Skip to main content
Import certifikátov EET

Ako importovať certifikát EET cez rozhranie REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Certifikáty EET je možné importovať v rozhraní API.

Importovanie certifikátov:

Metóda volania

Môžete použiť metódu HTTP PUT alebo POST.

Služba je dostupná na adrese: /c/{firma}/certificate-eet/import, kde {firma} je identifikátor databázy spoločnosti.

Podporované výstupné formátyXML alebo JSON.

Príklad volania:

curl -sk -u meno:heslo -T {meno súboru} -X PUT(/POST)
"https://localhost:5434/c/{spoločnosť}/certifikát-eet/import?password={heslo}&operácia={operácia}"
-H 'Content-Type: {content-type}' -H 'Accept: {application/xml | application/json}'

Parametre

Oba parametre(heslo, zriadenie) sú povinné,

parameter heslo sa používa na odomknutie certifikátu a prevádzkareň je označenie vašej prevádzkarne EET.

Ak je heslo nesprávne a prevádzkareň je neplatná (alebo chýba), dôjde k chybe a operácia sa ukončí kódom 400.

V hlavičke musíte uviesť aj atribút Content-Type, ktorého hodnota sa riadi koncovkou odosielaného certifikátu:

- application/x-x509-ca-cert - pre .crt a .der

- application/x-pem-file - pre príponu .pem

- application/x-pkcs12 - pre prípony .p12 a .pfx

- application/pkix-cert - pre príponu .cer

Did this answer your question?