Skip to main content
Peniaze - navigácia

Navigačné menu modulu Peniaze

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Modul "Peniaze" slúži na zaznamenávanie všetkých potrebných údajov potrebných na sledovanie pohybu peňazí v hotovosť a na bankových účtoch v českej mene, ale aj v akejkoľvek zahraničnej mene. Na prepočet cudzej meny na českú menu sa používa samostatný kód výmenného kurzu. Na konci účtovného obdobia program zaúčtuje kurzové rozdiely a vygeneruje interné účtovné doklady. ABRA Flexi podporuje elektronické bankovníctvo vo väčšine bankových inštitúcií. Modul eviduje pokladničné a bankové doklady, tlačí pokladničnú knihu a bankovú knihu.

Modul obsahuje všetky zoznamy potrebné na prehľadné vedenie všetkých dokumentov súvisiacich s financiami. Pomocou zoznamu pokladničných dokladov, zoznamu bankových účtov a pravidiel účtovania sa nastaví predkontácia pre jednotlivé skupiny pokladničných a bankových dokladov, čo následne uľahčí účtovanie.

 • Ke všetkým dokumentom môžete pripojiť značky s ďalšími informáciami, ktoré sú pre vás dôležité.

 • Modul umožňuje vybrať a vytlačiť rôzne zostavy podľa zadaných podmienok.

 • V prípade skladovej evidencie je predpokladom správneho používania vyplnenie potrebných číselníkov v module "Tovar".

Bočná navigácia

+ Nový pokladní doklad

Potvrdením tejto možnosti otvoríte na ploche prázdnu kartu pokladničného dokladu, ktorú použijete na vystavenie pokladničného dokladu. Najskôr je potrebné vyplniť polia "Pokladňa" a "Typ pohybu" (príjemka alebo výdajka), od ktorých závisí interné číslo aj opis zaúčtovania. Ak pokladničný doklad obsahuje skladové položky, program automaticky generuje príjemky alebo výdajky.

Ak v skladovej evidencii používate kódy EAN, môžete ľahko nakupovať a predávať tovar za hotovosť pomocou čítačky kódov. Pomocou tlačidla Párovať môžete spárovať vytvorený pokladničný doklad s faktúrami, pohľadávkami alebo záväzkami. Pomocou tlačidla Vytvoriť zálohový daňový doklad môžete vytvoriť zálohový daňový doklad z pokladničného dokladu, ktorý bol použitý na úhradu zálohovej faktúry.

Prepojenie všetkých dokumentov môžete sledovať pomocou tlačidla Väzby.

+ Nový bankový výpis

Potvrdením tejto možnosti otvoríte na pracovnej ploche prázdnu kartu bankového výpisu, ktorú použijete na vystavenie bankového výpisu. Najskôr je potrebné vyplniť polia "Bankový účet" a "Typ pohybu" (príjem alebo výdaj), od ktorých závisí interné číslo aj opis zaúčtovania. Pomocou tlačidla Párovať môžete spárovať vytvorený bankový doklad s faktúrami, pohľadávkami alebo záväzkami. Pomocou tlačidla Vytvoriť zálohový daňový doklad môžete vytvoriť zálohový daňový doklad z bankového dokladu, ktorý bol použitý na úhradu zálohovej faktúry. Vzájomné vzťahy všetkých dokumentov môžete sledovať prostredníctvom tlačidla Väzby.

Pokladňa

Toto je zoznam všetkých pokladničných dokladov so všetkými údajmi, ktoré sú dôležité pre evidenciu hotovostných platieb. K dispozícii je možnosť pridať pokladničný doklad alebo aktualizovať existujúci, vymazať ho, zrušiť, vytlačiť ako pokladničný doklad alebo ako zjednodušený daňový doklad. V tomto zozname je uložený aj pokladničný doklad, ktorý bol vygenerovaný hotovostnou platbou prijatej faktúry alebo vydanej faktúry.

Pomocou tlačidla Služby môžete spárovať platbu v hotovosti (vytvoriť prepojenie platby) s faktúrami, pohľadávkami alebo záväzkami a vytvoriť zálohový daňový doklad z pokladničného dokladu, ktorým bola uhradená zálohová faktúra. V prípade nadobudnutia majetku môžete otvoriť kartu majetku a vyplniť ju okamžite týmto spôsobom. Vzájomné prepojenie všetkých súvisiacich dokumentov môžete sledovať pomocou tlačidla Prepojenia.

Ak sú všetky "účtovné" údaje - predkontácia a stredisko - prednastavené, doklad je po uložení ihneď zaúčtovaný, pole "zaúčtované" je nastavené na začiarknuté. Ak niektorý z nich chýba, pole "posted" zostane nezačiarknuté, čo znamená NIE. Ďalšou dôležitou funkciou je pevné prepojenie účtovania medzi súvisiacimi dokladmi (faktúrami). Po zmene účtu dodávateľa alebo odberateľa pre spárované pokladničné doklady (napr. výber inej "analytiky") program túto zmenu premietne do súvisiaceho dokladu.Môžete si zobraziť pokladničnú knihu, prehľad DPH a zostatok dodávateľa alebo odberateľa v ľubovoľnom období.

