Skip to main content
Zoznam pokladní (WUI)

Kde sa nachádza zoznam všetkých pokladníc, ktoré spoločnosť používa vo webovom rozhraní

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Peniaze - Zoznam pokladníc

Toto je zoznam pokladníc, ktoré vaša spoločnosť používa. Pokladnice môžu byť vedené v rôznych menách. Zoznam pokladníc sa používa pri vystavovaní pokladničných dokladov.

Zoznam môžete spustiť v module "Peniaze" v možnosti "Zoznam pokladníc".

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam.

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť v rámci záznamov jedinečná.

Použije sa vo výberovom poli pri vytváraní dokumentu. Odporúča sa zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku, aby bolo možné ľahšie rozlíšiť výsledné dokumenty v zozname. Potom nemusíte premýšľať, čo skratka znamená.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže by mal jednoznačne popisovať záznam.

Ak ste v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla plus môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa pri tlači v cudzích jazykoch vypisujú do dokumentov. Stlačením tlačidla mínus zatvoríte pole s názvom v cudzích jazykoch.

Príjmová linka, výdajná linka

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte riadok dokladu zo zoznamu riadkov dokladu. Ak ste vyplnili rady dokladov pre typy pokladničných dokladov, nie je potrebné ich tu vypĺňať.

Pokladničný účet

Tu môžeme vyplniť účet, na ktorý budeme účtovať pokladnicu. Tento účet sa na doklade vyplní automaticky.

Mena

Ak ste rozdelili pokladnice podľa meny, v ktorej je pokladnica vedená, vyberte túto menu. Táto mena sa potom automaticky vyplní na účtenke.

Did this answer your question?