Skip to main content
Prechod na ABRA Flexi (2/16)

Účtovné obdobie

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Účtovné obdobie je obdobie, za ktoré účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku. Účtovné obdobie je spravidla jeden rok (alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov). Len vo výnimočných prípadoch môže byť kratšie (napríklad pri zrušení účtovnej jednotky), ale môže byť aj dlhšie (táto situácia môže nastať pri zmene účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky alebo účtovný rok).

účtovné obdobia sú časovo súvislé, t. j. nasledujúce účtovné obdobie musí priamo nadväzovať na predchádzajúce. Kód účtovného obdobia možno použiť ako prefix alebo postfix v číselných radoch dokladov, kde číslo vystupuje ako variabilný symbol.

Na účtovné obdobia sa vzťahujú tieto ustanovenia:

kalendárne účtovné obdobie je rovnaké ako kalendárny rok (začína 1. januára a končí 31. decembra)

fiškálne účtovné obdobie nezačína vždy 1. januára a má stanovenú dĺžku 12 mesiacov.

Pri založení novej firmy sa automaticky vytvorí predvolené účtovné obdobie, ktoré je rovnaké ako aktuálny kalendárny rok. V tomto zozname môžete opraviť toto účtovné obdobie alebo vytvoriť nové účtovné obdobie.

Pre spoločnosti účtujúce vo fiškálnom roku, kde tento rok nie je totožný s kalendárnym rokom, napr. účtovné obdobie 2009 je vymedzené dátumami od 1. júla 2009 do 30. júna 2010.

Vybrané účtovné obdobie sa zobrazuje v záhlaví bočnej navigácie. Definuje časový interval, v ktorom môžete v systéme pracovať, t. j. získavať účtovné doklady, opravovať ich a vytvárať účtovné výkazy. Pre tento účel je relevantný dátum zaúčtovania na doklade v záložke "Riadok účtovníctva a DPH". Ide o kalendárny dátum, podľa ktorého sa doklady zaúčtujú.

Na prepínanie medzi účtovnými obdobiami existuje samostatné dialógové okno

kde môžete v rozbaľovacom zozname vybrať požadované účtovné obdobie. Toto dialógové okno "Účtovné obdobie" možno otvoriť niekoľkými spôsobmi:

Ak ste vybrali účtovné obdobie 2016, doklady sa obstarávajú v účtovnom období 2016. Ak chcete získať doklad s dátumom zaúčtovania 31. 12. 2015 alebo starším, alebo s dátumom zaúčtovania 1. 1. 2017 alebo neskorším, zobrazí sa chybové hlásenie:

a doklad nebude uložený do účtovného obdobia 2016. Musíte buď zmeniť dátum zaúčtovania, alebo účtovné obdobie.

Mimo vybrané účtovné obdobie môžete doklady iba prezerať. Ak to chcete urobiť, musíte nastaviť hodnotu "Rok bez obmedzenia" v pruhu filtrov v ľavom okne.

Hlavný panel

Keď vytvoríte novú spoločnosť, automaticky sa vytvorí predvolené účtovné obdobie, ktoré je rovnaké ako aktuálny kalendárny rok a uloží sa tu v zozname účtovných období, ktorý môžete otvoriť dvoma spôsobmi:

  • v ponuke "Firma" potvrdením možnosti "Zmeniť alebo pridať účtovné obdobie" potvrdením tlačidla "Spravovať účtovné obdobie",

  • kliknutím na skratku účtovného obdobia (zvyčajne rok) v hornom navigačnom záhlaví potvrdením tlačidla "Spravovať účtovné obdobie".

Ak chcete prejsť na nové účtovné obdobie, v ktorom ste doteraz nepracovali, musíte najprv vytvoriť toto obdobie, t. j. vytvoriť nový riadok v tabuľke s novým rokom. Systém sám sleduje časovú platnosť jednotlivých účtovných období podľa hodnôt "Platí od dátumu" a "Platí do dátumu".

Väčšina číselníkov, ktoré sa viažu na účtovné obdobia, ako napr. účtovný rozvrh, riadok DPH, strediská, zmluvy, ..., má v záložke "Správa" údaje "Platí od" a "Platí do", ktoré sú naviazané na hodnoty zadané v tomto dialógovom okne "Účtovné obdobie" a podľa ktorých sa definuje platnosť (viditeľnosť) záznamu v účtovnom období. Automaticky sa nastaví na "Platné od 0" a "Platné do 9999". Potom sa tieto záznamy zobrazia bez obmedzenia.

Napr. stredisko môžete zneplatniť pre účtovné obdobie 2010 zadaním údajov "Platí od 0" a "Platí do roku 2009" na karte "Správa". Ak otvoríte účty v roku 2010, stredisko nebude viditeľné v kódexe stredísk.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládacie prvky programu". Aktualizácia číselníka "Účtovné obdobie" je povolená administrátorovi a ním povereným osobám.