Pokladničné doklady môžete triediť a tlačiť podľa mnohých voliteľných kritérií, ktoré si môžete vopred pripraviť.Údaje môžete exportovať do formátu Microsoft Excel (XLS).

Banka

Toto je zoznam všetkých bankových dokladov so všetkými údajmi, ktoré sú dôležité pre evidenciu bezhotovostných platieb. Tu môžete pridať bankový doklad alebo aktualizovať, vymazať, zrušiť existujúci doklad. Pomocou tlačidla Služby môžete spárovať bezhotovostnú platbu (vytvoriť prepojenie platby) s faktúrami, pohľadávkami alebo záväzkami, vytvoriť zálohový daňový doklad z bankového dokladu, ktorým bola uhradená zálohová faktúra. Vzájomné prepojenie všetkých súvisiacich dokumentov môžete sledovať pomocou tlačidla Prepojenia. Ak používate elektronické bankovníctvo, použite tlačidlo Služby na načítanie výpisov.

Ak sú všetky "účtovné" údaje - predkontácia a stredisko - prednastavené, doklad sa zaúčtuje ihneď po uložení, pole "zaúčtované" je nastavené na začiarknuté. Ak niektorý z nich chýba, pole "posted" zostane nezačiarknuté, čo znamená NIE. Ďalšou dôležitou funkciou je pevné prepojenie účtovania medzi súvisiacimi dokladmi (faktúrami). Keď zmeníte účet dodávateľa alebo odberateľa pre spárované bankové doklady (napr. vyberiete inú "analytiku"), program túto zmenu premietne do súvisiaceho dokladu.

Bankovú knihu a zostatky dodávateľov alebo odberateľov môžete zobraziť v ľubovoľnom období. Bankové doklady môžete triediť a tlačiť podľa mnohých voliteľných kritérií, ktoré si môžete vopred pripraviť.Údaje môžete exportovať do formátu Microsoft Excel (XLS).

Poradenstvo pri vyplácaní

Zaškrtnutím tejto možnosti sa dostanete do zoznamu vytvorených avíz o úhrade.Tu môžete upravovať, mazať a samozrejme vytvárať, tlačiť a triediť podľa mnohých voliteľných kritérií.

Pri vytváraní avíza o úhrade vyberáte z jednotlivých dokladov, ktoré nemajú v stĺpci "Stav úhrady" uvedené "Zaplatené".

Ak máte nastavené, že pred vytvorením avíza o úhrade sa vyžaduje podpis prijatej faktúry, musí byť táto podmienka splnená, aby sa tu faktúra ponúkla. Vytvorené príkazy môžete vytlačiť alebo ich elektronicky odoslať väčšine bankových inštitúcií.Táto možnosť umožňuje exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Debetný príkaz

Zaškrtnutím tejto možnosti sa dostanete do zoznamu vytvorených príkazov na inkaso.Môžete ich upravovať, mazať a samozrejme vytvárať, tlačiť a triediť podľa mnohých voliteľných kritérií.Príkazy na inkaso môžete vytvárať aj v module Predaj.

Pracovný priestor - hlavný

Podrobný popis niektorých možností ("Pokladňa", "Banka" a "Príkaz na úhradu") v pracovnom priestore tohto modulu je totožný s popisom možností v navigácii stránky. O týchto možnostiach si môžete prečítať viac.


Podrobnejšie informácie o obsahu polí možností nájdete v nápovede ABRA Flexi v časti Peniaze:

Přehledy položek dokladů

Tieto sú vlastne zoznamy všetkých položiek, ktoré sú vytvorené v module "Peniaze". Položky, ktoré sú tu prístupné, sa ďalej delia podľa typu dokumentu na:

Jednotlivé položky možno prechádzať, triediť, vyhľadávať podľa zadaných kritérií. Pomocou tlačidla Väzby môžete zobraziť odkazy na iné dokumenty. Položky sa tu nedajú opraviť. Na vytvorenie zostáv položiek použite štandardné globálne filtrovanie.

V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Pracovná oblasť - poznámka pod čiarou

Táto časť pracovného priestoru obsahuje niekoľko ďalších možností používaných týmto modulom, ktoré sú potrebné na uľahčenie účtovania. Tu sa tlačí pokladničná kniha aj bankový denník.

Pokladní kniha

Táto možnosť vytlačí pokladničnú knihu pre vybrané pokladničnú knihu za vybrané obdobie.

Banková kniha

Táto možnosť vytlačí bankový denník pre vybraný bankový účet za vybrané obdobie.

