Účetní období

Účetní období je období, za které účetní jednotka vyhotovuje účetní závěrky.

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Seznam „Účetní období“

Účetní období je období, za které účetní jednotka vyhotovuje účetní závěrky. Účetní období trvá zpravidla jeden rok (respektive 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Pouze v mimořádných případech může být kratší (například při zániku účetní jednotky), ale i delší (tato situace může nastat při změně účetního období z kalendářního roku na rok hospodářský nebo též fiskální).

Účetní období jsou kontinuální v čase, tj. následující účetní období musí přímo navazovat na předchozí. Kód účetního období může být použit jako prefix nebo postfix v číselných řadách pro doklady, kde číslo plní funkci variabilního symbolu.

Jako účetní období se tak uplatňuje:

kalendářní účetní období: je shodné s kalendářním rokem (začíná 1. ledna a končí 31. prosince)
fiskální účetní období: nemusí vždy začínat 1.1. a má určenou délku 12 měsíců.

Při založení nové firmy je automaticky vytvořeno výchozí účetní období, které je shodné s aktuálním kalendářním rokem. Zde v tomto seznamu se nechá toto účetní období opravit, případně založit nové účetní období.

Pro firmy účtující v hospodářském – fiskálním roce, kde tento rok není shodný s rokem kalendářním, se např. účetní období 2009 vymezuje daty od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010.

Zvolené účetní období se zobrazuje v hlavičce postranní navigace. Vymezuje časový interval, ve kterém můžete v systému pracovat, tj. pořizovat účetní doklady, opravovat je a provádět účetní závěrky. Pro tento účel je směrodatné datum zaúčtování na dokladu v záložce "Účtování a řádek DPH". Jedná se o kalendářní datum, podle kterého doklady vstupují do účetnictví.

Pro přepínání mezi účetním obdobím slouží samostatný dialog,

kde v rozevíracím seznamu pomocí

můžete vybrat požadované účetní období. Tento dialog "Účetní období" lze otevřít několika způsoby:

Pokud máte zvolené účetní období 2016, pořizují se doklady do účetního období 2016. Pokud budete chtít pořídit doklad s datem zaúčtování 31. 12. 2015 nebo dřívějším, příp. s datem 1. 1. 2017 nebo pozdějším, bude zobrazeno chybové hlášení:

a doklad nepůjde do účetního období 2016 uložit. Vy buď musíte změnit datum zaúčtování nebo účetní období.

Mimo zvolené účetní období můžete doklady pouze prohlížet. K tomu účelu musíte nastavit v levém okně ve filtrační liště hodnotu "Rok neomezen".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Při založení nové firmy je automaticky vytvořeno výchozí účetní období, které je shodné s aktuálním kalendářním rokem a které se uloží sem do seznamu účetních období, které lze otevřít dvěma způsoby:

 • v nabídce "Firma" potvrzením volby "Změna nebo přidání účetního období" potvrzením tlačítka "Správa účetního období",

 • kliknutím na zkratku účetního období (typicky rok) v hlavičce horní navigace potvrzením tlačítka "Správa účetního období".

V případě, že chcete přejít na nové účetní období, ve kterém jste doposud nepracovali, musíte toto období nejdříve založit, tj. vytvořit nový řádek v tabulce s novým rokem. Systém sám podle hodnot "Platí od data" a "Platí do data" hlídá časovou platnost jednotlivých účetních období.

Většina číselníků, které jsou vázány na účetní období, jako je např. účetní rozvrh, řádek DPH, střediska, zakázky, … mají v záložce "Správa" údaje "Platí od" a "Platí do", které mají vazbu na hodnoty uvedené v tomto dialogu "Účetní období" a podle kterých se vymezuje platnost (viditelnost) daného záznamu v účetnímu období. Automaticky je tento údaj nastaven na "Platí od 0" a "Platí do 9999". Pak se tyto záznamy zobrazují bez jakéhokoli omezení.

Například můžete pro účetní období 2010 zneplatnit středisko tím, že v záložce "Správa" uvedete "Platí od 0" a "Platí do 2009". Otevřete-li účetnictví v období 2010, nebude dané středisko v číselníku středisek viditelné.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu". Aktualizace číselníku "Účetní období" je povolena administrátorovi a jím pověřeným osobám.

