Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (12/18) - položky príjemky/výdaja
Import z programu Excel (12/18) - položky príjemky/výdaja

Dvanásta časť návodu na import z programu Excel - Položky príjemky/výdajky

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu položky príjemky/výdaja z programu Excel do registra. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Import z programu Excel je k dispozícii vo variante Business.

Ak vaša licencia obsahuje importy vystavených faktúr, budú k dispozícii v module Nástroje(Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Príjemky/výdavkové položky).

Import hlavičky dokumentu a jeho položiek by mal byť vždy rozdelený do dvoch krokov - najprv hlavička, potom položky. Pokyny na import hlavičky účtenky/potvrdenia o prijatí nájdete tu.

Hlavička príjemky/výdajky obsahuje informácie o type dokladu, type pohybu, firme, zaúčtovaní atď., položky príjemky/výdajky oproti nej obsahujú len konkrétne položky cenníka so skladom, množstvom, cenou atď.

Na testovanie importujeme nasledujúci súbor: items_receiptsts/receipts.xlsx

Formulár potvrdenia o prijatí/príjmového dokladu

Cenníkový kód

Zásoby

Množstvo

Cena za MJ

S+01/2021

KARTA SD CARD

PLZEN

1

100

S+01/2021

BEER

LIBEREC

10

200

S+02/2021

VT 14/M

PLZEN

5

150

S+02/2021

VT 16/191

PLZEN

8

1000

Váš individuálny import môže obsahovať rôzne stĺpce v závislosti od toho, ktoré údaje potrebujete mať zahrnuté v skladových dokladoch. Pre výukový materiál však použijeme len všeobecný súbor.

Budeme importovať nasledujúce stĺpce:

Poradie stĺpcov vybraných na import musí presne zodpovedať poradiu týchto stĺpcov v importovanom súbore Excel.

Príjemka/výdajka - kód/skratka príjemky/výdajky, ku ktorej sa majú položky priradiť pri importe

Kód cenníka - kód/skratka cenníkovej položky

Sklad - kód/skratka skladu

Množstvo - množstvo príslušnej mernej jednotky položky

Cena za MJ - nákupná cena; pri expedícii sa vyplní automaticky na základe príslušného spôsobu ocenenia zásob, takže pri príjemke ju možno vyplniť len ručne


Ak ste vybrali stĺpce, ktoré chcete importovať, môžete výber potvrdiť tlačidlom Ok. Kliknutím naň sa otvorí ďalšie okno s potvrdením vybraných stĺpcov a ich očakávaných typov údajov.

Ak všetko súhlasí, môžeme to opäť potvrdiť tlačidlom Ok a vybrať príslušný súbor.

Ak je v programe Excel všetko v poriadku a súbor je vhodný na import, zobrazí sa vyššie uvedené okno s počtom záznamov, ktoré sa majú importovať - buď nové, alebo aktualizované.

Stlačením tlačidla Áno dokončite import.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pri práci s importom sa môžete stretnúť s viacerými chybami, tu sú odkazy na niektoré z nich.

Chyba: Ak sa má generovať skladový doklad, musí byť vyplnený typ skladového dokladu.

Chyba pri importe z programu Excel: má váš POIFS kruhové alebo duplicitné odkazy na bloky

Import z programu Excel hlási chybu - alfa-2

Did this answer your question?