Skip to main content
Stránkovanie

Rozdelenie zoznamu na stránky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Na zlepšenie výkonu webových aplikácií sa bežne používa systém stránkovania. Zoznam je rozdelený na stránky, ktoré sa zobrazujú používateľovi a môže medzi nimi prepínať.

Stránkovanie sa riadi parametrami URL:

Parameter

Názov

Vzorka

limit

Maximálny počet záznamov na stránku. Predvolená hodnota je 20. Hodnota 0 vráti všetky záznamy bez obmedzenia.

/c/company/addressar?limit=10

spustenie

Koľko záznamov sa má preskočiť. Nie je závislé od parametra limit.

/c/company/addressar?limit=10&start=4

add-row-count=true

Ak zadáte tento parameter, do exportu XML/JSON sa pridá počet záznamov v danom zázname (berie do úvahy použité filtre).

/c/company/addressar.xml?add-row-count=true

Did this answer your question?