (ale pozor, keď ručne zmeníte sumu DPH, súčet súm v riadku sa bude zhodovať, ale sumy sa nebudú zhodovať s percentom DPH). Aplikácia vytvára automatické záznamy typu "Účtovný zápis" pre tzv. bezpoložkový doklad, ktorých počet zodpovedá počtu použitých sadzieb DPH (resp. sume pre tovary a služby oslobodené od DPH). Bezpoložkový doklad je užitočný napríklad pre účtovné firmy, ktoré zadávajú doklad prinesený klientom.

Zľava [%]

Povinné pole, dostupné len pre dokument s položkami

Uvádza percentuálnu zľavu uplatnenú na celý dokument. Výšku zľavy možno prevziať z typu dokladu alebo záznamu o firme v adresári.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Metóda výpočtu a zaokrúhľovania súm dokladov bez položiek:

Základ

Ak je základná suma zadaná ako prvá, príslušná DPH sa vypočíta presne.

DPH

Ak je suma DPH zadaná ako prvá, príslušný základ sa vypočíta presne.

Vrátane DPH

Ak je ako prvá zadaná suma vrátane DPH, príslušný základ a DPH sa vypočítajú pomocou koeficientu (pre sadzbu 21 % základ = 0,1736 * spolu, pre sadzbu 15 % základ = 0,1304 * spolu).

Zaokrúhľovanie definované pre typ dokladu sa pri dokladoch bez položiek nerešpektuje, použije sa vyššie uvedený výpočet. Konečnú sumu môžete po výpočte upraviť podľa svojich potrieb.

Pokladničné doklady zvyčajne neobsahujú položky. Celkové sumy zadajte do stĺpca spolu v riadku s príslušnou sadzbou DPH.

Zaúčtovanie príjmového pokladničného dokladu: Ak chcete zaúčtovať príjmový pokladničný doklad, nezadávajte celkovú sumu dokladu, ale vytvorte zaúčtovanie z tzv. účtovných položiek.

__________________________________________________________________

Panel 4, karta "Mena"

Mena

Určuje menu súm dokumentu. Predvolená hodnota je domáca (domáca) mena zadaná v Nastavenia spoločnosti, ak ju necháte nedostupnú, ostatné polia na karte zostanú nedostupné. Ak chcete vytvoriť dokument v inej mene, vyberte hodnotu zo zoznamu možných mien. Po jeho výbere sa sprístupnia ostatné polia karty.

Mena

Dvojité polia umožňujú určiť výmenný kurz domácej meny voči vybranej mene. Po výbere meny sa výmenný kurz pre dátum dokumentu stiahne z internetu, ale je možné ho upraviť alebo zadať vlastný. Ak nie je možné získať výmenný kurz, pole v domácej mene sa farebne označí a nastaví sa na hodnotu 0,00.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Pri tzv. doklade bez položiek je možné upravovať hodnoty v poliach okrem sumy základu a sumy DPH, ostatné polia sú krížovo prepočítané (pri zmene sumy DPH sa však zosúladí suma súm, ale nie percento DPH). Pri doklade s položkami sú polia so sumami nedostupné a zobrazujú hodnoty podľa položiek zadaných v doklade.

__________________________________________________________________

Panel 4, karta "Metóda zaokrúhľovania"

Na tejto karte môžete nastaviť požadovaný spôsob zaokrúhľovania DPH a celkovej sumy.

Môžete nastaviť:

DPH (metóda)

Toto pole nastavuje spôsob zaokrúhľovania výslednej hodnoty DPH. Pomocou šípky na posúvanie vyberte z pripravených hodnôt: nahor, nadol, matematicky.

DPH (objednávky)

Táto položka nadväzuje na predchádzajúcu - pomocou šípky posúvania vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Súčet (metóda)

Toto pole nastavuje spôsob zaokrúhľovania konečnej fakturačnej ceny. Pomocou šípky na posúvanie vyberte jednu z pripravených hodnôt: hore, dole, matematika.

Celkom (objednávky)

Táto položka nadväzuje na predchádzajúcu - pomocou šípky posúvania vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

__________________________________________________________________

Položky pokladničného dokladu

Pokladničné poukážky sú často bez položiek a súčty sa zadávajú priamo. Ak chcete zadávať príjemku položkovite, pridajte položku pomocou tlačidla (kliknite na šípku vedľa tlačidla a program vás vyzve, akú položku môžete vytvoriť).

__________________________________________________________________

Hlavná karta

Cenníkový kód

Tlačidlo lupy slúži na výber položky cenníka.

Označenie

Zkratka položky

Skladba

Ak je položka skladom, vyberte skladom.

EAN

Mnohopočetnosť

Zadajte množstvo

Stav zásob

Pole nemožno zmeniť. Má len informatívny charakter. Má význam len pre položky cenníka, kde je typ zásoby "Tovar na sklade".

Po zadaní skratky/kódu položky, zásoby a množstva program skontroluje, či je možné toto množstvo vydať.

