Skip to main content
Ceny v oblasti WUI - zľavy

Ako nastaviť zľavy v rámci dokumentu alebo jeho položiek? Pokyny pre webové rozhranie.

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Základnou možnosťou úpravy ceny je zľava. Tú je možné vo Flexi zadať niekoľkými spôsobmi - priamo v rámci predajného alebo nákupného dokladu (alebo jeho položiek), alebo pri konkrétnom obchodnom partnerovi v adresári.

Zľava v záhlaví dokumentu

Zľavu v hlavičke dokladu je možné zadať ručne v rámci predajných aj nákupných dokladov. Zľava v % sa potom automaticky uplatní na všetky položky príslušného dokladu.

Zľava v položke dokladu

Podobne ako zľavu v hlavičke dokladu, aj zľavu je možné zadať v rámci predajných aj nákupných dokladov. Nastaví sa aj zľava v %.

Pri položkách je možné nastaviť, či sa má alebo nemá uplatniť zľava z hlavičky dokladu. Ak to chcete nastaviť, začiarknite políčko "Kopírovať zľavu z dokladu".

Ak je zľava nastavená v hlavičke dokladu aj v jeho položke, najprv sa uplatní zľava z hlavičky. Z tejto novo vypočítanej ceny sa potom vypočíta zľava nastavená v položke dokladu.

Zľava u príslušného obchodného partnera

Pre obchodného partnera je možné v adresári nastaviť pevnú zľavu, ktorá sa po zadaní vždy vloží do predajných alebo nákupných dokladov.

Zľavu nájdete v časti "Obchodné nastavenia" príslušnej položky adresára.

Dokumenty následne vytvorené v tejto spoločnosti potom obsahujú príslušnú zľavu.

Označovanie:

Did this answer your question?