Skip to main content
Slovníky - Účtovníctvo - Účtovné obdobie (WUI)

Účtovné obdobia vo webovom rozhraní

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovné obdobie je obdobie, za ktoré účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku. Účtovné obdobie je spravidla jeden rok (alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov). Len vo výnimočných prípadoch môže byť kratšie (napríklad pri zrušení účtovnej jednotky), ale môže byť aj dlhšie (táto situácia môže nastať pri zmene účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky alebo fiškálny rok).

Účtovné obdobia sú časovo súvislé, t. j. nasledujúce účtovné obdobie musí priamo nadväzovať na predchádzajúce. Kód účtovného obdobia sa môže použiť ako prefix alebo postfix v číselných radoch dokladov, kde číslo funguje ako variabilný symbol.

Ako účtovné obdobie sa teda uplatňuje:

kalendárne účtovné obdobie: je rovnaké ako kalendárny rok (začína sa 1. januára a končí 31. decembra)
fiškálne účtovné obdobie: nezačína sa vždy 1. januára a má stanovenú dĺžku 12 mesiacov.

Pri zakladaní novej spoločnosti sa automaticky vytvorí predvolené účtovné obdobie, ktoré je rovnaké ako aktuálny kalendárny rok. V tomto zozname môžete toto účtovné obdobie opraviť alebo vytvoriť nové účtovné obdobie.

Vytvorenie nového účtovného obdobia alebo úprava existujúceho

Nové účtovné obdobie môžete vytvoriť alebo existujúce upraviť v ponuke Denníky - Účtovníctvo - Účtovné obdobia.

Nové účtovné obdobie môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo Nový v hornej časti. Ak potrebujeme zmeniť už vytvorené účtovné obdobie, klikneme na ikonu "ceruzky".

Vpravo sa potom zobrazí okno na nastavenie účtovného obdobia:

Skratka - názov účtovného obdobia

Dátum účinnosti - nastavte začiatok účtovného obdobia (pre účtovný rok 1.1.)

Platnosť do dátumu - nastavte koniec účtovného obdobia (pre účtovný rok 31.12.)

Pozor! Účtovné obdobia musia na seba kontinuálne nadväzovať a používateľ ich po zadaní nadväzujúceho obdobia nemôže meniť!

Zmena pri uzávierke - jej kontrola sa vykonáva automaticky po začiatku uzávierky obdobia, čo je v súčasnosti možné len v aplikácii pre počítače

Chyba z precenenia - tento stĺpec sa v tabuľke bežne ani nezobrazuje, pretože má zmysel len v podnikoch, ktoré účtujú v cudzej mene. Tlačí sa vždy len v zostave "Účtovné obdobie". Jeho zaškrtnutie sa vykonáva automaticky v súvislosti so začiatkom uzávierky obdobia v súvislosti s prepočtom neuhradených faktúr, ostatných pohľadávok, ostatných záväzkov evidovaných v cudzej mene. Ak je obdobie uzavreté, automatický prepočet sa uskutoční podľa výmenného kurzu k 31.12. Ak je uvedené - obdobie je uzavreté, neexistuje žiadna faktúra, iná pohľadávka alebo iný záväzok v cudzej mene, ktoré boli nadobudnuté, zaplatené alebo upravené v období po uzavretí obdobia. Ak po uzavretí obdobia obstaráte ďalšiu faktúru, inú pohľadávku alebo záväzok v cudzej mene, prípadne ju opravíte, zaplatíte a podobne, zaškrtávacie políčko sa tu zaškrtne opäť po opätovnom načítaní účtovného obdobia alebo reštarte aplikácie.

Kód roka pre sériu - kód, ktorý sa bude zobrazovať na dokumentoch a výstupoch

Did this answer your question?