Skip to main content
Export do programu Microsoft Excel

Ako exportovať údaje do programu Excel

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Export do programu Microsoft Excel

Ak sa v ponuke Export zobrazí tlačidlo, znamená to, že môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).


V pravej časti tabuľky "Exportované stĺpce" sú prednastavené názvy stĺpcov, ktoré sa majú exportovať. Pomocou tlačidiel (alebo dvojitým kliknutím) preveďte z ľavého zoznamu "Neexportované stĺpce" do pravého zoznamu "Exportované stĺpce" názvy tých stĺpcov, ktoré chcete exportovať do súboru Microsoft Excel. Ak použijete tlačidlá s dvojitou šípkou, názvy všetkých stĺpcov sa prevedú. Zoznam musíte upraviť pomocou tlačidiel nahor a nadol tak, aby zodpovedal poradiu stĺpcov v dokumente Microsoft Excel.

Po výbere exportovaných stĺpcov a potvrdení vyberte, kam a pod akým názvom chcete výsledný súbor uložiť. Potom sa údaje exportujú a o výsledku exportu ste informovaní v záverečnom dialógovom okne.

Súvisiace

Did this answer your question?