Skip to main content
Integrácia dovozu a vývozu

Ako integrovať pomocou grafického rozhrania

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Základom prepojenia so systémom Flexi je možnosť importovať údaje do systému Flexi a následne ich čítať späť.

Základom pre import a export je Flexi XML, ktorý definuje štruktúru a obsah údajov. Flexi XML možno transformovať do iných formátov bez obmedzenia (JSON) a do bezriadkových formátov (CSV, DBF, XLS, ...).

Možnosti Flexi XML sú porovnateľné s SQL: vytváranie záznamov, úprava záznamov, mazanie, dávkové operácie, zálohové odpočty, platby v hotovosti, párovanie platieb, ... Na zabezpečenie atomicity je možné importovať viacero záznamov súčasne (nová firma a faktúra).

Možnosti importu sú veľmi rozsiahle a ak migrujeme údaje z iných systémov, robíme to prostredníctvom Flexi XML. To zaručuje širokú škálu funkcií.

Did this answer your question?