Upozornenie: V tabuľke sa nachádzajú ďalšie stĺpce, ktoré nie je možné zmeniť a ktoré nie je možné vyplniť ručne:

  • "Zmena po uzávierke" - kontrola sa vykoná automaticky po začiatku závierky obdobia. Podľa nášho príkladu to znamená: 2008 - obdobie je uzavreté, v období po uzavretí obdobia neexistuje žiadny doklad, ktorý by bol zaúčtovaný alebo opravený do roku 2008. Ak po uzavretí obdobia vytvoríte ďalší účtovný doklad alebo opravíte existujúci, po opätovnom načítaní účtovného obdobia alebo reštarte vašej aplikácie bude zaškrtnuté políčko. Zároveň sa v záhlaví bočnej navigácie zobrazí "Neuzavreté obdobie 2008" Rok 2009 - účtovné obdobie 2009 ešte nebolo uzavreté.

  • "Chyba z precenenia" - tento stĺpec sa v tabuľke bežne ani nezobrazuje, pretože má zmysel len v podnikoch, ktoré účtujú v cudzej mene. Tlačí sa vždy len v zostave "Účtovné obdobie". Ak ho chcete zobraziť v tabuľke, použite pravé tlačidlo myši v riadkoch tabuľky - možnosť "Vybrať stĺpce". Kontroluje sa automaticky pri uzávierke obdobia v súvislosti s prepočtom neuhradených faktúr, ostatných pohľadávok, ostatných záväzkov vedených v cudzej mene. Pri uzavretí obdobia sa automatický prepočet vykoná kurzom k 31.12. Ak - obdobie je uzavreté, neexistuje žiadna faktúra, iná pohľadávka alebo iný záväzok v cudzej mene, ktoré vznikli, boli zaplatené alebo upravené v období po uzavretí obdobia. Ak po uzavretí obdobia nadobudnete ďalšiu faktúru, inú pohľadávku alebo záväzok v cudzej mene, alebo ju opravíte, zaplatíte atď., zaškrtávacie políčko sa tu zaškrtne opäť po opätovnom načítaní účtovného obdobia alebo reštarte vašej aplikácie.

Základné informácie

Potvrdením tlačidla Nový otvoríte formulár nového záznamu

kde sa hodnoty pre nové účtovné obdobie automaticky nastavia tak, aby nadväzovali na predchádzajúce.

Napr. máme účtovné obdobie 2009, ktoré zodpovedá kalendárnemu roku, takže je vymedzené dátumom od 1.1.2009 do 31.12.2009. Nové účtovné obdobie sa automaticky nastaví na rok 2010 a bude definované ako obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Ak máme za účtovné obdobie 2009 účtovný rok, ktorý je vymedzený dátumom od 1.6.2009 do 31.5.2010. Nové účtovné obdobie sa automaticky nastaví na rok 2010 a bude definované ako obdobie od 1.6.2010 do 31.5.2011.

Ak máte založené skladové karty, t. j. ak pracujete so skladom, musíte po vytvorení nového účtovného obdobia spustiť v module "Účtovníctvo" možnosť "Inicializovať ďalšie účtovné obdobie", aby ste mohli pokračovať v práci so skladom.

Na hornom paneli kariet sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Skratka

Pole "Skratka" môže obsahovať maximálne 20 znakov. Označuje rok, ktorý predstavuje účtovné obdobie. Predvolená hodnota: RRRR podľa aktuálneho roka. Ak máte finančný rok, môžete nastaviť skratku, napr. 2009/2010. Pri vytváraní nového účtovného obdobia sa skratka v tomto formáte nenastaví automaticky, budete ju musieť znova ručne opraviť.

Kód roka pre sériu

Hodnota poľa je obmedzená na štyri miesta. Obsahuje hodnotu, zvyčajne rok, z ktorej sa vytvorí interné číslo dokladu. V nastavení príslušného série dokumentov sa nachádza postfix, ktorý môže mať tvar /%YYY%, kde za hodnotou YYYY nasleduje hodnota z tohto poľa. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Dokumenty WinStrom Séria dokumentov.

Predvolené hodnoty:

  • účtovné obdobie je rovnaké ako kalendárny rok -> použije sa údaj z poľa "Skratka".

  • účtovné obdobie nie je totožné s kalendárnym rokom (ide o hospodársky rok) -> použijú sa posledné dve číslice "Účinnosť od dátumu" a posledné dve číslice "Účinnosť do dátumu". Príklad: od 01.06.2009 do 31.05.2010 je výsledné číslo: 0910 (alebo 910 po uložení - nula na začiatku čísla sa nezadáva).

platné od dátumu

Dátum začiatku účtovného obdobia; dátum začiatku musí byť prvý deň mesiaca a ak je účtovné obdobie rovnaké ako kalendárny rok, je predvolene nastavené na 01.01.RRRR,

platné do dátumu

Koniec účtovného obdobia, dátum ukončenia platnosti musí byť posledný deň mesiaca a ak je účtovné obdobie rovnaké ako kalendárny rok, je predvolene nastavené na 31.12.RRRR,

Textová karta

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Podrobný opis účtovného obdobia.

Poznámka

Ďalšia poznámka k účtovnému obdobiu.

Uloženie novo zadaného účtovného obdobia pomocou tlačidla Uložiť a zavrieť.

Obdobie je možné uzamknúť

Súvisiace

Did this answer your question?