Skip to main content
Odpočet záloh a GST

Odpočet zálohovej platby (vystavenie daňového dokladu na platbu)

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pri vytváraní dokladov (napr. faktúr) je potrebné povoliť odpočet iným dokladom (napr. zálohovou platbou).

Odpočet zálohovej platby (vystavenie daňového dokladu na platbu)

<?xml version="1.0"?>

Príklad v JSON neobsahuje prvky faktúra-vydaná-položka a odpočet:

{
  "winstrom": {
    "invoice-issued": {
      "invoice-items": [
        {
          "price list": "code:CANON XS1",
          "warehouse": "code:WAREHOUSE",
          "mnozMj": 1
        }
      ],
      "deductions-attachment": [
        {
          "castkaMen": 16300,
          "document": "code:ZALOHA0001\/2021"
        }
      ],
      "documentType": "code:INVOICE"
    }
  }
}

Odpočet ZDD

<?xml version="1.0"?>

Pri vytváraní dokladov je možné použiť aj automatické odpočítanie zálohových dokladov a zálohových daňových dokladov.

<?xml version="1.0"?>

Zálohové faktúry a PDS musia mať v type dokladu zaškrtnuté políčko Povoliť automatický odpočet pri vytváraní nového dokladu.


Ak importujete viacero faktúr s automatickým odpočtom v jednom XML, použite režim atomic="false".

Ak importujete faktúru s nastaveným zaokrúhľovaním, najskôr vytvorte faktúru a potom odpočítajte záložné doklady.

<?xml version="1.0"?>
Did this answer your question?