Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyPravidelná fakturácia
Odberateľské zmluvy v praxi: Kvartálna fakturácia
Odberateľské zmluvy v praxi: Kvartálna fakturácia

Nastavenie kvartálnej fakturácie v praxi

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Nižšie sa pozrieme na nastavenie odberateľskej zmluvy, keď potrebujeme faktúru vystaviť každý kvartál posledný deň v mesiaci s dátumom vystavenia a DUZP k poslednému dňu v mesiaci. Pre lepšiu orientáciu v postupe nastavenia vkladám schému:

Príklad: Klient podpísal zmluvu 1.1. s okamžitou platnosťou. Fakturačné obdobie je celý kvartál (1.1. - 31.3.). Faktúru chceme vytvoriť s DUZP a dátumom vystavenia k poslednému dňu v mesiaci. Generačný deň je 1.4.

_____________________________________________________________

V prvom kroku sledujeme fakturované obdobie, v našom prípade je to 1.1. - 31.3. V odberateľských zmluvách vyplníme dátumy na záložke Základné a zároveň vyplníme aj frekvenciu fakturácie (kvartálna = hodnota 3) na záložke Nastavenie generovania:

Druhý krok sleduje obrátkový deň a mesiac, ktoré určujú začiatok fakturovaného obdobia. Na záložke Nastavenie generácie vyplníme obrátkový deň 1 a obrátkový mesiac 1:

V nasledujúcom kroku sa rozhodujeme, či fakturujeme spätne alebo dopredu. Keďže fakturujeme za uplynulé obdobie, zvolíme možnosť spätne:

Voľbou spätne sme sa v schéme posunuli rovno na krok č. 5., ktorý rieši koľko dní vopred či po chceme fakturovať. V aktuálnom prípade nastavíme hodnotu 0 = faktúra sa vystaví k poslednému dňu v kvartáli (dátum generácie je 1.4. dátum vystavenia a DUZP je 31.3.):

Teraz nastavíme položky zmlúv. Prejdeme na záložku Štandardné položky zmlúv a stlačíme Pridať. Tu nastavíme buď položku z cenníka (prenesie sa názov aj predajná cena) alebo predmet fakturácie vyplníme ručne pomocou poľa názov a zaškrtnutím polí cena ručne:

Odberateľská zmluva je takto pripravená na generáciu. Uložíme zmluvu a vyčkáme na deň generácie, ktorý sme nastavili na 1.4., potvrdíme tlačidlom v nástrojovom riadku:

Vygeneruje sa faktúra s dátumom vystavenia a DUZP 31.3., za obdobie 1.1. - 31.3.:

____________________________________________________________

Ak si chcete otestovať správnosť nastavenia, je možné vygenerovať faktúry skôr, skontrolovať ich a stav vrátiť späť. Ako toho docieliť sa dozviete v Úvodnom článku pre odberateľské zmluvy v praxi.

Did this answer your question?