Skip to main content
XML a jeho štruktúra

Flexi XML a jeho zásady

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Základom komunikácie s FlexiBee je formát XML. Ten umožňuje čítať všetky údaje, ktoré FlexiBee ponúka.

V súčasnosti FlexiBee poskytuje natívne FlexiBee XML, jeho variant vo formáte JSON a tiež štandardné XML pre faktúry ISDOC.

Porozumenie FlexiBee XML

FlexiBee XML možno použiť na import a export údajov, ale aj na prírastkové aktualizácie, pričom súbor XML obsahuje len zmenené položky. Táto metóda sa potom používa ako základ technológie FlexiBee REST API. Na identifikáciu záznamov a prepojení možno použiť mnoho metód, od interného ID vo FlexiBee, UUID, EAN, PLU až po vlastné identifikátory (pozri Identifikátory záznamov).

Princíp externých ID

Keďže je potrebné vytvoriť prepojenie medzi externými systémami a Flexibee, je možné použiť princíp externých identifikátorov. Pri strojovom vytváraní záznamu v systéme FlexiBee môžete priradiť identifikátor vo formáte ext:SHOP:123, kde SHOP je identifikátor externého systému a 123 je identifikátor v tomto systéme. Pre jeden záznam môžete mať viacero identifikátorov a zjednodušiť tak komunikáciu so systémom.

Prípad

Veľké a malé písmená sa v názvoch značiek a atribútov ignorujú, takže môžete použiť ľubovoľnú kombináciu.

Did this answer your question?