Skip to main content
Evidencia podľa § 92a

Účtovný výstup Evidencia podľa § 92a

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Evidencia podľa § 92a
Citácia zo zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Citácie zo zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, konkrétne § 92a Schéma delegovaných daňových povinností:

(1) V režime prenesenia daňovej povinnosti je zdaniteľná osoba, pre ktorú sa uskutočnilo zdaniteľné plnenie s miestom dodania v tuzemsku, povinná priznať daň ku dňu zdaniteľného plnenia.

(2) Osoba povinná k dani, pre ktorú sa uskutočňuje zdaniteľné plnenie v režime prenesenia daňovej povinnosti, je povinná vyplniť sumu dane v evidencii na účely dane z pridanej hodnoty. Za správnosť vypočítanej dane zodpovedá zdaniteľná osoba, pre ktorú sa plnenie uskutočňuje.

(3) Režim prenesenia daňovej povinnosti, ak zdaniteľná osoba, ktorá poskytla zdaniteľné plnenie, nesplnila svoju registračnú povinnosť v stanovenej lehote, nemožno uplatniť do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je registrovaná ako zdaniteľná osoba.

(4) Ak povinnosť priznať daň z prijatej protihodnoty pred uskutočnením zdaniteľného plnenia vznikla v režime prenesenia daňovej povinnosti, na daň vypočítanú zo základu dane určeného podľa § 37a ods. 1 pri uskutočnení zdaniteľného plnenia sa uplatňuje režim prenesenia daňovej povinnosti.

Do konca roka 2016 obsahoval článok 92a tieto odseky 3 až 6:

(3) Platiteľ dane, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie v režime prenesenia daňovej povinnosti, je povinný viesť evidenciu na účely dane z pridanej hodnoty za každé zdaňovacie obdobie, v ktorej uvedie identifikačné číslo platiteľa dane, pre ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo, dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, základ dane, rozsah a predmet plnenia.

(4) Platiteľ, pre ktorého sa uskutočnilo zdaniteľné plnenie v režime prenesenia daňovej povinnosti, je povinný viesť v evidencii na účely dane z pridanej hodnoty za každé zdaňovacie obdobie daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie, dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, základ dane, rozsah a predmet plnenia.

(5) Platiteľ dane, ktorý uskutočnil alebo pre ktorého bolo uskutočnené zdaniteľné plnenie v režime prenesenia daňovej povinnosti, je povinný predložiť správcovi dane elektronicky na elektronickú adresu zverejnenú správcom dane v lehote na podanie daňového priznania výpis z evidencie pre daňové účely, ktorý obsahuje údaje uvedené v odseku 3 alebo 4, vo formáte a štruktúre zverejnenej správcom dane.

(6) Režim prenesenia daňovej povinnosti sa môže uplatňovať až odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii ako zdaniteľnej osoby.

Vytvorenie výpisu z registra podľa § 92a

Výkaz podľa § 92a nájdete v zozname účtovných výstupov v module "Účtovníctvo". Kliknutím na "Evidencia podľa § 92a" sa zobrazí dialóg "Výpis z evidencie na daňové účely vedenej podľa § 92a zákona o dani z pridanej hodnoty".

Dodávateľ

Vyberte, ak chcete zoznam miest, kde ste poskytli zdaniteľné plnenie.

Kupujúci

Vyberte, ak chcete získať zoznam miest, kde sa pre vás uskutočnilo zdaniteľné plnenie.

mesačne

Ak chcete mesačný výpis, začiarknite príznak.

Mesiac

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte mesiac a rok.

štvrťročne

Ak chcete štvrťročnú správu, začiarknite príznak.

Čtvrtina

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte štvrťrok a rok.

za obdobie

Ak chcete výpis za iné obdobie, začiarknite príznak.

Od-do

Ručne alebo pomocou tlačidla "kalendár" vyberte obdobie, pre ktoré chcete vytvoriť výpis.

Poznámka: Roky ponúkané v rozbaľovacích zoznamoch sú do roku 2015 vrátane. Od roku 2016 správca dane získava potrebné údaje z Kontrolného výkazu DPH.

Po vyplnení potrebných údajov stlačte tlačidlo "Dokončiť"

Ukončenie

Po dokončení vytvorenia sa zobrazí výpis podľa § 92a. Pomocou tlačidla "Evidenčný výkaz podľa § 92a" stiahnite výkaz z ABRA Flexi do svojho počítača a odtiaľ ho odošlite prostredníctvom systému elektronického podávania správcovi dane.
ABRA Flexi nepodporuje tlač dokumentov, ktoré sa podávajú len elektronicky.

Did this answer your question?