Skip to main content
All CollectionsZnalostná databáza webových aplikácií (WUI)Modul: účtovníctvo
Ako získať nezaplatené a neodpočítané zálohy alebo GST do systému Flexi
Ako získať nezaplatené a neodpočítané zálohy alebo GST do systému Flexi

Nezaplatené/vrátené zálohy, platobné poukazy na daň - neodpočítané alebo čiastočne odpočítané

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Softvér Abra Flexi má presné pravidlá a postupy pre zálohové a daňové doklady. Pre evidenciu týchto dokladov opäť vytvoríme nové typy zálohových a daňových dokladov platných len pre prevádzané obdobia.

Zároveň musíme rozlišovať medzi viacerými typmi zálohovej bilancie:

  1. záloha bola vystavená, nie zaplatená - evidujeme ju v type dokladu Záloha - nie daňový doklad; v podvojnom účtovníctve o nej neúčtujeme, v DE použijeme príslušný účtovný predpis (pre platiteľa DPH v DE použijeme rozlíšenie základu a DPH pre prípadné budúce doklady na prijatú platbu);

  2. záloha bola vystavená a uhradená, ešte nie je odpočítaná -zálohu zaúčtujeme v type dokladu Záloha - nie daňový doklad a uhradíme v príslušnej mene do pokladne alebo novo zaúčtovaným bankovým zápisom; platbu zaúčtujeme na príslušný zálohový účet s protiúčtom pokladne/banky;

  3. záloha bola vystavená, uhradená a čiastočne odpočítaná - nezúčtovanú hodnotu zaúčtujte v type dokladu Záloha - nie daňový doklad a uhraďte v príslušnej mene do pokladne alebo novo zaúčtovaným bankovým zápisom; platbu zaúčtujte na príslušný zálohový účet s protiúčtom banky/pokladnice;

  4. záloha bola uhradená, na úhradu bol vystavený daňový doklad, ktorý zatiaľ nebol použitý na odpočet alebo bol odvedený len čiastočne - zaevidujeme celú/bilančnú hodnotu do dokladu typu Záloha - nie daňový doklad a uhradíme v príslušnej mene do pokladne alebo novo zadanou bankovou položkou; pomocou služby vytvoríme doklad typu ZDD; zálohová platba sa zaúčtuje na príslušný zálohový účet s protiúčtom banky alebo pokladne; zaúčtuje sa vygenerovaný ZDD a v prípade potreby sa zmení číslo daňového dokladu a jeho variabilný symbol.

Pred poskytnutím zálohových platieb už musíme mať vytvorené peňažné a bankové účty (pozri nasledujúci bod - Vytvorenie peňažných a bankových účtov organizácie).

Hoci sa tento postup zdá byť zložitý, odporúčame ho použiť - umožní následné odpočítanie záloh alebo daňových dokladov zo strany servisu.

Predchádzajúce kroky môžeme vynechať, ale potom musíme do následne vytvorených faktúr zadávať položky zálohových/daňových odpočtov ručne.

V podvojnom účtovníctve zohľadnime vlastnosť softvéru - zaplatená záloha alebo vytvorený DDD sa nepovažuje za predpis pohľadávky/záväzku. Ak sú tieto doklady vystavené v mene, k poslednému dňu účtovného obdobia sa automaticky nepreceňujú. Preto je potrebné (nielen pri prepočte účtov) ručne preceňovať a kurzový rozdiel zaznamenať v internom doklade so zaúčtovaním na zálohový účet a protiúčtom bude opäť prepojovací účet.

Did this answer your question?