Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (14/18) - Nákup jednotlivých cien
Import z programu Excel (14/18) - Nákup jednotlivých cien

Štrnásta časť návodu na import z programu Excel - Nákup jednotlivých cien

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto časti sa pozrieme na konkrétny príklad importu z programu Excel do jednotlivých záznamov predajných cien. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Import z programu Excel je k dispozícii vo variante Business.

Ak vaša licencia obsahuje importy vystavených faktúr, budú k dispozícii v module Nástroje(Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Dodávatelia, nákupné ceny, stavy zásob).

Import jednotlivých nákupných cien sa vždy viaže na konkrétnu položku cenníka. Komu patrí jednotlivá cena, možno vybrať dvoma spôsobmi - buď všetkým dodávateľom a ide o cenu v mene, alebo jednému konkrétnemu dodávateľovi. Oba spôsoby sú opísané v jednotlivých pokynoch na stanovenie ceny.

V pokynochna stránke je tiež podrobne opísané, ako funguje individuálne oceňovanie.

Na testovanie importujeme nasledujúci súbor: dodávatelia.xlsx

Cenník

Nákupná cena

Spoločnosť

Mena

GL L01G CR

1000

4219

CZK

GP 008 CR

500

3523

EUR

Váš individuálny import môže obsahovať rôzne stĺpce v závislosti od toho, ktoré údaje potrebujete zahrnúť do skladových dokladov. Pre výukový materiál však použijeme len všeobecný súbor.

Budeme importovať nasledujúce stĺpce:

Poradie stĺpcov vybraných na import musí presne zodpovedať poradiu týchto stĺpcov v importovanom súbore Excel.

Cenník - kód/skratkacenníkovej položky

Kúpna cena - kúpna cena v príslušnej mene

Firma - kód/skratka dodávateľa, ktorému patrí individuálna nákupná cena

Mena - mena, v ktorej je uvedená kúpna cena

Ak ste vybrali stĺpce, ktoré chcete importovať, môžete výber potvrdiť tlačidlom Ok. Kliknutím naň sa otvorí ďalšie okno s potvrdením vybraných stĺpcov a ich očakávaných typov údajov.

Ak všetko súhlasí, môžeme to opäť potvrdiť tlačidlom Ok a vybrať príslušný súbor.

Ak je v programe Excel všetko v poriadku a súbor je vhodný na import, zobrazí sa vyššie uvedené okno s počtom záznamov, ktoré sa majú importovať - buď nové, alebo aktualizované.

Stlačením tlačidla Áno dokončite import.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pri práci s importom sa môžete stretnúť s viacerými chybami, tu sú odkazy na niektoré z nich.

Chyba pri importovaní predajných cien z programu Excel

Chyba pri importe z programu Excel: má váš POIFS kruhové alebo duplicitné odkazy na bloky

Import z programu Excel hlási chybu - alfa-2

Did this answer your question?