Upozornění:
V tabulce jsou další sloupečky, které není možné měnit, jejich ruční vyplnění není možné:

 • "Změna po uzávěrce" – jeho zaškrtávání se děje automaticky v návaznosti na spuštění uzavření období.
  Podle naší ukázky to znamená:
  Rok 2008 – období je uzavřeno, neexistuje žádný doklad, který by byl zaúčtován, příp. opravován do roku 2008 v období po uzavření období. Pokud po uzavření období pořídíte další účetní doklad nebo stávající opravíte, po novém načtení účetního období nebo po novém spuštění vaší aplikace se zaškrtávací pole zaškrtne . Současně se v hlavičce postranní navigace zobrazí "Neuzavřeno období 2008"
  Rok 2009 – účetní období 2009 nebylo dosud uzavřeno.

 • "Chyba při přecenění" – tento sloupeček se ani běžně v tabulce nezobrazuje, protože má smysl pouze ve firmách, které účtují v cizí měně. Pouze se vždy tiskne do sestavy "Účetní období". Pokud ho chcete v tabulce zobrazovat, použijte v řádcích tabulky pravé tlačítko myši – volbu "Výběr sloupců".
  Jeho zaškrtávání se děje automaticky v návaznosti na spuštění uzavření období v souvislosti s přepočtem neuhrazených faktur, ostatních pohledávek, ostatních závazků vedených v cizí měně. Při uzavření období dochází k automatickému přepočtu podle kurzu k 31.12.. Pokud je uvedeno – období je uzavřeno, neexistuje žádná faktura, ostatní pohledávka nebo ostatní závazek v cizí měně, který by byl pořízen, uhrazen, příp. opravován v období po uzavření období. Pokud po uzavření období pořídíte další fakturu, ostatní pohledávku nebo závazek v cizí měně nebo stávající změníte, uhradíte a pod., zaškrtávací pole se zde zaškrtne , a to opět až po novém načtení účetního období nebo po novém spuštění vaší aplikace.

__________________________________________________________________

Záložka "Zákl. informace"

Potvrzením tlačítka otevřete formulář pro nový záznam,

kde se automaticky nastaví hodnoty pro nové účetní období, které bude navazovat na předcházející.

Např. máme účetní období 2009, které odpovídá kalendářnímu roku, je tedy vymezeno datem od 1.1.2009 do 31.12.2009. Jako nové účetní období se automaticky nastaví 2010 a bude vymezeno datem od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Pokud máme jako účetní období 2009 hospodářský rok, který je vymezen datem od 1.6.2009 do 31.5.2010. Jako nové účetní období se automaticky nastaví 2010 a bude vymezeno datem od 1.6.2010 do 31.5.2011.

Pokud máte založené skladové karty, tj. pokud pracujete se skladem, musíte po založení nového účetního období spustit v modulu "Účetnictví" volbu "Inicializace následujícího účetního období", abyste mohli dál se skladem pracovat.

Na horní liště karty je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka: Pole "Zkratka" může obsahovat až 20 znaků. Označuje rok reprezentující účetní období. Standardní hodnota: RRRR podle aktuálního roku. Pokud máte hospodářský rok, můžete si nastavit zkratku např. 2009/2010. Při založení nového účetního období se zkratka v tomto formátu automaticky nenastaví, budete ji muset opět ručně opravit.

Kód roku pro řadu: Hodnota pole je omezena na čtyři místa. Obsahuje údaj – zpravidla rok, ze kterého se tvoří interní číslo dokladu. V nastavení příslušné dokladové řady je postfix, který může být ve tvartu /%YYYY%, kdy za hodnotu YYYY se dosazuje údaj z tohoto pole. Podrobnější informace jsou v kapitole Dokladové řady.

Výchozí hodnoty:

 • účetní období je shodné s kalendářním rokem -> použije se údaj z pole "Zkratka".

 • účetní období není shodné s kalendářním rokem (jedná se o hospodářský rok) -> použijí se poslední dvě čísla z hodnoty "Platí od data" a poslední dvě čísla z "Platí do data". Příklad: od 01.06.2009 do 31.05.2010, výsledné číslo je: 0910 (resp. 910 po uložení – nula na počátku čísla se neuvádí).

Platí od data: Počátek platnosti účetního období; datum začátku platnosti musí být prvním dnem v měsíci a je–li účetní období shodné s kalendářním rokem, je standardně nastaveno na hodnotu 01.01.RRRR,

Platí do data: Konec platnosti účetního období, datum konce platnosti musí být posledním dnem v měsíci a je–li účetní období shodné s kalendářním rokem, je standardně nastaveno na hodnotu 31.12.RRRR

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis: Bližší charakteristika účetního období.
Poznámka: Další poznámka k danému účetnímu období.

Nově vložené účetní období uložíte tlačítkem Uložit a zavřít.

Dostali jste odpověď na svou otázku?