Ak je zásoba na sklade nedostatočná, program túto skutočnosť oznámi. Ak je v nastaveniach vypnutý záporný stav zásob, položku dokladu nie je možné uložiť.

Názov

Po výbere z cenníka sa automaticky načíta. Ak zadávate položku na zaúčtovanie alebo textový riadok, vyplňte text ručne.

Kvantita

MJ

Merná jednotka

Pri položke cenníka sa hodnota prevezme z cenníka.

Pole je k dispozícii len pre cenníkovú cenu a všeobecnú položku.

Vyberte z tabuľky povolených merných jednotiek. V prípade cenníkovej položky sa preberá z cenníka.

Cena za MJ

Typ ceny

Sadzba DPH

Vyberte požadovanú sadzbu DPH

Cena celkom

Poznámka

Nevyžaduje sa

Do tohto poľa môžete zadať akúkoľvek poznámku k položke. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

Poznámku môžete do poľa napísať ručne. Pomocou tlačidla "tri bodky" za poľom otvorte viacriadkové editačné pole. Pri úprave poznámky sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus a lupa". Ak práve zadaná poznámka nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla plus. Stlačením tlačidla lupy otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Tags

Povinné pole.

Používa sa na označenie položiek značkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. Ľavé pole ponúka Dostupné štítky a pravé pole ponúka štítky priradené k aktuálnej položke dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý sa ešte nenachádza v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Karta Účtovníctvo/Pokročilé

Po zrušení začiarknutia príznaku "Kopírovať z dokumentu" môžete upraviť špecifikáciu odoslania.

Kopírovanie z dokumentu

Príznak sa automaticky kontroluje

Ak zrušíte začiarknutie políčka pre účet, stredisko alebo úlohu, môžete zadať inú hodnotu, ako je hodnota uvedená v hlavičke dokladu. Pri zmene hodnoty v záhlaví sa prepíšu len tie hodnoty, ktoré majú zaškrtnutú možnosť "Kopírovať z...".

Predpis príspevku

Moje základné termíny

Základná dividenda

Malo by sa uvádzať DPH

Musí uviesť DPH

Čiary DPH

Dátum. vysielanie

Centrum

Povinné pole.

Informačné pole, ktoré sa nikde inde nepoužíva. Rozbaľovací zoznam obsahuje hodnoty z Nástroje - Číselníky - Centrá.

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činnosti.

Rozbaľovací zoznam obsahuje hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa položka dokladu týka. Môžete zadať skratku alebo názov zákazky (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zákazku z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou ikony vpravo alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Vyhlásenie EKO-KOM

Dávky

Ak evidujete dávky pre danú položku cenníka, vyberte tu, ktorú dávku chcete vystaviť.

Ak vydávate cenníkové položky s viacerými dávkami, musíte mať pre každú dávku samostatnú položku faktúry.

Expirácia

Ak zaznamenávate exspiráciu pre položky cenníka, vyberte tu konkrétnu exspiráciu.

Ak vydávate cenníkové položky s rôznou expiráciou, musíte pre každú expiráciu zadať samostatnú položku.

Trvanlivosť

Trvanlivosť je založená na počte dní od exspirácie, za ktoré položka vyprší (zadáva sa na karte cenovej položky).Ak túto informáciu zaznamenávate, vyberte požadovaný dátum exspirácie.

Objem

Objem MJ

Kód prevodu DPH

Pôvodná sadzba DPH

Dodávateľ

Riadok kontrolného výkazu DPH (hlavný riadok)

Platitelia DPH. Pole je nepovinné.

Pole slúži na zadanie riadku formulára kontrolného výkazu, do ktorého sa načítajú sumy základu DPH a sumy DPH položky dokladu.

Hodnota riadku kontrolného výkazu DPH sa nastaví podľa hodnoty poľa Riadok kontrolného výkazu DPH v hlavičke dokladu. Ak je začiarknuté susedné pole Kopírovať z dokumentu, hodnota sa skopíruje pri každej zmene hodnoty v hlavičke dokumentu. Ak nie je začiarknuté pole Kopírovať z dokladu, hodnotu je možné zmeniť pomocou šípky posúvania, ponúkané hodnoty sa načítajú z číselníka riadkov kontrolnej zostavy a sú filtrované podľa krajiny a typu dokladu.

Ak si nie ste istí, ktorý z riadkov kontrolného výkazu vybrať, nechajte pole prázdne - pred vytvorením kontrolného výkazu budete upozornení na doklady s položkami bez vybraného riadka kontrolného výkazu DPH a budete môcť nastaviť správny riadok. Ak položka dokladu nemá vplyv na kontrolné hlásenie, vyberte riadok 0.0.Pri ukladaní položky dokladu budete upozornení, ak vybraný riadok kontrolného hlásenia nezodpovedá typu pohybu dokladu.

Kód položky

Typ výrobku

__________________________________________________________________

Tlačové správy

__________________________________________________________________

Dialógové okno tlače

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

 • Jazyk správy

 • Dostupné správy

 • Tlač

Pokročilá verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

PDF

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na stránke pomoci Výtlačky.

Did this answer your question?