Zoznam pokladníc

Je to zoznam pokladní spoločnosti. Je podobný typu dokladu pre moduly "Nákup" a "Predaj". Podľa predvolených nastavení je možné vyplniť názov pokladnice až v 3 cudzích jazykoch. Tu môžete nastaviť údaje, ktoré sú dôležité pre pokladničné doklady. Kontroluje sa, či ide o účtovné doklady. Pre pokladňu je možné prednastaviť stredisko, menu, primárny účet (211... - Pokladňa), predpis účtovania pre príjem a pre výdaj.Každý pokladničný doklad, ktorý vyhotovíte vo Flexiee, musí mať vyplnenú pokladňu (z tohto zoznamu pokladní) a typ pohybu (príjem alebo výdaj). V závislosti od týchto vybraných údajov sa na určenie čísel dokladov používajú pokladničné rady.Základná predvoľba je pripravená pre korunovú pokladňu a pre eurovú pokladňu. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a pridať podľa vlastných požiadaviek.V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Soznam bankových účtov

Je to zoznam bankových účtov spoločnosti. Je podobný typu dokladu pre moduly "Nákup" a "Predaj". Podľa predvolených nastavení je povolené vyplniť názov banky až v 3 cudzích jazykoch. Tu môžete nastaviť dôležité údaje pre bankové doklady: číslo účtu, kód banky, prípadne špecifický symbol, menu účtu, adresu banky. Údaje potrebné pre elektronické bankovníctvo sú nastavené tu. Pre vybraný bankový účet je možné prednastaviť stredisko, menu, primárny účet (221... - Bankové účty), predpis zaúčtovania pre príjem a pre výdaj.Každý bankový doklad, ktorý v ABRA Flexi vytvárate, musí mať vyplnený bankový účet (z tohto zoznamu bankových dokladov) a typ pohybu (príjem alebo výdaj). V závislosti od týchto vybraných údajov sa na určenie čísel dokladov používajú série dokladov. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Pravidlá zverejňovania

V rámci tejto možnosti sú k dispozícii tieto možnosti:

 • .

  zaúčtovanie predpisu - pokladničné doklady
  Predpis sa používa v nastaveniach pokladnice. Je k dispozícii aj pri vytváraní pokladničných dokladov, a to v hlavičke dokladu aj v položkách, kde môžete zmeniť prednastavené zaúčtovanie. Podľa prvotného nastavenia je povolené vyplniť názov predpisu až v 3 cudzích jazykoch.
  Tam nastavíte účty pre stranu MD výdavkových dokladov a stranu Dal príjmových dokladov(opačná strana sa nastavuje v zozname pokladní) a účty dane z pridanej hodnoty. Je možné nastaviť aj kód transakcie pre DPH. Základné prednastavenie je pripravené. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.
  K týmto predpisom je možné písať popisy, vytvárať rôzne poznámky.
  V tejto možnosti je možné exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

 • predpis účtovania - bankové doklady
  Predpis sa používa v nastaveniach zoznamu bankových účtov. Je k dispozícii aj pri vytváraní bankových dokladov, a to v hlavičke dokladu aj v položkách, kde môžete zmeniť prednastavené zaúčtovanie. Podľa predvolených nastavení je názov predpisu povolené vyplniť až v 3 cudzích jazykoch.
  Nastavujú sa tu účty pre stranu MD výdavkových dokladov a stranu Dal príjmových dokladov(opačná strana sa nastavuje v zozname bankových účtov) a účty dane z pridanej hodnoty. Je možné nastaviť aj kód transakcie pre DPH. Základné prednastavenie je pripravené. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.
  K týmto predpisom je možné písať popisy, vytvárať rôzne poznámky.
  V tejto možnosti je možné exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Séria dokumentov

Tu nastavíte sériu dokladov pre všetky doklady vytvorené v module "Peniaze". Preto je v rámci tejto možnosti k dispozícii táto možnosť:

 • Séria dokumentov - Príjem hotovosti

 • Série dokumentov - bankové doklady

Podľa predvolených nastavení je povolené vyplniť názov radu dokumentov až v 3 cudzích jazykoch. Je to šablóna na automatické generovanie čísel dokladov. To nám umožňuje zistiť povahu dokumentu na základe čísla dokumentu. Skladá sa z prefixu (môže ísť o skratky radov dokladov, napr. P+ alebo PP = pokladničný doklad , P- alebo PV = pokladničný výdaj, B+ alebo BP = bankový doklad , B- alebo BV = bankový výdaj), číselnej časti (napr. 0001-9999 - možno nastaviť až 8 číslic, ale nuly sa nezobrazujú) a prípony (napr. označenie roku). Musí sa tiež uviesť, pre ktoré účtovné obdobie sa tento číselný rad používa. Niektoré z nich sú už preddefinované a možno ich upraviť.

Súvisiace

Did this answer your question?